Åtgärdsmotion 6/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr    6/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2021-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet

 

 

Motivering

Det förebyggade hälsoarbetet sparar mycket pengar och mänskligt lidande om det görs i rätt tid och på rätt sätt. En samhällsinriktad folkhälsopolitik gynnar alla. Ålänningarnas hälsonivå står sig väl i jämförelse, men det finns en del negativa trender, så vi behöver ett effektivt, kunskapsbaserat folkhälsoarbete i syfte att minska vårdkonsumtionen.

Många sjukdomar går att förebygga, men ansvaret för det förebyggande folkhälsoarbetet är splittrat och otydligt. Arbetet som görs, görs ofta i stuprör, det behöver vara långsiktigt samt sektoröverskridande för att nå optimala hållbara resultat.

Den regelbundna uppföljningen av hälsoläget i de återkommande ”Folkhälsorapporterna för ÅLAND” ger en bra nulägesanalys. För ungdomarna har vi enkäten ”Hälsa i Skolan”, som kan och bör ligga till grund för satsningar och prioriteringar på det förebyggande arbetet.

Våra utmaningar finns i de levnadsvanor som har betydelse för hälsan, samt att depressionssjukdomar ökar i vissa grupper, vilket kräver strategiska och systematiska satsningar, och vi behöver ställa mätbara mål och sträva till att uppnå dem.

Omkringliggande regioner (t.ex. Norrtälje) arbetar hårt med att förebygga och sparar mycket pengar och mänskligt lidande. De har väl uppbyggda strukturer och ett väl samordnat arbete samt satsar på metoder och insatser som man vet att ger resultat.

En utvärdering av vårt eget folkhälsoarbete skulle ge oss svar på vad som görs, vad som inte görs och vad som skulle behöva göras och av vilken aktör. En verksamhetsjämförelse skulle ge oss svar på vilka förebyggande åtgärder som skulle behöva vidtas för att vi ska få de största hälsovinsterna.

Detta skulle stöda hållbarhetsagendans mål 1 (välmående människor vars inneboende resurser växer) samt 2 (alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället). Den efterlysta utvärderingen bör även innefatta  en verksamhetsjämförelse med de omkringliggande regioner som bedriver det folkhälsoarbete som ger bäst resultat varefter en gemensam handlingsplan med olika aktörer utarbetas.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera det hälsofrämjande arbetet på Åland samt därefter vid behov inkommer med förslag till lagstiftning till lagtinget. 

 

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2021

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Ingrid Zetterman