Budgetförslag 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2023-2024

 

Datum

 

 

2024-02-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till tredje ändring av Ålands budget år 2023.

Landskapsregeringen föreslår att det under moment 75010 upptas tilläggsmedel avseende ersättning för tvistemål gällande entreprenadavtal i form av utebliven vinst, rättegångs- och partskostnader samt räntekostnader för dessa. Anslagsbehovet är en följd av domslut rörande uppsägning av avtalet med konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om trafik mellan Svinö och Mellanholm.

Landskapsregeringen har noterat att det finns ett antal moment i budgeten för år 2023 där betydande avvikelser förekommer vid jämförelse mellan utfall och budget. Sammantaget bedöms att de positiva avvikelserna är större än de negativa. Likviditeten bedöms tillräcklig under första halvan av år 2024. I samband med det förslag till ändringsbudget för år 2024 som planeras att avges till lagtinget i slutet av april, görs en ny bedömning av likviditeten under år 2024. Ränteintäkterna från likvida medel torde behöva justeras ned i nämnda ändringsbudget.

I och med förslaget till tredje ändringsbudget har för år 2023 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023.

 

 

Mariehamn den 5 februari 2024

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


Sifferstat

 

 

 

 


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Orga

Sammandrag

Bokslut 2022

Budget 2023

Tb 1 - 2 2023

Förslag äb 3 2023

Intäkter

1 625 911

1 200 000

 

 

Kostnader

-19 460 879

-18 909 000

 

-13 275 000

Anslag netto

-17 834 968

-17 709 000

 

-13 275 000

nisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2023    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 13.275.000 euro.

Utgifter

Ålands tingsrätt meddelade den 16.6.2022 dom i ärende L20/1157 rörande uppsägning av avtalet med konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om trafik mellan Svinö och Mellanholm.

De direkta kostnaderna på grund av avtalets uppsägning uppgick till 496.976,97 euro. Eftersom landskapsregeringen inte bestred betalningsskyldigheten avseende direkta kostnader har denna del jämte dröjsmålsränta utbetalats den 21.10.2022. Lagtinget godkände kostnaden genom den tredje tilläggsbudgeten för år 2022.

Landskapsregeringen överklagade domen till Åbo hovrätt, yrkande att tingsrättens dom upphävs till den del den gäller utebliven vinst och rättegångs- och partskostnader.

Hovrätten har den 24.1.2024 genom dom S 22/1505 med vissa tillägg och preciseringar omfattat tingsrättens motiveringar och slutsats att konsortiets yrkande på ersättning för utebliven vinst ska bifallas.

Genom domen åläggs landskapsregeringen vidare att till konsortiet erlägga ersättning för rättegångs- och partskostnader i tingsrätten och hovrätten.

Ersättningen för utebliven vinst uppgår till 10.027.591,17 euro jämte dröjsmålsränta från 9.11.2020. Rättegångs- och partskostnader i tingsrätten uppgår till 237.142,12 euro jämte ränta från 16.7.2022 och de i hovrätten uppgår till 165.486,38 euro jämte ränta från 24.2.2024.

Per 31.1.2024 är totalkostnaden 13.093.724,69 euro. Ränta tillkommer med ett belopp om 3.279,01 euro per dag fram till och med den 23.2. Efter detta tillkommer ränta med ett belopp om 3.331,88 euro per dag. Anslaget om 13.275.000 euro har dimensionerats utgående från att betalning kan göras senast när domslutet vunnit laga kraft den 25 mars 2024. Landskapsregeringen har dock för avsikt att erlägga skadeståndet i brådskande ordning i syfte att begränsa räntekostnaderna. Landskapsregeringens rätt att anhålla om prövningsrätt till Högsta domstolen kvarstår.

Landskapsregeringens egna advokatkostnader har belastat momentet inom ramen för budgeterat anslag.

Bilaga