Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom

Åtgärdsmotion MOT 14/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget att uppmanar talmanskonferensen att föreslå ändringar av lagtingets regelverk så att minimitiden för en befrielse enligt 10§ i lagtingsordningen preciseras och samtidigt enligt denna paragraf ge en lagtingsledamot den subjektiva rätten att avgöra när och om denne skall erhålla befrielse.


Åtgärder