Budgetförslag 2/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-01-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2012

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2012.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-          minskning av inkomster samt tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård

-          tilläggsanslag för delavskrivning av återkrav av statligt stöd vid likvidationen av Ålands Industrihus Ab

-          tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar

-          tilläggsinkomst för avräkningsbelopp samt

-          tilläggsinkomst för återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på en nettoökning om 6.962.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2012 budgeterats 347.698.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2012.

 

 

Mariehamn den 4 januari 2013

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund

 

__________________

 


I N K O M S T E R

Avdelning 34

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-500 000

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-500 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

-500 000

Avdelning 35

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-1 600 000

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 600 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

-1 000 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

-600 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 265 000

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

1 225 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

1 225 000

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-80 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

-80 000

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

120 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar

120 000

Avdelning 38

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

88 000

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

15 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

15 000

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

73 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

73 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

7 709 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

930 000

39.01.91.

Räntor på lån

130 000

39.01.92.

Ränteinkomster

800 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

1 312 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

662 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

650 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

4 992 000

39.30.90.

Finansieringslån

4 992 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

475 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

475 000

Inkomsternas totalbelopp

6 962 000

U T G I F T E R

Huvudtitel 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

200 000

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

300 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

300 000

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-8 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslag om brand- och räddningsväsendet

8 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-100 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

Huvudtitel 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

500 000

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

500 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

500 000

Huvudtitel 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-1 200 000

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 200 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-1 200 000

Huvudtitel 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

160 000

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus

-10 000

46.13.51.

Understöd för Ålands sjöfartsmuseum r.s.

15 000

46.13.52.

Understöd för särskilda projekt

-5 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

0

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

0

46.44.

JOMALA GÅRD

160 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

160 000

Huvudtitel 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 279 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-6 085 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

40 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

-732 000

47.03.61.

Avskrivning av återkravsfordringar

-5 393 000

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-35 000

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

-35 000

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

351 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

211 000

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

140 000

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-110 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-110 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESTÖDSMYNDIGHET

-400 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-400 000

Huvudtitel 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-343 000

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

10 000

48.10.45.

Understöd för kollektiv trafik

10 000

48.21.

REDERIENHETEN

0

48.21.20.

Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-280 000

48.30.79.

Bro- och hamninvesteringar (R)

-280 000

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-73 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-73 000

Utgifternas totalbelopp

-6 962 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-231.345,00

-400.000

 

300.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 300.000 euro. Den fortsatt låga räntenivån har gjort att behovet av räntestöd varit mindre än tidigare beräknat.

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-17.439,00

-30.000

 

-8.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 8.000 euro. Verksamhetsutgifterna har något överstigit de tidigare budgeterade. Se moment 43.30.30.

 

 

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslag om brand- och räddningsväsendet

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

-75.000

 

8.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 8.000 euro. Se moment 43.30.01.

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-5.066.615,00

-5.600.000

 

-100.000

 

 

Tb 20.000

 

 

 

(t.a. -325.563)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet kan gottskrivas med ca 165.000 euro vilket utgör inkomster av kostnadsersättningar för praktikanter och ersättningar för deltagande i andra samarbeten och projekt. Föreslås därutöver ett tillägg om 100.000 euro. Tillägget avser bl.a. anskaffningar av säkerhetsnät samt specialutrustning.

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

15.000.000,00

16.500.000

 

-500.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning 500.000 euro. Utfallet av det tidigare beräknade inflödet till pensionsfonden motsvarar inte kravet på nettofondering, d.v.s. att beloppet som överförs från pensionsfonden till landskapets budget ska uppgå till drygt 64% av pensionsutgifterna. Andelen pensionspremier som inbetalats till pensionsanstalt har ökat snabbare än tidigare kalkylerat.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-22.693.231,00

-25.500.000

 

500.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 500.000 euro. Pensionsutbetalningarna har visat sig något understiga tidigare beräknade.

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

6.868.557,00

7.300.000

 

-1.000.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning av övriga inkomster om 1.000.000 euro. Ersättningarna för klinikfärdiga patienter, försäkrings- och FPA-ersättningar har blivit lägre än budgeterat.

 

 

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

2.681.279,00

3.300.000

 

-600.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 600.000 euro. Ersättningarna från kommunerna för vården vid den geriatriska kliniken har blivit lägre än budgeterat.

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-74.757.958,00

-77.977.000

 

-1.200.000

 

(t.a. -2.192.470)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås med beaktande av tidigare års medel en ökning om 1.200.000 euro. Både personal- och konsumtionsutgifterna överstiger budget med 700.000 euro. Kostnaderna för vård utanför Åland överstiger budgeten med 1,1 miljoner euro. Detta trots att direktiven skärpts under året, men delvis har det varit frågan om extra vårdkrävande patienter, dels har den svenska kronans valutakurs påverkat.

 

 

Budgetöverskott

 2011

Verksamhetsinkomster

 2012

Verksamhetsutgifter

2012

TB 2

2012

1.200.000

-1.600.000

-2.400.000

-2.800.000

i bokslutet 1.222.042

 

 

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.13.25.

Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

-40.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 10.000 euro. Momentet är nytt för år 2012 och det var svårt att förutse kostnaderna för den nya verksamheten.

 

 

46.13.51.

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-260.000,00

-345.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 15.000 euro. Då ombyggnaden av fastigheten just avslutats rådde vid upprättandet av budgeten en ovisshet om fastighetsdelegationens kostnader.

 

 

46.13.52.

Understöd för särskilda projekt

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-40.007,00

-50.000

 

-5.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 5.000 euro. Självstyrelsens 90-års jubileum har under året firats på flera ställen runt om i världen. Kostnaderna för arrangemangen har på förhand varit svåra att bedöma.

 

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.34.20.

Ålands musikinstitut – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-846.350,00

-955.000

 

0

 

(t.a. -42.596)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster om ca 5.000 euro för studiebesök till Nationaloperan i Helsingfors.

 

 

46.44.

JOMALA GÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

12.522,00

-31.000

 

160.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet gottskrives med inkomster från försäljningen av djur och maskiner i samband med avvecklingen av skoljordbruket.

 

Momentet utgår år 2013 varför det nu redovisas netto, vilket innebär en inkomst om 160.000 euro.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

7.814.269,00

49.000

 

1.225.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 1.225.000 euro.

 

Landskapet hade anspråk i Ålands Industrihus Ab´s likvidation om 832.000 euro för en garanti, och fordran har erhållits i sin helhet. Därtill uppdaterade landskapsregeringen återkravsbeloppet den 3.12.2012 och fordran ökade då med 393.000 euro. Av det beloppet utgör 282.000 euro ränta och 111.000 euro stödinslaget för landskapsgarantin.

 

Se moment 47.03.60 och 47.03.61.

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

60.365,00

114.000

 

-80.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 80.000 euro till följd av att nya projekt inte har påbörjats i den utsträckning som förutsattes vid uppgörandet av ordinarie budget för år 2012.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-94.945,00

-220.000

 

40.000

 

(t.a. -68.988)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 40.000 euro till följd av att nya projekt inte har påbörjats i den utsträckning som förutsattes vid uppgörandet av ordinarie budget för år 2012. Av anslaget föreslås 40.000 euro omfördelas för att utreda och igångsätta en ny organisation av Skördefesten som föreslås ombildas till en medlemsförening samt ett aktiebolag.

 

 

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

-50.000

 

-732.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 732.000 euro. I samband med Ålands Industrihus Ab:s likvidation har landskapsregeringen inlöst en garanti om 831.206,18 euro. Se även moment 37.01.01.

 

 

47.03.61.

Avskrivning av återkravsfordringar

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

 

 

 

-5.393.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Klagomål och kommissionens granskning

Med anledning av ett klagomål som ingavs den 5 september 2006 inledde Europeiska kommissionen en granskning av om landskapsregeringen beviljat fastighetsbolaget Ålands Industrihus Ab otillåtet statligt stöd i form av kapitaltillskott och lånegarantier.

 

Genom en skrivelse av den 30 januari 2008 underrättade kommissionen landskapsregeringen om att den beslutat inleda det formella förfarande som föreskrivs i artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Kommissionen fattade den 13 juli 2011 beslut med anledning av granskningen.

 

Enligt 18 § 1 mom. 22 punkten samt 59 b § 1 mom. självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) är det Ålands landskapsregering som ska genomföra beslut fattade inom Europeiska unionen i denna typ av ärende.

