Åtgärdsmotion 1/2019-2020

Tillhör ärendet: Strategi mot korruption
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  1/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2020-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strategi mot korruption

 

 

Motivering

Korruption är ett hinder för en rättvis marknad, individers rätt till lika behandling och befolkningens förtroende för de offentliga institutionerna. I Finland har ett arbete med att ta fram en nationell strategi mot korruption initieras och arbetet fortgår under pågående mandatperiod. Också i Sverige har frågan aktualiserats under den senaste tiden.

 

För Ålands del är arbetet intressant, för trots att Norden generellt förknippas med låg korruption så är utbildning och medvetliggörande lika viktigt här som på andra platser. Det finns indikationer på att folkets förtroende för politiken inte är tillfredsställande på Åland, och det pratas om att det lönar sig att känna politiker. Om politiken är objektiv så borde det uppvisas för ålänningarna. För att utveckla ett samhälle med låga transaktionskostnader är det av högsta relevans att höja tilliten till de offentliga institutionerna och till politiken. Transperancy International är en organisation till vilken ett hundratal nationella avdelningar världen över är anslutna och arbetar med att mäta upplevd korruption. För att kartlägga huruvida upplevd korruption är en del i den bristande tilliten skulle det vara intressant om landskapsregeringen lät utföra en utredning som motsvarar Transperancy Internationals mätningar.

 

Korruption är ett begrepp som sällan används i den offentliga debatten trots att korruption innebär en vidd av olika frågor. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet säger: ”Min uppfattning är att ordet, begreppet ”korruption”, anses så laddat att det knappas alls används i media. Trots att det många gånger hade varit befogat. Och om vi aktivt undviker att använda begreppet så är det knappast konstigt att TI:s [Transperancy International] mätningar ger ett så positivt resultat om begreppet inte används av varken media eller gemene man.”

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta del av Finlands anti-korruptionsarbete för att klargöra till vilka delar den nationella strategin mot korruption blir gällande på Åland, samt utformar en egen strategi för landskapsmyndigheterna på Åland. 

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2020

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Camilla Gunell