Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023

Budgetförslag BF 2/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till tredje ändring av Ålands budget år 2023.
Landskapsregeringen föreslår att det under moment 75010 upptas tilläggsmedel avseende ersättning för tvistemål gällande entreprenadavtal i form av utebliven vinst, rättegångs- och partskostnader samt räntekostnader för dessa. Anslagsbehovet är en följd av domslut rörande uppsägning av avtalet med konsortiet bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab om trafik mellan Svinö och Mellanholm.
Landskapsregeringen har noterat att det finns ett antal moment i budgeten för år 2023 där betydande avvikelser förekommer vid jämförelse mellan utfall och budget. Sammantaget bedöms att de positiva avvikelserna är större än de negativa. Likviditeten bedöms tillräcklig under första halvan av år 2024. I samband med det förslag till ändringsbudget för år 2024 som planeras att avges till lagtinget i slutet av april, görs en ny bedömning av likviditeten under år 2024. Ränteintäkterna från likvida medel torde behöva justeras ned i nämnda ändringsbudget.

Åtgärder