Åtgärdsmotion 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 13/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2022-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv

 

Motivering

 

Den åländska skärgårdskulturen består av både historiska och moderna seder och metoder som är tätt sammanlänkade med ett och samma mål; att leva av och i symbios med naturen under årets alla säsonger och vårda det man skördar. Kultur lever med människor och med människor dör den ifall den inte vidareförmedlas till nästa generation. En medveten hantering av vårt kulturarv är en förutsättning för att kunna bevara kunskap för kommande generationers behov. Kultur i form av levnadssätt för hela samhällen, kräver att det praktiska målet med utövandet bibehålls för att den ska överleva. Utan mål och funktion finns ingen mening. Utan de basala kunskaperna som krävs för att på ett hållbart sätt nyttja och vårda skärgårdens naturresurser blir framtidens skärgårdskultur enbart ett tomt skal. Detta förlopp är alltid bara en generation bort. Det småskaliga kustfisket stryps långsamt medan överdimensionerade pelagiska trålare dammsuger lokala bestånd av lekströmming och bifångster. Vårjakten på sjöfågel som har varit en vital del av skärgårdskulturens kärna i alla tider, har förbjudits och konsekvensen är närmast obefintlig mänsklig närvaro under häckningsperioden med förödande följder. Det är en viktig strävan att sådana elitistiska och verklighetsfrånvända påbud gällande lokalbefolkningars frihet blir att räknas som parenteser i historien. Under tiden behöver glappet i kunskapsöverföringen mellan generationer överbyggas med hjälp av olika typer av kunskapsbanker. Som grund för den nödvändiga dokumentation som detta kräver är ett bra sätt att uppta den åländska skärgårdskulturens olika traditioner, metoder, seder och bruk, som har överförts mellan generationer, i UNESCOS lista över immateriellt kulturarv. Denna klassning har potential att stå som grund för forskning, utveckling och skydd för den åländska skärgårdskulturens kategorier i framtiden.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget uppmanar Landskapsregeringen att initiera ett arbete med mål att den åländska skärgårdskulturen upptas i UNESCOS lista över immateriellt kulturarv.

 

Mariehamn den 11 maj 2022

 

 

 

Simon Påvals