Budgetförslag 3/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till första tilläggsbudget för år 2022

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till första tillägget till Ålands budget år 2022.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- tilläggsanslag för att genom en lagändring möjliggöra att inkomstgränsen för lyftande av studiestöd i fråga om förvärvsinkomst slopas temporärt under år 2022 för de studiestöd som utbetalas efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft

- tilläggsanslag för utkomstskyddet för arbetslösa med anledning av att landskapsregeringen föreslår ändringar i ett kommande lagförslag om ny serviceprocess för arbetssökande

- omfördelning av bidrag ur penningautomatmedel för att möjliggöra understöd av filmprojekt Stormskärs Maja

- tilläggsanslag för avgiftsfria mun- och nässkydd i kollektivtrafiken samt

- tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård.

Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Under de senaste åren har landskapsregeringen genomfört en rad insatser för att lindra pandemins effekter på arbetsmarknaden och stimulera ekonomin. Dessa åtgärder har tillsammans med styrkan i det åländska näringslivet medfört att arbetsmarknadsläget nu fortsätter förbättras.

Landskapsregeringen analyserar fortlöpande läget och kan med skrivningarna och medlen i ordinarie budget, med kort varsel och med god beredskap, införa temporära stödåtgärder för att underlätta för företag eller för att främja sysselsättningen. Stöd kan riktas och beviljas till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men som har drabbats negativt till följd av coronaviruspandemin.

För att stimulera sysselsättning och utveckling i företag kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas till arbetsgivare inom näringslivet som under en period om högst sex månader anställer en arbetslös person. Stödet uppgår till 75 % av den kollektivavtalsenliga lönekostnaden och tillämpas som längst fram till den sista maj 2022. Dessutom kan en arbetslös person beviljas ett temporärt tilläggsstöd för start av företagsverksamhet fram till sista maj 2022.

Inför kommande högsäsong genomför ÅlandLiving, Visit Åland och Ålands Näringsliv en gemensam kampanj för att locka arbetskraft till den åländska turismsektorn.

År 2020 beslöt EU, som en följd av coronaviruspandemin, om en ändring av regelverket för strukturfonderna för perioden 2014 - 2020. Ändringen möjliggjorde en omfördelning av befintliga programmedel, en förlängning av programperioden med två år 2021 - 2022 samt en tilläggsfinansiering. Programändringen godkändes av landskapsregeringen 18.3.2021 och av Europeiska kommissionen 15.4.2021. Tilläggsfinansieringen har använts delvis till genomförande av ett sommarpraktikantsystem sommaren 2021, kompetenshöjande insatser för besöksnäringen, sysselsättningsfrämjande utbildning inom t.ex. det tekniska området, arbete för fler nystartade företag samt utvecklingsinsatser i etablerade företag. Beredskap finns att vid behov anpassa tilläggsfinansieringen för år 2022 till aktuellt läge och till exempel finansiera sommarpraktikanter i år.

Åländska företag kan under perioden 21.12.2021 – 18.2.2022 söka det statliga kostnadsstödet som är nummer 5 i ordningen via Statskontoret. Dessutom aviserar staten att följande stödinsatser som även gäller på Åland kommer att ingå i en tilläggsbudget i början av februari:

- kostnadsstöd nummer 6

- stängningsstöd för företag som omfattas av offentliga beslut om stängning

- arbetsmarknadsstöd för företagare för januari och februari (retroaktivt fast de inte har anmält sig som arbetssökande från 1.1). Ny max inkomstgräns 1.103,92 euro/månad

- slopad karenstid för arbetslösa för januari och februari, arbetslöshetsförmånen kan därmed utbetalas från första anmälda arbetslöshetsdag

- stöd till kultur och idrott samt

- evenemangsgaranti planeras längre fram.


 

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2022 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

I sammanhanget bör noteras att de belopp som anges i kolumnen ”Bokslut 2021” i detaljmotiveringen för respektive moment är att betrakta som preliminär eftersom bokslutsarbetet pågår.

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till första tillägg till budgeten för år 2022.

 

 

Mariehamn den 31 januari 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________


Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

-60 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-60 000

0

11220

Dispositionsmedel

-60 000

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

300 000

0

350

Penningautomatmedel

300 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

300 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-95 000

0

400

Allmän förvaltning

-60 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-60 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-35 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

-35 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-645 000

0

502

Studiestöd

-300 000

0

50200

Studiestöd (F)

-300 000

0

511

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-45 000

0

51100

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-45 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-300 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

-300 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

0

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Övrig trafik, överföringar

0

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-290 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-280 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-280 000

0

 

 

 

 

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

-10 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-790 000

0

 

 

 

 

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-790 000

0


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

100 Lagtinget

112 Lagtingets övriga utgifter

11220 Dispositionsmedel

Organisation: 11220 Dispositionsmedel, lagting    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-71 747

