Bibliotekskommissionens berättelse 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BERÄTTELSE nr 1/2010-2011

 

Datum

 

Bibliotekskommissionen

2011-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bibliotekskommissionens berättelse över

verksamheten vid lagtingets bibliotek för år 2010

 

INNEHÅLL

Allmänt 1

Verksamhet och service. 1

Bokbestånd, samlingar, tidskrifter och gåvor 2

Bibliotekets budget 3

Utlåning, användning, fjärrlånekontakter 3

 

 

 

Allmänt

 

I enlighet med 9 § reglementet för lagtingets bibliotek överlämnar biblio­tekskommissionen 2010 års berättelse över verksamheten till lagtinget. Lagtingets bibliotek, som är ett specialbibliotek inom samhällsvetenskap och juridik, har till uppgift att tillhandahålla lagtinget och centrala ämbetsverket samt utomstående i mån av möjlighet med litteratur, tidskrifter och tidningar. Biblioteket förvaltas av en särskild bibliotekskommission som sammanträder vid behov och som år 2010  har bestått av medlemmarna i lagtingets kanslikommission, talmannen Roger Nordlund, vicetalmännen Gunnar Jansson och Gun-Mari Lindholm, lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Roger Jansson, och av landskapsregeringen utsedda medlemmarna, landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, föredraganden i biblioteksärenden, byråchefen Jan-Ole Lönnblad samt chefen för Datainspektionen Susanne Björkholm.

 

 

Verksamhet och service

 

Verksamheten har fortgått oförändad. Deltidstjänsten som bibliotekarie har handhafts av Lilian Norring-Öhman som varit anträffbar på förmiddagarna. Arbetstiden har varit 25t/v och biblioteket har varit öppet för allmänheten måndag-tisdag kl. 8.00-14.00, onsdag kl. 8.00-13.00 och torsdag-fredag kl. 8.00-12.00. Biblioteket har varit semesterstängt. Lagtingets byråsekreterare Maj Falck har fungerat som bibliotekets kontaktperson utom öppethållningstider.

     Bibliotekariens arbete har varit inriktat på uppbyggnad av samlingarna med fokus på bevakning och anskaffning av nyutkommen litteratur inom samhällsvetenskap och juridik, samt enligt lagtingets och avdelningarnas önskemål och behov. Litteraturen katalogiseras och klassificeras i den åländska mediadatabasen KATRINA, som finns tillgänglig via adressen www.katrina.aland.net eller via lagtingets hemsida www.lagtinget.ax. För närvarande har biblioteket 15.124 titlar i KATRINA. Förutom nyförvärv datakatalogiseras äldre litteratur efter hand.

Vissa av landskapsregeringens rapporter katalogiseras i digital form i KATRINA. Listan Biblioteksnytt med boknyheter har skickats 6/år och når alla i det interna nätverket genom e-post liksom återkommande boktips i landskapsregeringens personaltidning Intra-Nytt. Biblioteket har stått till tjänst med litteratur- och informationssökning samt förmedling av fjärrlån och kopior från och till andra bibliotek.

Bibliotekarien har deltagit i Mariehamns stadsbiblioteks inspirationstillfälle ”Biblioteket på nätet”  och  i  utbildningsdag för bibliotekspersonal på Åland med rubriken ” Sociala medier”, samt i katalogiseringsgruppens möte om katalogisering av digitalt material.

     Små temautställningar har funnits i expeditionen. Under sommaren fanns böcker med tema Åländska kommuner och under hösten en liten utställning kallad ”Höstliga valvindar” med böcker om demokrati, ismer, makt, partier, politik, val, väljare … .

     För att förbereda en kommande flyttning av biblioteket till entréplan, som enligt kanslikommissionen skall förverkligas i framtiden, har inventering av boksamlingarna, ämnesklasserna samt gallring och magasinering av inaktuellt material fortgått hela året. Gallring  och omplacering av böcker medför även gallring och omlokalisering i datakatalogen. Utgallrade böcker på väg till pappersinsamlingen mellanlandar på fyndbordet i expeditionen och är gratis för intresserade.

