Dokument

1 - 100 av totalt 218 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2023-2024
Effektivitetsrevision av VIS-projektet Effektivitetsrevision av VIS-projektet 2023-2024
Årsedovisning 2023 2023-2024
Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd 2023-2024
Granskning av fordonsmyndigheten Granskning av fordonsmyndigheten 2023-2024
Granskningen av lönesättningen för landskapets personal Granskningen av lönesättningen för landskapets personal 2023-2024
Granskning av lagtingets kansli Granskning av lagtingets kansli 2023-2024
Effektivitetsrevision av inköpsprocessen Effektivitetsrevision av inköpsprocessen 2023-2024
Effektivitetsrevision, uppföljning av den administrativa utvecklingen på ÅHS Effektivitetsrevision, uppföljning av den administrativa utvecklingen på ÅHS 2023-2024
Utkast till handlingsplan 2024-2025 Utkast till handlingsplan 2024-2025 2023-2024
Fardplan 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet 2023-2024
Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024 Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024 2023-2024
General Regulations of the Universal Postal Union General Regulations of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal 2023-2024
Budgetförslag 2024 pdf 2023-2024
Äldrepolitiskt program 2023-2023 Äldrepolitiskt program 2023-2023 2022-2023
Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 2 Indikatorer som ska följas vid uppföljning av Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Bilaga 1 Statistikbilaga till Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 2022-2023
CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION CONSIDERATION AND ADOPTION OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONVENTION 2022-2023
Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart Godkännande av resolutionen från det 46:e mötet i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för underlättande av sjöfart 2022-2023
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart 2022-2023
TMK0320222023-parallelltexter TMK0320222023-parallelltexter 2022-2023
RP 262/2022 rd RP 262/2022 rd 2022-2023
RP 53/2012 rd RP 53/2012 rd 2022-2023
RP 6/2022-2023 bilaga 2 RP 6/2022-2023 bilaga 2 2022-2023
Finlands författningssamling 343/2023 2022-2023
Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter 2022-2023
BF0420222023reservationer 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande 2022-2023
Ltl Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet 2022-2023
Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 2022-2023
Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2022 2022-2023
Ltl Nina Fellmans klämförslag Ltl Nina Fellmans klämförslag 2022-2023
Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård 2022-2023
Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik 2022-2023
Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023 2021-2022
Genomförandetabell 2022-2023
Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering 2022-2023
Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Granskning av infrastrukturavdelningen Granskning av infrastrukturavdelningen 2022-2023
Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll 2022-2023
Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet 2022-2023
Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning 2022-2023
Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag 2022-2023
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas 2022-2023
Multilateralt avtal M347 Multilateralt avtal M347 2022-2023
Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus 2022-2023
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2022-2023
Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män 2022-2023
Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 2022-2023
RP1992022 rd 2022-2023
Budgetmotioner 1-29/2022-2023 2022-2023
Budgetmotiner 30-49/2022-2023 2022-2023
Budgetmotioner 50-85/2022-2023 2022-2023
Förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Proposition RP 125/2022 2021-2022
Proposition m ändring av 11 kap. i strafflagen 2021-2022
Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen 2021-2022
Llt John Holmbergs ändringsförslag BF 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs ändringsförslag LF 20/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Statusrapport 5 Statusrapport 5 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
RP320212022bilaga3 2021-2022
RP220212022bilaga2 2021-2022
RP1020212022bilaga1 2021-2022
RP1120212022bilaga2 2021-2022
Rp1120212022bilaga1 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande LF 15/2021-2022 2021-2022
Årsredovisningen 2021 2021-2022
Kläm gällande LF 12/2021-2022 2021-2022
Bilaga 1 Statsrådets förordning Bilaga 1 Statsrådets förordning 2021-2022
Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 Kommunikationsministeriets promemoria bilaga 2 2021-2022
Multilateral avtal M344 Multilateral avtal M344 2021-2022
Proposition RP 15/2022 rd Proposition RP 15/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 16/2022 rd Proposition RP 16/2022 rd 2021-2022
Proposition RP 6/2022 rd Proposition RP 6/2022 rd 2021-2022
Ltl John Holmbergs kläm över lagförslag "Ny serviceprocess för arbetssökande" 2021-2022
Finans- och näringsutskottets utlåtande Finans- och näringsutskottets utlåtande över näringsrätt och näringstillstånd 2021-2022
Statsrådets förordning Statsrådets förordning 2021-2022
Multilateralt avtal M343 Multilateralt avtal M343 2021-2022
Betänkande om lagstiftningsbehovet för förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården 2021-2022
God förvaltningssed inom Fastighetsverket God förvaltningssed inom Fastighetsverket 2021-2022
Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem 2021-2022