Åtgärdsmotion 15/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 15/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Effektivisering av Ålands Pensionsfond

 

 

Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för dem som omfattas av landskapets pensionssystem samt att utjämna pensionsutgifterna för landskapet.

     Landskapets pensionsskuld (per 31.12 2019) var 799,8 miljoner euro medan marknadsvärdet för fonden enligt senaste bokslut (31.12.2021) var 554,7 miljoner euro, varav ränteinstrumentens andel var 195,0 miljoner. Ränteportföljens avkastning var 1,0 % och aktieplaceringarnas avkastning var 24,2%.

     Enligt förvaltningsplanen får högst 50% av det totala kapitalet vara placerat i noterade aktier. Enligt senaste verksamhetsberättelse uppgick antalet externa portföljförvaltare vid årets slut till fyra.

     Undertecknad har i ett anförande till min åtgärdsmotion av den 23 april 2020 föreslagit att förvaltningen skulle effektiviseras genom användandet av kostnadseffektiva index-fonder i stället för aktier och så kallade aktiva fonder med många portföljförvaltare i syfte att öka pensionsfondens avkastning.

     Landskapets ekonomiska situation har dramatiskt förändrats på grund av Coronakrisen och Ukraina-kriget och måste effektivisera all verksamhet för att sänka kostnader/ öka intäkter. Det är viktigt att pensionsfonden klarar av att finansiera en så stor del av de lagstadgade pensionerna som möjligt.

¨

Det är viktigt att maximera pensionsfondens avkastning.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt ändra arbetsordningen för pensionsfonden så att andelen ränteinstrument minskas radikalt och andelen aktieindexfonder ökas i motsvarande grad i syfte att öka avkastningen i pensionsfonden.

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Stephan Toivonen