Åtgärdsmotion 8/2021-2022

Tillhör ärendet: Energipolitisk strategi
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr   8/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2022-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Energipolitisk strategi

 

Energifrågorna är högaktuella i hela vår värld med anledning av klimatförändringarna och kriget i Ukraina som gör att Europa ställer om till fossilfrihet och gör sig oberoende av rysk gas och olja. Världsmarknadsläget påverkar också energipriserna i vår region som stigit kraftigt och kommer att fortsätta stiga. Priserna påverkar både hushåll och företag. I våra kringliggande länder har regeringarna tagit ställning till hur man avser hantera situationen medan vi på Åland hittills inte sett några beslut från landskapsregeringens sida.

     Också på det mer övergripande planet pågår många processer som berör vår energiförsörjning. Åland står inför stora beslut gällande etablering av storskalig havsbaserad vindkraft och storskaliga solparker. För att kunna öppna spelplanen för dessa etableringar där olika nationella och internationella energimarknadsaktörer visat intresse för åländska mark- och vattenområden är det viktigt att landskapsregeringen lägger fram en genomtänkt plan. Denna plan måste högst troligen innehålla både behövlig lagstiftning, finansiering, kompetensförsörjning, planläggning och strategiska beslut.

     För att skapa sig en uppfattning om energipolitiken som helhet behöver Åland en energiuppgörelse, en långsiktig politisk överenskommelse och en gemensam strategi om mål och medel. 

     För lyckade nyetableringar av storskaliga vind- och solparker behöver landskapsregeringen inventera vilka markområden som är tillgängliga och lämpliga. Framför allt borde man söka markområden som helt eller delvis redan exploaterats, framom orörd natur eller skogsmark. Skogen är en viktig kolsänka och arbetet mot klimatförändringarna bör beakta dessa värden också i etablering av anläggningar för förnyelsebar energi.

     Undertecknade föreslår att landskapsregeringen också utreder möjligheten att notifiera en bortbetalning av Kraftnät Ålands lån för Finlandskabeln, vilket långsiktigt skulle kunna sänka de fasta avgifterna för elkonsumenterna med 20-25 %.

     För att landskapsregeringen tillsammans med lagtinget ska kunna förankra åtgärder och planering med anledning av energisituationen på både lång och kort sikt uppmanar vi landskapsregeringen både uppdatera energi- och klimatstrategin från 2017 men också komplettera den med ett energipolitiskt strategidokument. Dessa bör ges till lagtinget i form av ett meddelande som kan debatteras.

     I detta dokument bör man ge svar på hur omställningen till förnyelsebar energi ska gå till och i vilken takt, på vilka villkor företag kan etablera anläggningar på åländska mark- och vattenområden, vilka investeringar som krävs i elnäten, mikroproducenternas villkor, målsättningar för hur Åland kan vara självförsörjande på elenergi och hur andelarna för export/import ska se ut. Landskapets möjligheter till övergripande planering i enlighet med plan- och bygglagen för dessa storskaliga satningar bör också användas och redskapen för detta beskrivas. Enlig PBL 2 kap. 11§ kan LR vid behov fatta beslut om markanvändning för vissa viktiga samhällsfunktioner som energiproduktion eller energiöverföring.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget överlämnar ett energipolitiskt strategidokument som grund för fortsatta satsningar och vägval inom energipolitiken.

 

 

 

Mariehamn den 28 mars 2022

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman