Effektivisering av Ålands Pensionsfond

Åtgärdsmotion MOT 15/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären uppmanar uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt ändra arbetsordningen för pensionsfonden så att andelen ränteinstrument minskas radikalt och andelen aktie-indexfonder ökas i motsvarande grad i syfte att öka avkastningen i pensionsfonden.


Åtgärder