Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola

Åtgärdsmotion MOT 9/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår
- att lagtinget uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att utreda förebyggande insatser för
- att lagtinget uppmanar regeringen att omgående utreda och återkomma med förslag om införande av en mobilfri grundskola över hela Åland.


Åtgärder