 

Bokbestånd, samlingar, tidskrifter och gåvor

 

Bokbestånd: Antalet registrerade volymer ökade under året med 735 volymer och omfattade vid årets slut efter utgallring ca 32.800 volymer. I denna siffra ingår de böcker som enligt önskemål anskaffats till ämbetsverkets avdelningar och lagtingets utskotts- och arbetsrum.

 

Samlingar: Bibliotekets samlingar består av Ålands lagtings handlingar och stenografiska protokoll, litteratur om den åländska självstyrelsen, utredningar utgivna av Ålands landskapsregering, riksdagshandlingar, författnings-, fördrags- och lagsamlingar, rättsfallssamlingar, juridisk och statsvetenskaplig facklitteratur, EU-lagstiftning och EU-litteratur, Nordiska rådets sessioner och Nordiska ministerrådets publikationer, upp­slagsverk och ordböcker, litteratur med inriktning på autonomier, minoriteter, folkrätt och offentlig förvaltning, samt samlingarna EXLIBRIS Olof M Jansson och Samling Färöarna.

Genom abonnemang på tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälles utgivning i Sverige kan biblioteket erbjuda aktuell litteratur inom en rad samhällsvetenskapliga ämnesområden som berör t.ex. demokrati, ekonomi, förvaltning, makt, miljö, partier, politik, statsbyggnad.

 

Tidskrifter: Biblioteket prenumererar, förutom på dagstidningar, på många tidskrifter och kan erbjuda ett flertal juridiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter bl.a.: Europarättslig tidskrift, Europeiska Unionens Officiella Tidskrift (EUT L), Forskning och framsteg, Forum för ekonomi och teknik, Riksdag och Departement, FIKT Finlands kommuntidning, Förvaltningsrättslig tidskrift, International Journal on Minority and Group Rights, Internationella studier, Juridisk tidskrift från Stockholms universitet, Nordens tidning, Nordic Journal of International Law, Nordisk administrativt tidskrift, OECD Observer, Retfaerd : Nordisk juridisk tidskrift, Scandinavian political studies, Scandinavian studies in law, Statsvetenskaplig tidskrift, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), Tidskrift for Rettsvitenskap.

 

Gåvor: Biblioteket har 2010 fått ta emot gåvor, som främst består av riksdagstryck och statliga utredningar från Finland och Sverige. Alandicasamlingen har genom gåvor, för att nämna några titlar, utökats med: Blomman och hennes flickor-pionjärer inom hälsovården på Åland ; Skeppsbyggeri och sjöfart i Skarpnåtö ; 80 år på havet - Sjöbevakningen på Åland 1930-2010 ; DVD-filmen Teaterpjäsen ”De fyra första kvinnorna i Ålands Landsting”.

Genom lagtingets och landskapsregeringens gästbesök och resor har bokgåvor förmedlats till biblioteket. Även genom institutioner och privatpersoner har biblioteket fått ta emot bokgåvor. Stort TACK för alla bokgåvor!

 

 

Bibliotekets budget

 

Bibliotekets budget år 2010 har varit oförändrad 30 000 euro. Anslaget som är ett tvåårigt reservationsanslag (VR) avser kostnader för inköp av litteratur till lagtingets och till centrala ämbetsverkets handbibliotek, datakatalogisering, informationssökning i databaser, kontorsmaterial samt övriga utgifter. Största delen av anslaget har använts till litteratur och utgör kostnader för inköp av facklitteratur, lag- och författningssam­lingar, tidskrifter och dagstidningar. Därtill kommer utgifter för inköp av tjänster, som varit utgifter för mediadatabasen KATRINA (passord, etiketter, bibliografisk service), övriga dataanvändartjänster och diverseutgifter för kontorsmaterial, inventarier, fjärrlån, post- och tullavgifter.

     För datakatalogisering till biblioteksdatabasen KATRINA i Bibliotekstjänsts katalogiseringssystem Book-it har bibliotekets intäkter varit 5 001 SEK.

 

 

Utlåning, användning, fjärrlånekontakter

 

En del av litteraturen är referenslitteratur som inte lånas ut och måste studeras i biblioteket. Utlåning sker ofta efter e-post- eller telefonbegäran via intern post. Dokument har tagits fram dels manuellt och dels från databaser via Internet. Någon fullständig statistik kan inte föras över vad låntagarna själva letar fram eller kopierar. Användningen av dagstidningar och tidskrifter i tidningsrummet ingår inte i statistiken. Årsstatistiken för utlåning omfattar 2209 volymer varav 94 har förmedlats som fjärrlån från och till andra bibliotek. Statistiken är i stort sett oförändrad:

 

Lånen fördelar sig för år 2010 enligt följande låntagargrupper:

År                              2004  2005  2006  2007  2008  2009                      2010

Låntagargrupper

                                                                                   *Lån  

fjärrlån (lt+lr)

  72        79      82     103       63        68                            94

lagtinget

 311     337    361     320     483      433                          475

landskapsregeringen

 627     824    648     730     947      826                          781

utomstående

 745     638    828     867     892      837                          859

totalt

1755  1878  1919   2020    2385    2164                        2209

*Lån: I uppgifterna över registrerade och förnyade lån, inräknas hemlån, läsesalslån, fjärrlån och förmedling av dokument och informationssökning.

 

Lånestatistik 2000-2010

 

 

 

Fjärrlånekontakter:Under året har böcker, kopior av tidskriftsartiklar, dokument och informationsmaterial förmedlats av, och även till,  följande bibliotek och institutioner:

Finland:   Depåbiblioteket Kuopio, Finansministeriet, Högsta domstolens bibliotek, Minoritetsombudsmannen, Högsta förvaltningsdomstolens bibliotek, Riksdagen Dokumentbyrån, Riksdagsbiblioteket, Stadsrådets kommunikationsenhet, Statistikbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska Finlands folkting, Tankesmedjan Lokus/Svenska Folkskolans vänner, Åbo Akademis bibliotek.

Sverige:   Depåbiblioteket Umeå, Högskolebiblioteket i Jönköping, Göteborgs universitetsbibliotek, Mittuniversitetet Biblioteket Östersund, Karlstads universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Naturvårdsverkets bibliotek, Riksdagsbiblioteket, Riksdagsförvaltningen, Stockholms universitetsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek,

Uppsala universitetsbibliotek.

Åland:   Europainformationen, Jämställdhetsenheten Ålands lanskapsregering, Lemlands kommunbibliotek, Mariehamns stadsbibliotek, Ålands fredsinstitut, Ålands lungskadeförening, Ålands landskapsarkiv, Ålands sjöfartsmuseum, ÅSUB

Övriga:   Europeiska revisionsrätten, Folketinget, The Library of Congress, Oslo universitetsbibliotek Det juridiske fakultetsbibliotek.

 

Exempel på sökord och efterfågade ämnen 2010: Bostadsproduktion, färdtjänst, förvaltning, föreningslagen, förvaltningsprocess, grundlagen, hyreslagen, kommunallagen, landskapsrevision, lobbying, lokal självstyrelse,  minoritetsspråk, myndighetsutövning, offentlig upphandling, offentlighetsprincipen, pensionslagstiftning, skatter, skärgårdslagen, tjänstemannalagen, traktaträtt, turism, ungdomsarbetslöshet, vattenlagen, äldreomsorg… . Ständigt återkommande är sökorden om Åland. Särskilt ofta efterfrågat är litteratur om demilitariseringen, hembygdsrätten, näringsrätten, Åland som modell och exempel, åländska politiska partier, valstatistik, Åland och EU, Åland i Nordiska rådet samt olika förarbeten och ändringar av självstyrelselagen.

Besökare: Biblioteket betjänar många olika grupper såsom politiker och tjänstemän vid lagtinget och landskapsregeringens avdelningar och inrättningar men även utomstående institutioner och allmänheten. Många utomstående låntagare är åländska studerande. Skolklasser, andra grupper och även några utländska forskare har besökt biblioteket.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 mars 2010

Ordförande

 

 

Roger Nordlund

Sekreterare

 

 

Lilian Norring-Öhman