Bibliotekskommissionens berättelse 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Bibliotekskommissionen

2010-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bibliotekskommissionens berättelse över

verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2009

 

INNEHÅLL

Allmänt 1

Verksamhet 1

Bokbestånd, samlingar, tidskrifter och gåvor 2

Bibliotekets budget 3

Utlåning och användning. 3

 

 

 

Allmänt

 

I enlighet med reglementet för lagtingets bibliotek överlämnar biblio­tekskommissionen 2009 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek, som är ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik, har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möjlighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission som sammanträder vid behov och som år 2009  har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Roger Nordlund, vicetalmännen Gunnar Jansson och Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Roger Jansson, och av landskapsregeringen utsedda medlemmarna, landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, föredraganden i biblioteksärenden, byråchefen Jan-Ole Lönnblad samt chefen för Datainspektionen Susanne Björkholm.

 

 

Verksamhet

 

Deltidstjänsten som bibliotekarie har handhafts av Lilian Norring-Öhman som varit anträffbar på förmiddagarna. Arbetstiden har varit 25t/v och biblioteket har varit öppet för allmänheten måndag-tisdag kl. 8.00-14.00, onsdag kl. 8.00-13.00 och torsdag-fredag kl. 8.00-12.00. Lagtingets byråsekreterare Maj Falck har fungerat som bibliotekets kontaktperson utom öppethållningstider. Biblioteket har varit semesterstängt.

     Bibliotekariens arbete har varit inriktat på uppbyggnad av samlingarna med fokus på bevakning och anskaffning av nyutkommen litteratur inom samhällsvetenskap och juridik, samt enligt lagtingets och avdelningarnas önskemål och behov. Litteraturen katalogiseras och klassificeras i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig bl.a. via adressen www.katrina.aland.net eller via lagtingets hemsida www.lagtinget.ax. För närvarande har biblioteket 14.192 titlar i KATRINA. Förutom nyförvärv katalogiseras även äldre litteratur efter hand. I maj har bibliotekesystemet KATRINA/BOOK-IT uppgraderats, med hjälp av landskapsregeringens dataavdelning, efter anvisningar från Mariehamns stadsbibliotek som även har bistått med instruktioner vad gäller de nya katalogiseringsrutinerna som uppgraderingen av katalogen medfört.

Listan Biblioteksnytt med boknyheter har skickats 5/år och når alla i det interna nätverket genom e-post. I personaltidningen Byråkraten har bibliotekarien haft en återkommande sida med boktips.

     Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek.

     Under året har två små temautställningar funnits i expeditionen. Vårens och sommarens tema var fördrags- och traktaträtt och höstens, med namnet Bokskatter och andra skatter, var ekonomi och beskattning.

     Eftersom en flyttning av biblioteket till entréplan enligt kanslikommissionen skall förverkligas, när planerna framskridit, har även fortlöpande gallring och inventering av föråldrat och inaktuellt material och dubletter påbörjats under året.

 

 

Bokbestånd, samlingar, tidskrifter och gåvor

 

Bokbestånd: Antalet registrerade volymer ökade under året med 712 volymer och omfattade vid årets slut efter utgallring ca 32.300 volymer. I denna siffra ingår de böcker som enligt önskemål anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskottsrum.

 

Samlingar: Bibliotekets samlingar består av Ålands lagtings handlingar och stenografiska protokoll, litteratur om den åländska självstyrelsen, utredningar utgivna av Ålands landskapsregering, riksdagshandlingar, författnings-, fördrags- och lagsamlingar, rättsfallssamlingar, juridisk och statsvetenskaplig facklitteratur, EU-lagstiftning och EU-litteratur, Nordiska rådets sessioner och Nordiska ministerrådets publikationer, upp­slagsverk och ordböcker, litteratur med inriktning på autonomier, minoriteter, folkrätt och offentlig förvaltning, samt samlingarna EXLIBRIS Olof M Jansson och Samling Färöarna.

Genom abonnemang på tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälles utgivning i Sverige kan biblioteket erbjuda aktuell litteratur inom en rad samhällsvetenskapliga ämnesområden som berör t.ex, demokrati, ekonomi, förvaltning, makt, miljö, partier, politik, statsbyggnad.

 

Tidskrifter: Biblioteket prenumererar, förutom på dagstidningar, på många tidskrifter och kan erbjuda ett flertal juridiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter bl.a.: Europarättslig tidskrift, Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidskrift (EGT L), Forskning och framsteg, Forum för ekonomi och teknik, Riksdag och Departement, Förvaltningsrättslig tidskrift, International Journal on Minority and Group rights, Internationella studier, Juridisk tidskrift från Stockholms universitet, Kommuntidningen, Nordens tidning, Nordic Journal of International law, Nordisk administrativt tidskrift, OECD Observer, Retfaerd : nordisk juridisk tidskrift, Scandinavian political studies, Scandinavian studies in law, Statsvetenskaplig tidskrift, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), TFR Tidskrift for Rettsvitenskap.

