Åtgärdsmotion 14/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 14/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom

 

 

Enligt 10§ lagtingsordningen framgår att ”lagtinget kan på begäran av en lagtingsledamot bevilja denne befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för en bestämd tid, om lagtinget anser att det finns en godtagbar orsak till detta.”

Emellertid finns ingen minimitid angiven i lagtingsordningen vilket kan leda till godtycke från majoriteten i lagtinget. Detta kan även leda till att en ytterligare osäkerhet läggs på en redan sjukskriven lagtingsledamot då denne vill att en ersättare snabbt skall träda in i dennes ställe.

Detta kan absolut inte anses lämpligt ur demokratisk synvinkel.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att föreslå ändringar av lagtingets regelverk så att minimitiden för en befrielse enligt 10§ i lagtingsordningen preciseras och samtidigt enligt denna paragraf ge en lagtingsledamot den subjektiva rätten att avgöra när och om denne skall erhålla befrielse.

 

 

 

Mariehamn den 6 juni 2022

 

 

Stephan Toivonen