Åtgärdsmotion 9/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 9/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola

 

 

Motivering

Våra ungdomar och barn mår allt sämre.

Behovet av stödpersoner för våra barn på daghem och i skola ökar samtidigt som det är svårt att få tag i skolkuratorer och psykologer. Utredning efter utredning visar att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar, vilket kräver resurser inom barnomsorg och skola.

Mot bakgrund av ovanstående välkomnar vi att regeringen avser inrätta en så kallad lågtröskelmottagning för unga under 18 år samt en fysisk mottagning som kan kompletteras med digitala kanaler för att optimera tillgängligheten för stöd och vård.

Att barn och unga ska få hjälp med sin psykiska ohälsa är en självklarhet. Men man bör även fokusera på att förebygga psykisk ohälsa redan från tidig ålder. Det sparar i förlängning in på både personligt lidande och vårdande samhällsinsatser. Ålands Framtid föreslår därför att lagtinget uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att särskilt utreda förebyggande åtgärder vad gäller ungas hälsa. Gruppen bör anlita all tillgänglig expertis inom området och vi välkomnar även seminarier för pedagoger och personal inom barnsomsorg och skola samt föräldrar.

Så vad beror det då på att allt fler av vår unga mår allt sämre?

Bland pedagoger och personal inom skola och barnomsorg talar man om en förändring som sträcker sig 8–9 år bakåt i tiden där bland annat koncentration, samarbete och förmåga att vänta (tålamod) försämrats. Erfarenheten stämmer överens med nationella, nordiska och internationella undersökningar som visar att den tilltagande skärmtiden – alltså den tid som barn och unga använder mobiltelefon, surfplatta eller dator – påverkar inlärningen i skolundervisning.

Det innebär inte att digitala hjälpmedel är av ondo, utan tvärtom ett pedagogiskt hjälpmedel i olika sammanhang. Men att redan från mycket ung ålder bygga upp ett behov av att ständigt vara uppkopplad under skoltid och fritid riskerar leda till sömnproblem, konstant trötthet, depression och framför allt underskott på fysisk aktivitet och de följdverkningar det medför.

Ansvaret faller primärt tillbaka på oss vuxna som måste föregå med gott exempel och dessutom vara mycket mer tydliga och konkreta med barn om hur mycket skärmtid som är okej. Som förälder måste man våga sätta tydliga gränser för sina barn och framför allt vara en god förebild.

Skolan har ett ansvar för att skapa förutsättningar för en god miljö för inhämtning av kunskap. I undervisningen används i dag i allt större utsträckning digitala hjälpmedel. Att eleverna dessutom då har tillgång till sina privata mobiltelefoner under hela skoldagen ökar risken skärmtrötthet och okoncentration.

Mariehamns stad har sedan 2018 en mobilfri skola, som infördes efter att man såg en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och mobiltelefonanvändande. Även bland skolor i Sverige och i Finland som infört motsvarande begränsning är erfarenheterna goda. Bland annat konstateras att eleverna är mer rörliga och fysiskt sociala.

Med de positiva erfarenheter som finns från Mariehamn och övriga Norden vore det önskvärt att göra alla våra grundskolor mobilfria. Vi är medvetna om att detta är en kommunal angelägenhet. Problemet med överdriven och skadlig skärmtid är dock generellt en så pass allvarlig fråga att det är önskvärt med en allmän reglering som gäller alla grundskolor på Åland.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

- att lagtinget uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att utreda förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar.

- att lagtinget uppmanar regeringen att omgående utreda och återkomma med förslag om införande av en mobilfri grundskola över hela Åland.

 

 

 

Mariehamn den 5 april 2022

 

 

Anders Eriksson