Budgetförslag 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2021

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för Åland under år 2021.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås tilläggsanslag och ändringar i fullmaktsskrivningar av mer brådskande natur. I förslaget ingår bland annat en omfördelning av fastighetsverkets investeringsfullmakt för att möjliggöra en höjning av totalbeloppet för investeringsfullmakten för Bomarsunds besökscenter. Om byggnadsarbetena kan inledas senast i slutet av mars 2021 planeras ett färdigställande och invigning av byggnaden till den 9 juni 2022. Byggnadstiden är beräknad till 54 veckor varefter utställningen och innehållet i besökscentret kan färdigställas.

Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag för destinationsmarknadsföring i syfte att stärka kundernas förtroende för säkert resande och för att lyfta Åland som attraktivt inrikes resmål.

I förslaget ingår även tilläggsanslag för att underlätta för studier under sommarmånaderna.


 

I och med tillägget har hittills under år 2021 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2021.

 

 

Mariehamn den 8 mars 2021

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

VERKSAMHET

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-166 000

140 000

400

Allmän förvaltning

-166 000

140 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-166 000

140 000

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

0

0

540

Ålands museum

0

0

54000

Ålands museum

0

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-185 000

0

871

Rederiverksamhet

-185 000

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

-185 000

0

Verksamhet sammanlagt

-351 000

140 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-70 000

0

502

Studiestöd

-70 000

0

50200

Studiestöd (F)

-70 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-300 000

0

610

Näringslivets främjande

-300 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-300 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

0

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Understöd för övrig trafik

0

0

Överföringar sammanlagt

-370 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

707 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

707 000

892

Finansiella poster

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

707 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-721 000

847 000


 

Detaljmotivering - Verksamhet

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

703 404

45 000

140 000

Kostnader

-1 634 281

-1 832 000

-166 000

Anslag netto

-930 877

-1 787 000

-26 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 140.000 euro samt att anslaget ökas med 166.000 euro.

Inkomster

Staten har i lagförslaget om ändring av smittskyddslagen åtagit sig att kompensera landskapet Åland för tilläggskostnader. Kompensationen ska täcka kostnader för ökat behov av personalresurser för verkställande av smittskyddslagens nya tillfälliga regleringar för bekämpande av covid-19 epidemin.

Utgifter

Ändringarna av smittskyddslagen innebär en temporär ökning av uppgifterna och ansvaret för Ålands landskapsregering. Enligt självstyrelselagen för landskapet Åland sköter Ålands landskapsregering eller någon annan myndighet som anges i en landskapslag på Åland de uppgifter som enligt lagstiftningen om sjukdomar som smittar människor och husdjur ska utföras. Det handlar om uppgifter för verkställighet av beslut för att kontrollera spridningen av coronavirus epidemin inom olika sektorer samt tillsynen över ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och de beslut som fattas.

Behovet av förstärkning beror dels på förändrad smittskyddslagstiftning som riket gjort och som gäller från och med 22.2.2021 som medför nya uppgifter för landskapsregeringen och dels på epidemins förlopp och oberäkneliga utveckling som föranleder utökning av arbetstiden från deltid till heltid för tjänsten som landskapsläkare.

Förändringarna i smittskyddslagstiftningen är delvis tillfälliga men beroende på hur epidemin fortgår och utvecklas kan de komma att förlängas. Landskapsregeringen utgår i nuläget ifrån att de tillfälliga regleringarna är i kraft under hela år 2021. De nya uppgifterna enligt smittskyddslagen bedöms av staten orsaka landskapsregeringen kostnader på högst 168.000 euro på årsnivå och ersätts för den period som de nya reglerna bedöms gälla.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

540 Ålands museum

54000 Ålands museum

Organisation: 54000 Kulturarvs o museiverksamh    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

229 863

347 000

 

Kostnader

-1 961 079

-457 000

 

Anslag netto

-1 731 216

-110 000

 

Budgetmotivering

Under momentet föreslås ändringar i fullmaktskrivningar enligt nedanstående.

Fullmakt

Totala investeringskostnaden för Bomarsunds besökscentrum ökar, men då en modern teknik används uppskattas internhyran i detta skede inte påverkas.

Föreslås att ombyggnaden vid Eckerö post- och tullhus inte förverkligas under år 2021 utan skjuts fram till ett senare år. Landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget med en förnyad begäran om fullmakt för detta ändamål.

Se även moment 89230.

8 Myndigheter samt fristående enheter

871 Rederiverksamhet

87100 Rederienheten, verksamhet (R)

Organisation: 87100 Rederienheten    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-23 968

 

-185 000

Anslag netto

-23 968

 

-185 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 185.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser ersättningar till följd av domslut i hovrätten.

Detaljmotivering - Överföringar

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

502 Studiestöd

50200 Studiestöd (F)

Organisation: 50200 Studiestöd    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

56 615

60 000

 

Kostnader

-8 015 713

-7 950 000

-70 000

Anslag netto

-7 959 098

-7 890 000

-70 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 70.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringen föreslår i ett lagförslag en temporär ändring av studiestödsbestämmelserna för att underlätta för studier under perioden juni till och med augusti 2021. Tillägget avser täcka de beräknade merkostnaderna under sommarmånaderna till följd av ändringen.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-6 039 309

-1 550 000

-300 000

Anslag netto

-6 039 309

-1 550 000

-300 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 300.000 euro.

