Budgetförslag 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. tilläggsanslag för några avvikelser gentemot budgeten för år 2019 vilka konstateras uppstå samt så upptas en tilläggsinkomst för slutavräkningen för år 2018. Förslaget till tilläggsbudget inverkar negativt på resultatet med knappt 0,3 miljoner euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 381.394.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2019.

 

 

Mariehamn den 9 januari 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

VERKSAMHET

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-1 035 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-960 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-960 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-75 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-45 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader

-30 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-1 465 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 465 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-1 465 000

0

Verksamhet sammanlagt

-2 500 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

0

0

Överföringar sammanlagt

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

2 237 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

1 911 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 911 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

326 000

89200

Finansiella poster (F)

0

326 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

0

2 237 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 500 000

2 237 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75010

Upphandling av sjötrafik

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 960.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tillägget föreslås täcka driftskostnaderna för de frigående färjorna samt kostnader för pågående projekt och investeringar som ej kunnat aktiveras.

 

Kostnaderna för färjorna består av oförutsedda kostnader för reparationer av m/s Skarven och m/s Viggen vilka delvis kunnat finansieras med att bunkerkostnaderna understiger de budgeterade, men ett tilläggsbehov om ca 700.000 euro kvarstår.

 

Därtill erfordras ett tilläggsanslag om 260.000 euro för att kostnadsföra planerings- och projekteringskostnader för nyanskaffning av elhybridfärjan. Utgifterna har uppstått under åren 2016 – 2019 och har hanterats som om de skulle aktiveras efter leverans av färjan och därefter kostnadsföras genom planmässiga avskrivningar. Men eftersom anskaffningen förverkligas genom en totalentreprenad ändras förutsättningarna eftersom det inte är landskapet som blir ägare till färjan. Därmed måste planerings- och projekteringskostnaderna kostnadsföras.

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 45.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tillägget föreslås täcka kostnaderna för underhåll av vägarna. På grund av stormen Alfrida har kostnaderna blivit högre än beräknat.

 

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 30.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tillägget föreslås täcka kostnaderna som uppstod i samband med rivning och borttransportering av träkajen vid Kumlinge norra färjfäste. Rivningen var nödvändig för att kunna lägga Rosala II vid en säker kaj. Totalkostnaden för rivningen uppgick till 70.000 euro.

 

8

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 1.465.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tillägget avses användas för ökade kostnader för extern vård utanför Åland, köpta läkartjänster, hemvårdsmaterial samt medicinsk rehabilitering.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

 

 

 

64000

Främjande av skogsbruket (R)

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I budgeten för år 2020 upptas 200.000 euro för ett extra stödpaket för förnyelseåtgärder efter stormen Alfrida. Stödet föreslås omfatta totalt ca 600.000 euro, fördelat på tre år.

 

Föreslås att återstående medel på momentet från år 2019 och tidigare år kan användas för förnyelseåtgärder inom detta stödpaket.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.911.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2018 till 246.979.505,36 euro. Under år 2018 erhöll landskapet i förskott 245.068.515 euro, vilket innebär att landskapet erhållit ytterligare 1.910.990,36 euro.

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89200

Finansiella poster (F)

 

 

 

Föreslås en ökning om 326.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

I tredje tilläggsbudgeten år 2018 beslöts att m/s Ejdern kan avyttras för att möjliggöra att fartyget kan ingå i en totalentreprenad. Inkomsten från avyttringen påföres nu momentet.


 

                                                                                                                                   Bilaga 1