Åtgärdsmotion 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Wille Valve

2024-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kartläggning av det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse

 

 

Motivering

För 20 år sedan gjorde ÅSUB rapporten ”Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse – i dag och i framtiden” (Rapport 2004:5) I rapporten analyserades de samhällsekonomiska för- och nackdelarna med skattegränsen, specifikt effekterna av slopad skattefri ombordförsäljning. I rapportens slutsatser konstaterades då att skatteundantaget medför administrativa kostnader och logistiska problem i handel mellan Åland och omvärlden, men att det stod klart att kostnadseffekten av skattegränsens olägenheter ”på intet sätt väger upp de ekonomiska fördelar för den åländska ekonomin som helhet som denna genom möjligheten till skattefri ombordförsäljning ger” (s. 56). Enligt den år 2004 gjorda undersökningen och dataunderlag samt de modellkalkyler som gjordes i samband med undersökningen, bedömdes de direkta merkostnaderna för skattegränsadministrationen då utgöra en ”förhållandevis blygsam” andel av de totala transportkostnaderna (under 10 procent). Det finns anledning att befara att denna ekvation ser annorlunda ut 20 år senare.  T.ex. har sjöfarten aktivt gått in för att lindra en del av det landbaserade näringslivets utmaningar, kortruttstrafiken Mariehamn-Kapellskär har upphört och företagens administrativa börda ökar gentemot Sverige. En förnyad kartläggning av skatteundantagets konsekvenser torde också stödja det finländska regeringsprogrammets kartläggning av skatteundantagets konsekvenser för försändelser mellan fastlandet och Åland.

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att kartlägga skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2024

 

 

Wille Valve