-110 000

-60 000

Anslag netto

-71 747

-110 000

-60 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

Utgifter

I budgeten för Åland 2022 finns ett anslag om 110.00 euro att användas för lagtingets gästbesök, uppvaktningar, arrangemang och motsvarande. Anslaget är detsamma som för år 2021. På grund av pandemin har under år 2020 endast cirka 17 procent av anslaget om 70.000 euro nyttjats och under år 2021 cirka 65 procent av anslaget om 110.000 euro. Med anledning av att 100 års firandet av självstyrelsen kulminerar i år den 9 juni och intresset för besök i anknytning till firandet visat sig större än beräknat föreslås att anslaget under momentet höjs med 60.000 euro.

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

350 Penningautomatmedel

35000 Penningautomatmedel (R)

Organisation: 35000 Penningautomatmedel    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-5 645 024

-5 129 000

300 000

Anslag netto

-5 645 024

-5 129 000

300 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning av anslaget om 300.000 euro. Se även moment 51600.

Utgifter

Föreslås att beloppet för stöd för aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt eller andra investeringar som faller inom ramen för principer för fördelning av penningautomatmedel i enlighet med 3 § LL (1966:10) om lotterier minskas med 300.000 euro.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

587 557

45 000

 

Kostnader

-1 676 350

-1 915 000

-60 000

Anslag netto

-1 088 792

-1 870 000

-60 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 60.000 euro.

Utgifter

Tillägget avser kostnader för en förstärkning av personalresurserna i syfte att svara mot behovet av långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården, hållbarhetsarbete, pandemiarbete, tillsyn samt utveckling av lagstiftning.

420 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

Organisation: 42000 Övrig hälso- och sjukvård    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

33 000

 

 

Kostnader

-71 981

-70 000

-35 000

Anslag netto

-38 981

-70 000

-35 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 35.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser utdelning av kostnadsfria mun- och nässkydd i kollektivtrafiken. Enligt landskapsregeringens beslut (ÅLR 2020/6701, 5.1.2022) distribueras kostnadsfria mun- och nässkydd i kollektivtrafiken då rekommendationen till allmänheten om användning av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken är i kraft. Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd gäller inom landskapet Åland för alla personer som har fyllt 12 år och använder kollektivtrafik vilket även inkluderar skärgårdsfärjor och matartrafik.

Distribution och utdelning av kostnadsfria mun- och nässkydd i kollektivtrafiken görs enligt samma modell som utvecklades av landskapsregeringen tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård och Ålandstrafiken med hjälp av skolor och andra aktörer.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

502 Studiestöd

50200 Studiestöd (F)

Organisation: 50200 Studiestöd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

39 335

80 000

 

Kostnader

-8 039 759

-8 251 000

-300 000

Anslag netto

-8 000 424

-8 171 000

-300 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 300.000 euro.

Utgifter

Coronavirusepidemin har fortsatt påverkan på det åländska samhället och beräknas även ha det under år 2022. Åtgärder krävs av olika slag för att lindra de konsekvenser epidemin skapar. Det finns ett behov av att studerande under epidemin ska kunna arbeta och tillfälligt avlasta vård och omsorg men även andra för samhället viktiga funktioner.

Landskapsregeringen föreslår därför i ett lagförslag (LF nr 9/2021-2022) att inkomstgränsen för lyftande av studiestöd i fråga om förvärvsinkomst slopas temporärt under år 2022 för de studiestöd som utbetalas efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studierna kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att arbetsinsatsen påverkar möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar också till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna. Förslagets inverkan på landskapets kostnader för studiestödet under år 2022 är svåra att bedöma men har kalkylerats uppgå till 300.000 euro om lagen kan träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås i fråga om studiestödet kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd.

511 Kultur- och kulturmiljöförvaltning

51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning

Organisation: 51100 Kultur o kulturmiljöförvaltn    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

2 308

3 000

 

Kostnader

-788 845

-686 000

-45 000

Anslag netto

-786 537

-683 000

-45 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av anslaget om 45.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser kostnader för lagstadgade arkeologiska undersökningar i Sålis, Saltvik och Lövvik, Sund. Undersökningarna görs med stöd av landskapsregeringens beslut i enlighet med 11 § i landskapslagen (1965:9) om fornminnen (245 U3a, dat. 26.10.2021 respektive 272 U3a, dat. 30.11.2021). De totala kostnaderna för undersökningarna uppskattas till 55.000 euro, varav 10.000 bekostas med ordinarie budget. Anslaget överförs till Ålands museum som genomför undersökningarna.