Utgifter

Turismens främjande

Med anledning av den fortsatt exceptionella situationen för besöksnäringen med nästan heltäckande stopp i resandet för befolkningen i Norden och i andra europeiska länder föreslår landskapsregeringen att de ändringar som infördes ifjol i resultatavtalet med Visit Åland r.f. fortsättningsvis gäller. Kravet på 50 procents finansiering från branschen av den gemensamma destinationsmarknadsföringen slopades i grundbudgeten även under år 2021. Marknadsföringskampanjer planeras men genomförs och anpassas till gällande reserestriktioner.

För att stärka kundernas förtroende för säkert resande och för att lyfta Åland som attraktivt inrikes resmål genomförs i samarbete med rederier en destinationsmarknadsföringskampanj. Dessutom påbörjas det konkreta partnersamarbetet med Visit Finland kring marknadsföringsinsatser mot Sverige. Föreslås för detta ändamål ett tilläggsanslag som kanaliseras via Visit Åland r.f. om 300.000 euro för destinationsmarknadsföring.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

747 Övrig trafik

74700 Understöd för övrig trafik

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-3 164 596

-3 178 000

 

Anslag netto

-3 164 596

-3 178 000

 

Budgetmotivering

Under momentet föreslås ändringar i fullmaktskrivningar enligt nedanstående.

Fullmakt

För att förenkla och möjliggöra en effektiv upphandling föreslås att den givna fullmakten för upphandling av kollektivtrafiken i tätorten delas upp i två upphandlingar.

En fullmakt om 11.700.000 euro för kollektivtrafiken i tätorten Mariehamn-Jomala föreslås enligt nedanstående:

- upphandling av en totalentreprenad på 1,5 år med 0,5 + 0,5 optionsår och med planerad driftstart 1.1.2022. Driften uppskattas kosta ca 750.000 euro per år, vilket skulle leda till en totalkostnad om 1.875.000 euro på 2,5 år. Nettokostnaden blir mindre då biljettintäkterna tillfaller landskapet.

- upphandling av en totalentreprenad på 10 år med nya eldrivna fordon i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet och med planerad driftstart senast 1.7.2024. Den förväntade driftskostnaden är uppskattad till 870.000 euro per år, vilket skulle leda till en totalkostnad för entreprenaden om 8.700.000 euro. Nettokostnaden blir mindre då biljettintäkterna tillfaller landskapet.

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

239 678 060

282 897 000

707 000

Kostnader

 

 

 

Anslag netto

239 678 060

282 897 000

707 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning med 707.000 euro.

Inkomster

Återbäringen av lotteriskatten för år 2020 uppgår till 10.207.240,90 euro mot tidigare budgeterade 9.500.000 euro.

892 Finansiella poster

89230 Landskapets fastighetsverk

Organisation: 89230 Landskapets fastighetsverk    År: 2021    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2020

Budget 2021

Förslag tb 1 2021

Intäkter

5 200 000

5 270 000

 

Kostnader

 

 

 

Anslag netto

5 200 000

5 270 000

 

Budgetmotivering

Föreslås, i enlighet med nedanstående, ändringar i fullmakterna för Fastighetsverkets investeringsprojekt under år 2021.

Investeringarnas maximibelopp och de viktigaste projekten

Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för projektet besökscenter i Bomarsund ökar i förhållande till tidigare beräknad totalkostnad. Därför föreslås att Fastighetsverkets fullmakt för besökscenter vid Bomarsund höjs från sammanlagt 2.800.000 euro till 3.375.000 euro. Landskapsregeringen föreslår även att fullmakten för planerat underhåll år 2021 minskas från 6.000.000 euro till 5.675.000 euro. Därtill föreslås att ombyggnaden vid Eckerö post- och tullhus om 250.000 euro inte förverkligas under år 2021 utan skjuts fram till ett senare år. Sammantaget med dessa ändringar får Fastighetsverkets investeringsutgifter uppgå till högst 13.475.000 euro under år 2021. Fastighetsverket får vidare under år 2021 ingå förbindelser som under de följande räkenskapsåren får medföra utgifter om högst 6.375.000 euro.

Översikten av pågående och nya investeringsprojekt är efter ändringarna enligt nedanstående tabell:

 

Kostnad 2021

Kostnad under senare år

Total kostnad för projektet

Beställare/moment

Polishus, renovering och nybyggnation

4.000.000

2.000.000

12.000.000

Polisen, 82500

Besökscenter Bomarsund

1.700.000

1.375.000

3.375.000

Ålands museum, 54000

Isoleringsrum sjukhuset

2.000.000

 

2.000.000

ÅHS, 84000

Biltak ÅHS

100.000

 

100.000

ÅHS, 84000

Planerat underhåll

5.675.000

3.000.000

 

Fastighetsverket

 


 

Bilaga