 

Kommissionens beslut

I kommissionens beslut K (2011) 4905 slutlig av den 13.7.2011 om statligt stöd nr C 6/2008 fastslogs att landskapsregeringen olagligen hade beviljat Ålands Industrihus Ab statligt stöd i strid med artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med anledning av detta ålades landskapsregeringen att återkräva stöden som utgjorts av åtta kapitaltillskott sedan år 2001 samt tre lånegarantier sedan år 2004. Till stödbeloppen ska läggas återkravsränta räknat från den dag då stödet ställdes till mottagarens förfogande till och med den dag då det har återbetalats. Kommissionens beslut ska verkställas trots eventuellt ändringssökande.

 

Landskapsregeringens beslut om återkrav 10.11.2011

Landskapsregeringen beslöt att Ålands Industrihus Ab ska betala 6.354.956,14 euro (återkrav baserat på kapitaltillskott 4.753.045,58 euro samt 1.601.910,56 euro i ränta) och 1.430.651,95 euro (återkrav baserat på stödinslag i beviljade lånegarantier 1.060.021,65 euro jämte ränta 370.630,31 euro). Inalles ska bolaget betala 7.785.608,09 euro till landskapsregeringen senast 14.11.2011.

 

Av beloppet utgör 5.813.067,23 euro storleken på återkravet och 1.972.540,86 euro ränta på återkravet.

 

Återkravet upptogs som inkomst under moment 37.01.01 i andra tillägget till budgeten för år 2011 och ingår därmed i bokslutet för nämnda år.

 

Sker återbetalningen vid ett senare datum beräknas återkravsräntan fram tills beloppet är återbetalt i sin helhet. Räntan beräknas som sammansatt ränta enligt kapitel V i förordning (EG) nr 794/2004 och ändringar av denna.

 

Ägarnas beslut om likvidation av Ålands Industrihus Ab 15.6.2012

Den 7.6.2012 konstaterade landskapsregeringen att övriga aktieägare i Ålands Industrihus Ab hade tagit ställning för en avveckling av bolaget genom likvidation och att dessa anhöll om att landskapsregeringen i sin hantering av återkravsärendet skulle förklara för Europeiska kommissionen att övriga aktieägare har tecknat aktier i bolaget på likartade grunder som landskapsregeringen och att övriga ägares aktieinnehav ska placeras i samma prioritetsordning som gäller för den del av återkravsbeloppet som hänför sig till landskapsregeringens tidigare inbetalning av aktiekapital då bolagets tillgångar realiseras och fördelas efter att bolagets bättre prioriterade skulder reglerats. Konstaterades vidare att landskapsregeringen i svaren på kommissionens skrivelser och i förslaget till utdelningsordning vid en likvidation kommer att utgå från den nationella lagstiftningen vilken stöder att övriga aktieägares aktieinnehav placeras i samma prioritetsordning som landskapets aktieinnehav samt att landskapsregeringen fortsättningsvis argumenterar för detta.

 

Landskapsregeringen konstaterade att Ålands Industrihus Ab inte kan återbetala hela det belopp som återkrävts och att bolaget under dessa omständigheter måste försättas i likvidation eller konkurs.

 

Landskapsregeringen gav näringsministern fullmakt att vid bolagsstämmor eller delägarmöten verka för att Ålands Industrihus Ab försätts i likvidation samt verka för att de av bolaget anförda besvären i olika instanser återkallas och att ta ställning till de försäljningar som kommer att ske under likvidationen. Vid delägarmöte den 15 juni 2012 beslöts att försätta Ålands Industrihus Ab i likvidation.

 

 

Bevakning av landskapets intresse i Ålands Industrihus Ab:s likvidation

Den 18 oktober 2012 beslöt landskapsregeringen bevaka landskapets anspråk i likvidationen. I enlighet med anvisningar från kommissionen ska återkravsbeloppet uppdateras per bolagets sista verksamhetsdatum eftersom Ålands Industrihus Ab anses ha haft nytta av de otillåtna stöden under tiden fram till verksamhetens upphörande. Landskapsregeringen uppdaterade återkravsbeloppen per 3.12.2012 och det totala återkravsbeloppet uppgår till sammanlagt 8.203.268,35 euro (varav stödbeloppet uppgår till 5.944.696,04 euro och återkravsräntan till 2.258.572,31 euro). I bevakningen av likvidationen har landskapsregeringen även beaktat de kapitaltillskott som har skett före kommissionens granskning.

 

Utgående från ovanstående uppgifter samt den delbetalning som gjorts den 28 mars 2012 kan landskapets återkravsbelopp sammanfattas enligt nedanstående tabelluppställning:

 

 

Sammanlagt ovanstående:

Per 10.11.2011

Bet 28.3.2012

Per 3.12.2012

Förändring

Återkrav

5 813 067,23

20 065,18

5 944 696,04

111 563,63

Ränta

1 972 540,86

4 768,41

2 258 572,31

281 263,04

Sammanlagt

7 785 608,09

24 833,59

8 203 268,35

392 826,67

 

 

Resultatet av likvidationen

Likvidatorn har i december år 2012 avslutat all verksamhet i Ålands Industrihus Ab och slutför fastigheternas förvaltning, reglerar löpande kostnader så som el, värme och fastighetsskötsel samt fakturerar hyror för konferensutrymmen och dylikt. Vid årsskiftet torde uppgifter föreligga så att ett preliminärt bokslut kan uppgöras och därefter presenterar likvidatorn ett förslag till utdelning av bolagets resterande tillgångar. Utdelningsförslaget kommer att föreläggas kommissionen och efter godkännande sedan fastställas av Ålands Industrihus Ab:s ägare.

 

Den preliminära kreditförlusten i förhållande till de inkomster av återkrav som upptogs bokslutet för år 2011 uppgår till ca 5.000.000 euro (försiktighetsprincipen). Därtill tillkommer ökningen av återkravet till följd av uppdateringen per 3.12.2012 om sammanlagt knappt 393.000 euro. Utgående från nu kända fakta och preliminära bedömningar kalkyleras därmed att ca 5.393.000 euro av landskapets återkravsfordringar inte kommer att kunna betalas till landskapet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 5.393.000 euro för avskrivning av återkravsfordringar landskapet har i Ålands Industrihus Ab till de delar som dessa inte kommer att inflyta. Se även moment 37.01.01 och 47.03.60.

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN – REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

0

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 35.000 euro. Tillägget består av en, inom ramen för det europeiska regionala stödprogrammet Mål 2, oreglerad fordran gällande ett beviljat investeringsbidrag.

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 – 2013, axel 1 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-31.055,00

-286.000

 

211.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskar med 211.000 euro. I ordinarie budget för år 2012 har under moment 47.17.42 upptagits 286.000 euro för finansierande av åtgärder inom axel 1 i programmet för landsbygdens utveckling (landsbygdsutvecklingsprogrammet). Totalt beräknades stödet för åtgärderna inom axel 1 uppgå till 476.000 euro då åtgärden skulle finansieras med 190.000 euro av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (moment 47.17.46). Utgående från uppföljningen av finansieringsramen för landsbygdsprogrammet har det konstaterats att momentet har överbudgeterats och därför föreslås en sänkning av momentet med 211.000 euro så att under momentet finns 75.000 euro tillgängligt för finansierande av åtgärder under axel 1.

 

Totalt uppgår stödet inom axel 1 till 125.000 euro varav 50.000 euro finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling. Motsvarande sänkning görs i moment 47.17.46.

 

 

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 – 2013, axel 1 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-21.036,00

-190.000

 

140.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskar med 140.000 euro. I ordinarie budget för år 2012 har under moment 47.17.42 upptagits 190.000 euro att användas för förskottering av EU:s finansieringsandel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för kostnader inom axel 1. Utgående från uppföljningen av finansieringsramen för landsbygdsprogrammet har det konstaterats att momentet har överbudgeterats och därför föreslås en sänkning av momentet med 140.000 euro så att under momentet finns 50.000 euro tillgängligt för finansierande av åtgärder under axel 1. Motsvarande sänkning görs i moment 47.17.42.

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

 

 

 

I syfte att effektivisera skogsbruksplaneringen samt insamlingen och hanteringen av skoglig data avser landskapsregeringen påbörja ett utvecklingsprojekt med fjärranalys (laserscanning och flygfotografering) av den åländska skogsmarken. Projektet beräknas pågå under tre år och ska resultera i en digital webbaserad skogsdatabas. Databasen ska kunna användas bl.a. för framställande av skogsbruksplaner, operativ planering, rådgivning och lagövervakning samt hållas uppdaterad med utförda åtgärder. Ett inledande av pilotprojektet nu ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom samarbete med skogsforskningsinstitutet och lantmäteriet.

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.21.01.

Främjande av skogsbruket – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-8.114,00

-25.000

 

-110.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett anslag om 110.000 euro för ett utvecklingsprojekt med fjärranalys (laserscanning och flygfotografering) av den åländska skogsmarken. Projektet beräknas pågå under tre år, totalkostnaden beräknas uppgå till 190.000 euro, och ska resultera i en digital webbaserad skogsdatabas.

 

 

47.30.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-1.945.306,00

-2.100.000

 

-400.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 400.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Ur landskapets medel erläggs dels grunddagpenning och dels arbetsmarknadsstöd i enlighet med LL (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Från ingången av år 2012 har stödbeloppen höjts, vilket i kombination med en sämre utveckling på arbetsmarknaden under år 2012 än förväntat, föranleder ett behov av tilläggsanslag.

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

77.899,00

10.000

 

120.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning om 120.000 euro. Arrendena för år 2012 har justerats och överstiger därför tidigare budgeterade.

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

86.361,00

82.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 15.000 euro. I tillägget ingår bl.a. 6.000 euro som avser återbetalning från Länsstyrelsen av medel som deponerats för inlösen av aktier i AB Skärgårdsflyg.

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-1.578.355,00

-1.750.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att momentet minskas med 10.000 euro.

 

 

48.21.

REDERIVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.21.20.

Rederienheten – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

Föreslås att en tjänst som rederichef (A 27) inrättas. Inrättandet av en tjänst möjliggör en mer kontinuerlig utveckling och styrning av rederienheten, samt minskar kostnaderna för konsultarvoden.

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.79.

Bro- och hamninvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-186.811,00

-2.375.000

 

-280.000

 

(t.a. -1.147.841)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 280.000 euro. Vid den årliga besiktningen av Gollansbron i Föglö upptäcktes ett reparationsbehov av fogen vid landfästet. Reparationsförslaget och kostnadsberäkningen har gjorts under senhösten och tilläggsbeloppet utgör totalkostnaden. 200.000 euro av investeringen om 480.000 euro finansieras genom omfördelning av tidigare års medel.

 

 

 

 

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

1.117.719,00

1.040.000

 

73.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 73.000 euro. Se även moment 48.70.20.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.70.20.

Motorfordonsbyrån – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

-845.790,00

-950.000

 

-73.000

 

(t.a. -40.843,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 73.000 euro för framtagande och tryckning av nya körkortsbottnar med anledning av ändrat EU-direktiv. Totalkostnaden för den nya körkortsmodellen beräknas till 103.000 euro. Se även moment 38.70.20.

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.91.

Räntor på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

1.089.481,00

1.050.000

 

130.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomstökning om 130.000 euro då ränteinkomsterna av lån överstiger det som tidigare budgeterats. Ökningen förklaras av att större bostadslån beviljats efter att budgeten uppgjorts.

 

 

39.01.92.

Ränteinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

1.632.806,00

700.000

 

800.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomstökning om 800.000 euro då ränteinkomsterna av likviditetsplaceringar och räntor på bankkonton överstiger det som tidigare budgeterats. Ökningen förklaras dels av en högre medellikviditet, dels av högre ränteprocent än tidigare beräknat.

 

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

193.509.728,00

203.684.000

 

662.000

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2011 steg till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tillägg om 662.000 euro till det under år 2011 utbetalda förskottet. Avräkningsbeloppet för år 2011 uppgår därmed till 194.588.614,58 euro.

 

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

6.554.206,00

8.000.000

 

650.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 650.000 euro. Enligt besked från Finansministeriet från den 27.6.2012 uppgår återbäringen av lotteriskatten för år 2011 till 8.650.751,18 euro.

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

0

-32.521.000

 

4.992.000

 

 

Tb -3.640.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till andra tilläggsbudget för år 2012 föreslås en ökning om 4.992.000 euro.

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2011

Budget 2012

 

Förslag

 

251.328,00

100.000

 

475.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomstökning om 475.000 euro på momentet, då summan av de bidrag som beviljats men inte utbetalats är större än tidigare budgeterat. Ökningen beror bl.a. på överföring av nationellt investeringsbidrag till ERUF-medel.