Åtgärdsmotion 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Delad pensionsintjäning under föräldraledighet

 

 

Motivering

I Finland träder en ny familjeledighetsreform i kraft den 1 augusti detta år. Den nya lagen fördelar föräldraledigheten jämnare mellan föräldrarna. Syftet är att sätta barnen i centrum och öka jämställdheten då det kommer till att fördela arbetsliv och föräldraledighet. Det är välkommet med tanke på att merparten av föräldraledigheten fortfarande tas ut av kvinnorna.

Lagstiftning som berörs är finsk behörighet, varför Åland inte kan utforma sina egna regler för detta. Däremot kan vi vara med och påverka. För att ytterligare öka jämställdheten inom det här området bör även intjäningen av arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten. Det innebär att den förälder som är hemma med barn och den som jobbar får lika stor del av pensionsintjäningen av hushållets totala inkomst under föräldraledigheten.

Man bör även ta särskild hänsyn till ensamförsörjande föräldrar som är hemma med barn. För att trygga deras pension bör pensionsintjäningen under den lagstadgade föräldraledigheten beräknas utifrån den arbetsinkomst den ensamförsörjande föräldern hade innan föräldraledigheten och inte utgående från föräldradagpenningen

 

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget hos riksdagen i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland, hemställer om att riksdagen ger regeringen i uppdrag att

genom en ändring i pensionslagstiftningen besluta om att intjäningen av arbetspension delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten samt att den senaste arbetsinkomsten ska vara pensionsgrundande för ensamstående föräldrar under föräldraledigheten.

 

 

 

Mariehamn den 2 februari 2022

 

 

Anders Eriksson