Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst

Lagförslag LF 9/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. Genom förslaget slopas gränsen för de förvärvsinkomster den studerande kan ha under år 2022 samtidigt som han eller hon lyfter studie-stöd. Förslaget omfattar de studiestöd som beviljas för tiden efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft och som hänför sig till studier under år 2022. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studier kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att ar-betsinsatsen ska påverka möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar också till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tillläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlig-het med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter