Bilaga till externpolitiska meddelandet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 2/2020-2021

 

 

Landskapets arbete med EU-ärenden år 2020

I den här bilagan sammanfattas landskapsregeringens arbete med EU-ärenden under år 2020

 

 

 

Innehåll

Beredningen av EU-lagstiftning inom landskapet 2

Tabell 1. Beredningen av kommissionsinitiativ. 2

Tabell 2: Landskapsregeringens samrådsärenden med Ålands lagting. 2

Tabell 3: Landskapsregeringens informationsärenden med Ålands lagting. 3

Tabell 4: Fördelning enhetsvis av diarieförda kommissionsinitiativ. 3

Genomförandet av EU-lagstiftning inom landskapet 3

Tabell 5: Antal direktiv som antagits per år 4

Tabell 6: Landskapsregeringens notifieringar av direktiv. 4

Tabell 7: Fördelning enhetsvis av notifieringar inom landskapets behörighet 4

Tabell 8. Fördelning områdesvis av notifieringar inom landskapets behörighet 5

Tabell 9: Formella underrättelser inledda mot Finland. 5

Tabell 10. Fördelning områdesvis av försenade notifieringar som lett till formella underrättelser inom landskapets behörighet 6

Tabell 11: Motiverade yttranden. 6

Tabell 12: Talan i EU-domstolen. 6

 


 

Beredningen av EU-lagstiftning inom landskapet

Inom EU har kommissionen ensamrätt på att initiera nya lagstiftningsakter. Kommissionsinitiativen (även kallade kommissionsförslag) innefattar dock även annat än initiativ till lagstiftning, till exempel olika typer av meddelanden samt grön- och vitböcker. Således är det långt ifrån alla initiativ som föranleder beredning vid landskapsregeringen.

 

Tabell 1. Beredningen av kommissionsinitiativ

 

2020

2019

2018

2017

Deltagande i kommissionens konsultationer

2 st

1 st

1 st

3 st

Inkomna kommissionsinitiativ

769 st

584 st

738 st

756 st

Diarieförda kommissionsinitiativ

3 st

7 st

2 st

8 st

Samrådsärende

1 st

-

1 st

-

Informationsärende

2 st

-

1 st

4 st

Diarieförda kommissionsinitiativ som inte förts som samråds- eller informationsärende till lagtinget

-

7 st

-

4 st

 

Landskapsregeringen deltar i mån av möjlighet i de konsultationer kommissionen håller. För en närmare redogörelse över de konsultationer landskapsregeringen deltagit i under 2020 se kapitel 3.2.6.

Landskapsregeringen erhåller alla nya kommissionsinitiativ via kommissionens eTrustEx-meddelandetjänst. De kommissionsinitiativ som är av särskilt intresse för landskapet diarieförs och bereds. Enheten för rättsliga och internationella frågor sköter koordineringen av kommissionsinitiativen, medan de sakkunniga tjänstemännen vid avdelningarna bereder och föredrar ärendena för den minister till vars ansvarsområde ärendet hör.

 

Tabell 2: Landskapsregeringens samrådsärenden med Ålands lagting

Utskott

2020

2019

2018

2017

Lag- och kulturutskottet

 

-

-

-

Finans- och näringsutskottet

 

-

-

-

Social- och miljöutskottet

 

-

1 st

-

Justeringsutskottet

 

-

-

-

Kanslikommissionen

 

-

-

-

Självstyrelsepolitiska nämnden

1 st

-

-

-

Totalt

1 st

-

1 st

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Landskapsregeringens informationsärenden med Ålands lagting

Utskott

2020

2019

2018

2017

Lag- och kulturutskottet

 

-

-

-

Finans- och näringsutskottet

 

-

-

4 st

Social- och miljöutskottet

2 st

-

1 st

-

Justeringsutskottet

 

-

-

-

Kanslikommissionen

 

-

-

-

Självstyrelsepolitiska nämnden

 

-

-

-

Totalt

2 st

-

1 st

4 st

 

Tabell 4: Fördelning enhetsvis av diarieförda kommissionsinitiativ

Enhet inom landskapsregeringen

2020

2019

2018

2017

Regeringskansliet

 

 

 

 

Enheten för rättsliga och internationella frågor

1 st

 

-

-

Utvecklingsenheten

 

 

-

1 st

Finansavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

 

 

-

4 st

Social- och miljöavdelningen

 

 

 

 

Miljöbyrån

2 st

 

2 st

-

Socialvårdsbyrån

 

 

-

1 st

Näringsavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

 

5 st

 

 

Jordbruksbyrån

 

1 st

-

-

Fiskeribyrån

 

1 st

-

-

Jakt- och viltvård

 

 

-

-

Utbildnings och kulturavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

 

 

-

1 st

Kulturbyrån

 

 

-

-

Infrastrukturavdelning

 

 

 

 

Allmänna byrån

 

 

-

1 st

Totalt

3 st

7 st

2 st

8 st

 

Genomförandet av EU-lagstiftning inom landskapet

Genomförandet av EU-direktiv i landskapet

De bindande rättsakter som antas inom EU utgörs av förordningar, beslut och direktiv. Förordningar och beslut är direkt tillämpliga, vilket innebär att de som sådana binder landskapets myndigheter och kräver inte särskilda implementeringsåtgärder. Direktiv däremot är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås, och kräver således implementeringsåtgärder. Ur tabellen nedan framgår hur många direktiv som antagits inom EU under de senaste fem åren.

Tabell 5: Antal direktiv som antagits per år

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Direktiv

29 st

67 st

42 st

34 st

39 st

39 st

 

Direktiv innehåller en tidsfrist inom vilken medlemsstaterna ska genomföra direktivet och anta sådana lagstiftningsåtgärder som krävs för att uppnå direktivets bestämmelser. Vanligtvis är denna tidsfrist två år. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de nationella bestämmelser som antagits i syfte att genomföra direktivet. Via utrikesministeriet meddelar (notifierar) landskapsregeringen kommissionen hur direktiven har genomförts i landskapet.

Av tabellen nedan framgår antalet notifieringar som landskapsregeringen gjort under året samt hur många av dessa direktiv som hört till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Tabell 6: Landskapsregeringens notifieringar av direktiv

 

2020

2019

2018

2017

Rikets behörighet

21 st

31 st

14 st

14 st

Landskapets behörighet

16 st

28 st

29 st

35 st

Totalt

37 st

59 st

43 st

49 st

 

Tabell 7: Fördelning enhetsvis av notifieringar inom landskapets behörighet

Enhet inom landskapsregeringen

2020

2019

2018

2017

Regeringskansliet

 

 

 

 

Enheten för rättsliga och internationella frågor

1 st

1 st

1 st

2 st

Finansavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

 

1 st

-

3 st

Social- och miljöavdelningen

 

 

 

 

Socialvårdsbyrån

 

-

-

-

Hälso- och sjukvårdsbyrån

 

-

-

-

Miljöbyrån

8 st

21 st

15 st

11 st

Utbildnings- och kulturavdelningen

 

 

 

 

Utbildningsbyrån

3 st

-

-

1 st

Kulturbyrån

 

-

-

1 st

Näringsavdelningen

 

 

 

 

Jordbruksbyrån

1 st

2 st

5 st

7 st

Infrastrukturavdelningen

 

 

 

 

Energi

1 st

2 st

3 st

5 st

Trafik

2 st

1 st

5 st

5 st

Totalt

16 st

28 st

29 st

35 st

 

 

 

 

 

Tabell 8. Fördelning områdesvis av notifieringar inom landskapets behörighet

Område

2020

2019

2018

2017

Avfall

2 st

1 st

1 st

-

Beskattning

 

-

-

-

Energi

1 st

2 st

3 st

5 st

Farliga eller explosiva ämnen

 

-

1 st

2 st

Hälso- och sjukvård

 

-

-

-

Jord- och skogsbruk

1 st

2 st

5 st

7 st

Kulturarv

 

-

-

1 st

Livsmedel

 

