Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019

Budgetförslag BF 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. tilläggsanslag för några avvikelser gentemot budgeten för år 2019 vilka konstateras uppstå samt så upptas en tilläggsinkomst för slutavräkningen för år 2018. Förslaget till tilläggsbudget inverkar negativt på resultatet med knappt 0,3 miljoner euro.

I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 381.394.000 euro.

Åtgärder