 

Gåvor: Biblioteket har 2009 fått ta emot gåvor som främst består av riksdagstryck och statliga utredningar från Finland och Sverige. Genom lagtingets och landskapsregeringens gästbesök och resor har bokgåvor förmedlats till biblioteket. Även genom några privata institutioner och personer har biblioteket fått ta emot bokgåvor. Stort TACK för alla bokgåvor!

 

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget år 2009 har varit oförändrat 30 000 euro. Anslaget som är ett tvåårigt reservationsanslag (VR) avser kostnader för inköp av litteratur till lagtingets och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Största delen av anslaget har använts till litteratur och utgör kostnader för inköp av facklitteratur, lag- och författningssam­lingar, tidskrifter och dagstidningar. Därtill kommer utgifter för inköp av tjänster, som varit utgifter för mediadatabasen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service), övriga ADB-användartjänster och diverseutgifter för kontorsmaterial, inventarier, fjärrlån, post- och tullavgifter.

     För datakatalogisering till biblioteksdatabasen KATRINA i Bibliotekstjänsts katalogiseringssystem Book-it har bibliotekets intäkter varit 3 072 SEK.

 

 

Utlåning och användning

 

En del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket. Utlåning sker ofta efter e-post- eller telefonbegäran via intern post. Dokument har tagits fram dels manuellt och dels från databaser via Internet. Någon fullständig statistik kan inte föras över vad låntagarna själva letar fram eller kopierar. Årsstatistiken för utlåning omfattar  2164 volymer varav 63 har förmedlats som fjärrlån från och till andra bibliotek.

 

Lånen fördelar sig för år 2009 enligt följande låntagargrupper:

År                                (2004)     (2005)   (2006)   (2007)   (2008)     2009

Låntagargrupper

                                                                * Lån  

fjärrlån (lt+lr)

  (72)       (79)       (82)    (103)     (63)         68   

lagtinget

 (311)     (337)    (361)    (320)    (483)      433

landskapsregeringen

 (627)      (824)   (648)    (730)    (947)       826

utomstående

 (745)     (638)    (828)    (867)    (892)       837

totalt

(1755)   (1875) (1919)  (2020)  (2375)     2164

*Lån: I uppgifterna över registrerade och förnyade lån, inräknas hemlån, läsesalslån, fjärrlån och förmedling av dokument och informationssökning.

 

Lånestatistik 1999-2009

 

 

Fjärrlånekontakter: Under året har lån och kopior av tidskriftsartiklar samt informationsmaterial förmedlats av men också till följande bibliotek och institutioner:

Finland

Sverige

Åland

Övriga

Depåbiblioteket

Kuopio

Jönköpings högskolebibliotek

Europainformationen Åland

The Library of Congress

Högsta förvaltningsdomstolens

bibliotek

Mittuniversitetet, Biblioteket,

Östersund

Föglö kommunbibliotek

Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen

Joensuu universitetsbibliotek

Riksdagen,

Dokumentbyrån

Juridicum

Uppsala universitets bibliotek

Lemlands kommunbibliotek

Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket

Riksdagsbiblioteket

Riksdagen

Mariehamns stadsbibliotek

Inst. för privatrett Biblioteket, Oslo

Statistikbiblioteket

Stockholms universitetsbibliotek

Ålands fredsinstitut

 

Terkko. Centralbiblioteket för hälsovetenskap. Helsingfors universitet

 

Ålands landskapsarkiv

 

Åbo Akademis bibliotek

 

 

 

 

Exempel på sökord och ämnesområden 2009:

     Barnomsorgslag, autonomier, arbetsrätt, avtalsrätt, byggnadslagstiftning, datasekretess, elektronisk förvaltning, fastighetsrätt, förvaltningsprocess, grundlagen, kommunallagen, kriskommunikation, kärnkraft, Lissabonfördraget, minoriteter, myndighetsutövning, offentlig upphandling, pensionslagstiftning, plan- och bygglagen, regioner, renhållningslagen, skatter, tvistelösning, tjänstemannalagen, traktaträtt, turism, tystnadsplikt, vattenlagen, äldreomsorg… . Ständigt återkommande är sökorden om Åland. Särskilt ofta efterfrågat är litteratur om demilitariseringen, hembygdsrätten, näringsrätten, Åland som modell och exempel, åländska politiska partier, valstatistk, Åland och EU samt olika förarbeten och ändringar av självstyrelselagen.

     Biblioteket betjänar många olika grupper såsom politiker och tjänstemän vid lagtinget och landskapsregeringens avdelningar och inrättningar men även utomstående institutioner och allmänheten. Många utomstående låntagare är åländska studerande. Skolklasser, andra grupper och även några utländska forskare har hittat till biblioteket.

 

 

 

Mariehamn den 15 mars 2010

Ordförande

 

 

Roger Nordlund

Sekreterare

 

 

Lilian Norring-Öhman