Undersökningarna planeras att äga rum från april och pågå till hösten. Genom att genomföra undersökningarna under verksamhetsåret 2022 säkrar landskapsregeringen att de privata fastighetsägarna som under hösten 2021 beviljats tillstånd att rubba fast fornlämning kan ges tillgång till de berörda ytorna under slutet av året.

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-1 758 495

-2 190 000

-300 000

Anslag netto

-1 758 495

-2 190 000

-300 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av anslaget om 300.000 euro. Se även moment 35000.

Utgifter

Anslaget avser produktionsstöd till produktionsbolaget Solar Films filmprojekt Stormskärs Maja. Stödet, som kan beviljas i enlighet med kapitel I, artikel 53 och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, är ett maxbelopp som täcker en del av bolagets kostnader på Åland och utbetalas mot redovisning.

Genom att bevilja stödet säkras inspelningen till Åland vilket i sin tur innebär att det åländska näringslivet ges möjlighet till inkomster i form av ersättningar för bland annat tjänster, varor och övernattningar. Inspelningen av filmen kommer att äga rum under lågsäsong.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, överföringar

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-2 801 599

-2 134 000

 

Anslag netto

-2 801 599

-2 134 000

 

Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen kompletteras enligt nedanstående.

Utgifter

I grundbudgeten ingår ett anslag om 2.034.000 euro för avtalsenliga kostnader för flygtrafik på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda. Till följd av en företagsrekonstruktion har flygbolaget som verkar på linjen ställt in flygtrafiken med omedelbar verkan i slutet på januari och som ett resultat av detta har landskapsregeringen hävt avtalet. Landskapsregeringen har inlett arbetet med att lösa trafiken. Landskapsregeringen har som en tillfällig lösning avtalat om trafik på linjen Mariehamn-Åbo då den är viktig för patienttransporter. Föreliggande moment belastas således även med kostnader för trafiken på linjen Mariehamn-Åbo. Landskapsregeringen återkommer i ett senare förslag till tilläggsbudget med förslag om fullmakt för en långsiktig lösning.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Verksamhetens intäkter

11 932 558

8 099 000

 

Verksamhetens kostnader

-101 432 024

-100 452 000

-280 000

Verksamhetsbidrag

-89 499 466

-92 353 000

-280 000

Finansiella intäkter och kostnader

7 189

23 000

 

Årsbidrag

-89 492 277

-92 330 000

-280 000

Avskrivningar enligt plan

-1 173 358

-1 810 000

 

Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-90 665 635

-94 140 000

-280 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 280.000 euro.

Utgifter

I anslaget ingår 180.000 euro för att styrelsen för ÅHS ska kunna genomföra en planerad omorganisation inom den medicinska ledningen i syfte att stärka såväl den kliniska ledningen som förvaltningsledningen.

I enlighet med målsättningarna i budgeten för år 2022 förverkligas en utvidgning av hälso- och sjukvårdsverksamheten vid primärvården genom att inrätta en lågtröskelmottagning för mental hälsa för barn och unga under 18 år. För ändamålet föreslås ett anslag om 70.000 euro för kostnader under år 2022. Årskostnaden bedöms vara i storleksordningen 85.000 euro.

Av befolkningen på Åland är 5.955 barn och unga 0 - 17 år, varav 2.585 är i åldersgruppen 10 - 17 år vilket motsvarar ca 8,6 % av hela Ålands befolkning (ÅSUB 2020). Psykisk ohälsa bland barn och unga även Corona relaterat ökar och hör till de vanligaste hälsoproblemen bland skolelever och studerande. I enkäten Hälsa i skolan 2017 framkommer det bland annat att 16 % av elever i årskurs 8 - 9 upplever sig ha måttlig eller svår ångest. Motsvarande svar 2021 i enkäten Hälsa i skolan är att 23,3 % av årskurs 8 - 9, 22,9 % av Ålands lyceum och 24,7 % av Ålands yrkesgymnasium upplever måttlig eller svår ångest. Siffrorna för Åland är högre jämfört med övriga delar av Finland. Slutsatsen att åländska ungdomar mår sämre än i Finland är dock svår att dra på basen av resultaten i enkäten då det kan förekomma lokala och kulturella faktorer som påverkar, men det självrapporterade psykiska illamåendet är ändå anmärkningsvärt.

Sedan september 2020 finns vid hälsocentralen/primärvården en lågtröskelmottagning för mental hälsa med utökade sjukskötarresurser och utökad verksamhet. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år och uppåt. Ingen remiss behövs för att besöka mottagningen för mental hälsa. Där bedöms och behandlas de som behöver psykiatriskt stöd eller vård och det ges stöd för bland annat nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, livskriser och annan problematik. Motsvarande lågtröskelmottagning för mental hälsa finns inte för barn och unga under 18 år.

