Åtgärdsmotion 2/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder för stärkt in- och återflyttning av kompetens

 

Åland står inför ett stort behov av ny kvalificerad arbetskraft och ÅSUB beskriver i rapporten ”Arbetsmarknadsbarometern 2017 (Rapport 2017:5)” rekryteringsbehovet enligt följande: ”Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar.”

    

     I ljuset av att såväl det åländska näringslivet som den offentliga sektorn redan under en längre tid haft oroväckande utmaningar att rekrytera kvalificerad arbetskraft riskerar den bristande tillgången på kompetens att bli en flaskhals för det åländska samhällets utveckling. För att upprätthålla en modern och kvalitativ sjukvård behövs specialistläkare och för att den åländska IT-sektorn ska nyanställa personal lokalt istället för i Stockholm eller Helsingfors krävs att de får tag i systemutvecklare som vill bo på Åland.

 

Det stora prognostiserade rekryteringsbehovet kombinerat med den redan upplevda svårigheten att få tag i utbildad arbetskraft motiverar åtgärder för att bistå arbetsgivare i att rekrytera kompetens utifrån. Därtill kan läggas att de demografiska prognoserna motiverar att åtgärderna särskilt riktas mot unga nyutbildade personer.

 

     En relativt okomplicerad åtgärd kunde därför vara att upprätta en databas över studerande som lyfter åländskt studiestöd och som samtycker till att - under och efter utbildningstiden - bli satta i kontakt med åländska arbetsgivare som söker personal som matchar deras utbildningsprofil. Det kunde vara början till viktiga påminnelser från åländska arbetsgivare att det faktiskt finns goda jobbmöjligheter på Åland, till personer som dessutom har starka band till Åland.

 

      För att vidare attrahera personer som inte tidigare har någon etablerad relation till Åland föreslår vi att kvalificerad arbetskraft som inte har någon eller liten anknytning till Åland eller Finland skulle kunna beviljas en tidsbegränsad skattelättnad vid en flytt till Åland.

 

     Eftersom ålänningar och finländare bättre känner till Åland med tillhörande lagar, regler och myndighetsstrukturer och därmed har en betydligt lägre tröskel att flytta till Åland än personer utan tidigare anknytning hit föreslås att dessa exkluderas från skattelättnaderna så att åtgärden blir effektiv och välriktad.

 

 

 

 

      

 

     Således föreslås att personer som inte har varit skatterättsligt boende på Åland eller i Finland ges rätt till en lättnad i kommunalbeskattningen under sin första tid som bosatta på Åland och som inträder efter minst 12 månaders sammanhanhängande förvärvsarbete. Förmånens storlek bör vara väl tilltagen så att den utgör ett verkligt incitament för potentiella inflyttare och vi föreslår därför att den ska motsvara ett års befrielse från kommunal inkomstskatt. Då åtgärden är främst av näringspolitisk karaktär föreslås att regeringen i sin helhet kompenserar kommunerna för inkomstbortfallet.

 

     Som jämförelseobjekt och fortsatt inspirationskälla kan nämnas Prince Edward Island i Kanada som tillämpar en likartad modell, ”Specialized Labour Tax Credit”, där nyinflyttade som får anställning inom vissa utvalda sektorer såsom IT- och telekom, biovetenskaper, exportindustrin, bank- och finansbranschen samt inom förnyelsebar energi kan ges rätt till ett inkomstskatteavdrag på 17 %.

 

     Det åländska välståndet står och faller med hur väl vi lyckas attrahera kompetens och som ett litet ö-samhälle måste vi vara öppna mot omvärlden och erbjuda goda inflyttningsvillkor för att attrahera nya människor samt göra vad vi kan för att hjälpa dem över tröskeln att välja att söka sina nya utmaningar just här på våra öar.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ett frivilligt register för att matcha åländska högskolestuderande utanför Åland med åländska arbetsgivare samt

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att bereda och återkomma till lagtinget med ett lagförslag om lämplig skattelättnad för nyinflyttade som inte har varit skatterättsligt boende på Åland eller i Finland.

 

 

Mariehamn den 7 mars 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund