Åtgärdsmotion 4/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

 

 

Den 2015 fattade lagtinget beslut om en ny landskapslag (2015:68) om hemvårdsstöd.  

Lagen går ut på att hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp höjs, att ett nytt utökat hemvårdsstöd införs, att inkomstgränsen för rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, att ett hemvårdsstöd för syskon införs samt att fler-barnstillägget omvandlades till ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

Syftet med de nya bestämmelser var att skapa ett mer jämställt och flexibelt stöd som är anpassat till dagens arbetsmarknad och till olika familjers behov, som främjar valfrihet, som har ett tydligt barnperspektiv och att få fler pappor att stanna hemma en tid och ansvara för vården av sina barn samt att stödet ska vara ett faktiskt alternativ även för hushåll med små inkomster och för vårdnadshavare som inte lever i samma hushåll.

I landskapsregeringens betänkande uppskattar landskapsregeringen de totala kostnaderna för reformen till 900 000 euro per år och i Finans- och näringsutskottets betänkande i samma ärende finner vi följande skrivning: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utvärdera ersättningens nivå från landskapets sida inom några år efter att reformen trätt ikraft eller i samband med revideringen av landskapsandelsystemet om det sammanfaller tidsmässigt.”

Som bekant revideras landskapsandelssystemet för tillfället, vilket kommer att få konsekvenser för kommunerna. Den nya lagen är synnerligen komplicerad för de privatpersoner, som berörs av den. Det är även väldigt tveksamt om lagens många och viktiga syften kan uppfyllas liksom om lagen klarar de kostnadsramar, som landskapsregeringen uppställde.

Av dessa orsaker bör lagen utvärderas betydligt tidigare än den plan som landskapsregeringen har för närvarande.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att redan under sommaren 2017 inleda utvärderingen av den nya landskapslagen om hemvårdsstöd såväl när det gäller kostnaderna som effekterna mot bakgrund av de syften, som lagstiftaren hade.

 

 

Mariehamn den 10 april 2017

 

 

Stephan Toivonen