-

1 st

1 st

Natur- och miljövård

4 st

1 st

4 st

3 st

Offentlig sektor

1 st

2 st

-

-

Offentlig upphandling

 

-

-

3 st

Produktsäkerhet

 

18 st

8 st

6 st

Trafik

2 st

1 st

5 st

5 st

Vattenpolitik

2 st

1 st

1 st

1 st

Yrkeskvalifikationer

3 st

-

-

1 st

Totalt

16 st

28 st

29 st

35 st

 

Överträdelseförfaranden och EU-domstolsärenden

Kommissionen följer upp att medlemsstaterna tillämpar EU-rätten korrekt, och kan vidta åtgärder om en medlemsstat inte korrekt eller inom utsatt tid införlivar EU:s direktiv i sin nationella lagstiftning, om en medlemsstat inte informerar kommissionen om de åtgärder som vidtagits, eller om en medlemsstat på något sätt misstänks bryta mot EU-lagstiftningen. Om kommissionen anser att en medlemsstat brustit i tillämpningen av EU-rätten på något av ovanstående sätt kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande.

De formella stegen i överträdelseförfarandet är följande:

  • Formell underrättelse
  • Motiverat yttrande
  • Talan vid EU-domstolen

 

Av följande tabeller framgår hur många formella underrättelser, motiverade yttranden och talan vid EU-domstolen som kommissionen inlett mot Finland under år 2020. Av tabellerna framgår även hur många av dessa ärenden som berört landskapet.

 

Tabell 9: Formella underrättelser inledda mot Finland

 

Försenad implementering

 

Felaktig implementering

 

 

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Berör enbart riket

3 st

3 st

8 st

-

7 st

1 st

Berör både landskapet och riket

7 st

1 st

4 st

1 st

5 st

1 st

Berör enbart landskapet

4 st

2 st

-

-

-

-

Totalt

14 st

6 st

12 st

1 st

12 st

2 st

 

Under år 2020 inledde kommissionen 14 formella underrättelser mot Finland på grund av försenad implementering av direktiv.

Orsaken till att landskapsregeringen inte genomför direktiv inom utsatt tidsfrist varierar, men begränsade resurser och tillämpningen av blankettlagstiftning inom vissa ämnesområden är två av huvudorsakerna. Då landskapsregeringen inväntar rikets implementering av ett direktiv innan landskapslagstiftningen utformas slutligt fördröjs ofta genomförandet i landskapet. En bidragande orsak till försenad notifiering är därutöver att vissa områden inom landskapets lagstiftningsbehörighet är föremål för ett större antal EU-direktiv, och belastas således mer av genomförandet av direktiven. Sådana områden är framför allt energi, miljö och trafik.

Av de 11 formella underrättelser som rörde landskapets försenade implementering av direktiv fördelade sig ämnesområdena enligt följande:

 

Tabell 10. Fördelning områdesvis av försenade notifieringar som lett till formella underrättelser inom landskapets behörighet

Område

2020

2019

2018

2017

Energi

1 st

-

1 st

1 st

Digital teknik

-

-

1 st

-

Offentlig upphandling

-

1 st

-

-

Trafik

-

-

-

6 st

Miljö

4 st

1 st

1 st

5 st

Yrkeskvalifikationer

2 st

-

1 st

-

Jordbruk

4 st

1 st

-

3 st

Totalt

11 st

3 st

4 st

15 st

 

 

 

Tabell 11: Motiverade yttranden

 

 

Försenad implementering

 

Felaktig implementering

 

 

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Berör enbart riket

1 st

2 st

-

2 st

1 st

1 st

Berör både landskapet och riket

-

-

1 st

-

2 st

-

Berör enbart landskapet

-

1 st

1 st

-

-

-

Totalt

1 st

3 st

2 st

2 st

3 st

-

 

Tabell 12: Talan i EU-domstolen

 

Försenad implementering

 

Felaktig implementering

 

 

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Berör enbart riket

-

-

-

-

-

-

Berör både landskapet och riket

-

-

-

-

-

-

Berör enbart landskapet

-

-

-

-

1 st

-

Totalt

-

-

-

-

1 st

-