Lagtinget har gett sitt bifall till att barnkonventionen ska gälla inom landskapets behörighet. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut eller samhällspolitiska avgöranden som gäller barn. Att inte erbjuda barn och unga under 18 år en lågtröskelmottagning för mental hälsa såsom för den vuxna befolkningen över 18 år är inte att sätta barnets bästa i främsta rummet. Enligt artikel 24 har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.

I nuläget finns vid Ålands hälso- och sjukvård en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) som är en öppenvårdsmottagning för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård men med remisskrav. Tidiga insatser och tidig behandling minskar risken för allvarlig psykisk ohälsa och således finns det ett behov att inrätta en lågtröskelmottagning för mental hälsa för barn och unga under 18 år dit man kan komma utan remiss. En öppenvårdsmottagning för barn och unga under 18 år utan remisskrav som är lättillgänglig och en del av det förebyggande arbetet av psykisk ohälsa kan bli en kompletterande del av den nu befintliga lågtröskelmottagningen för mental hälsa för patienter över 18 år. Där kan personalen jobba i team och ta del av varandras kunskap och utgöra en del av en större helhet inom hälsocentralen med tillgång till medicinsk kompetens.

Dessutom ingår ett anslag om 30.000 euro för att under år 2022 inleda utvidgning av mammografiscreeningen på Åland till åldersgrupperna 40 - 49 år respektive 70 - 74 år. Årskostnaden bedöms vara i storleksordningen 45.000 euro.

Ålands hälso- och sjukvård kallar idag alla kvinnor i åldern 50 - 69 år till en avgiftsfri screening av bröstcancer. Screeningen sker med två års mellanrum och syftet är att hitta bröstcancer i ett tidigt stadium. Det ger både en bättre prognos och ett bättre vårdresultat för cancern.

Baserat på svenska Socialstyrelsens beräkningar kan mammografiscreening var 18 – 24:e månad för kvinnor i åldern 40 – 74 år sänka dödligheten i bröstcancer med 16 – 25 procent. Den hälsoekonomiska analysen visar att programmet har en rimlig kostnad per effekt (vilket innebär 10.000 – 50.000 euro per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår). Effekten och därmed kostnadseffektiviteten är något lägre i den yngre åldersgruppen, 40 – 49 år, än för kvinnor över 49 år bland annat beroende på lägre prevalens av bröstcancer och att mammografi som metod har sämre sensitivitet i denna åldersgrupp på grund av tät körtelvävnad. Risken för negativa effekter av mammografi (falsk trygghet vid missad diagnos, överdiagnostik, strålningsrisker samt psykologisk belastning på kvinnor som återkallas för kompletterande undersökning och befinns vara friska) bedöms vara betydligt lägre än de positiva effekterna för kvinnor i åldern 40 – 74 år. Det finns inga rigorösa studier av screeningprogram för kvinnor under 40 år eller över 74 år och därmed inte heller någon bra bild av hälsovinster och risker i dessa åldrar. Landskapsregeringen bedömer att mammografi ger betydande hälsovinster till en rimlig kostnad för kvinnor i åldern 40 – 74 år.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Förslag tb 1 2022

Intäkter

 

 

 

Kostnader

-8 567 860

-9 700 000

-10 000

Anslag netto

-8 567 860

-9 700 000

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

Utgifter

I syfte att påskynda sysselsättningen av arbetssökande och hänvisa dem till ändamålsenliga tjänster som stöder sökandet av arbete kommer landskapsregeringen att föreslå ändringar i ett kommande lagförslag om ny serviceprocess för arbetssökande. Ändringarna gäller också på vilka grunder arbetslöshetsförmåner ska erhållas. I lagförslaget ingår ändringar i fyra landskapslagar och ändringarna motsvarar till största delen de ändringar i rikslagstiftningen som nyligen har godkänts av riksdagen och som träder i kraft i riket den 2 maj 2022. En bidragande orsak till att landskapsregeringen föreslår att de åländska lagstiftningslösningarna huvudsakligen ska följa de i riket är att landskapets behörighet och landskapslagstiftningen på området är inbäddad i och beroende av rikets lagstiftningslösningar.

Förslagets inverkan på landskapets kostnader för utkomstskyddet för arbetslösa under år 2022 är svåra att bedöma men har kalkylerats uppgå till 10.000 euro.

Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås kan träda i kraft den 2 maj 2022, samtidigt med rikslagstiftningen, eftersom behörigheten gällande utkomstskyddet för arbetslösa är delad behörighet.

Eftersom de föreslagna landskapslagarna ska träda i kraft snabbt bör de behandlas som så kallade budgetlagar så att de kan sättas i kraft före lagstiftningskontrollen har slutförts. Behovet av behandling som budgetlagar bör utvärderas på nytt om lagförslaget kunde behandlas slutligt av lagtinget redan inom februari månad.

 


 

Bilaga