Budgetförslag 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 3/2022-2023

 

Datum

 

 

2023-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägget till Ålands budget år 2022.

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat flera omfördelningar av anslag och tilläggskostnader till följd av höga indexjusteringar och ökade bränslekostnader. Dessutom upptas en inkomst om drygt 17,5 miljoner euro i form av särskilt bidrag i enlighet med självstyrelselagens bestämmelser.

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2022 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2022.

 

 

Mariehamn den 10 januari 2023

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


 

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-25 000

25 000

210

Regeringskansliet

-85 000

25 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-85 000

25 000

232

Understödjande av politisk verksamhet

-14 000

0

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-14 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

74 000

0

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

74 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

0

430

Allmän miljövård

25 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

25 000

0

470

Miljöhälsovård

-25 000

0

47000

Miljöhälsovård

-25 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-64 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

0

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-10 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

10 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-64 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-64 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-4 136 000

285 000

747

Övrig trafik

-450 000

0

74700

Övrig trafik, verksamhet

-450 000

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

-4 108 000

285 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-3 938 000

285 000

 

 

 

 

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-135 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-35 000

0

760

Kostnader för väghållning

422 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-148 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

570 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-2 235 000

4 059 000

825

Ålands polismyndighet

161 000

139 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

161 000

139 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

-2 510 000

4 200 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-2 510 000

4 200 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

0

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

0

0

850

Högskolan på Åland

-621 000

0

85000

Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

-621 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

50 000

-280 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

50 000

-280 000

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

685 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

685 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-6 460 000

4 369 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

17 537 000

895

Särskilda bidrag

0

17 537 000

89500

Särskilda bidrag

0

17 537 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

17 537 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-87 000

0

9340

Särskilda lån och investeringar

-87 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-87 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-40 000

0

9860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-40 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R)

-40 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-127 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-6 587 000

21 906 000

 


 

Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

210 Regeringskansliet

21010 Regeringskansliet, verksamhet

Organisation: 21010 Regeringskansliet, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

150 596

118 000

11 000

25 000

Kostnader

-3 256 995

-3 300 000

-50 000

-85 000

Anslag netto

-3 106 399

-3 182 000

-39 000

-60 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 25.000 euro och tilläggsanslag om 85.000 euro. Se även moment 26000.

Inkomster

Inkomsterna har varit något högre än budgeterat belopp.

Utgifter

Anslaget har belastats med vissa merkostnader under året för bland annat extra personal, resor och Åland 100.

232 Understödjande av politisk verksamhet

23200 Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

Organisation: 23200 Stöd till politisk verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

178 175

178 175

 

 

Kostnader

-195 586

-188 175

 

-14 000

Anslag netto

-17 411

-10 000

 

-14 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 14.000 euro. Se även moment 26000.

Utgifter

I samband med beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget har det uppdagats en felbudgetering av stödet för riksdagsledamotens verksamhet.

260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

26000 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

Organisation: 26000 Regeringen övriga kostnader    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

800

 

 

 

Kostnader

-301 660

-265 000

 

74 000

Anslag netto

-300 860

-265 000

 

74 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning under momentet om 74.000 euro för att finansiera nettoökningen under moment 21010 och 23200.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

430 Allmän miljövård

43000 Allmän miljövård, verksamhet

Organisation: 43000 Allmän miljövård    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-60 185

-116 000

10 000

25 000

Anslag netto

-60 185

-116 000

10 000

25 000

Budgetmotivering

Föreslås ett minskat anslag om 25.000 euro.

Utgifter

Avsatt anslag för uppföljning av LBU-programmets naturvårdsåtgärder används inte under år 2022 på grund av att upphandlingen av utförare inte lyckats. Anslagsminskningen finansierar tillkommande kostnader under moment 47000.

470 Miljöhälsovård

47000 Miljöhälsovård

Organisation: 47000 Miljöhälsovård    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-90 127

-70 000

-40 000

-25 000

Anslag netto

-90 127

-70 000

-40 000

-25 000

Budgetmotivering

Föreslås ett ökat anslag om 25.000 euro.

Utgifter

På grund av utbrottet av fisksjukdomen IHN (infectious haematopoietic necrosis) på Åland under år 2022 behövs ytterligare resurser för att täcka kostnaderna för hanteringen av sjukdomen i fråga om avlivning, sanering och uppföljning i form av laboratorieanalyser och övervakning. Kostnaderna har belastat Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som av landskapsregeringen förordnats att handha uppgifterna och myndigheten fakturerar därför landskapsregeringen för de personalförändringar i myndighetens verksamhet myndigheten varit tvungen att genomföra för att klara av uppdraget i fråga om fisksjukdomen IHN. Dels är det utgifter för kött- och djurbesiktning vid slakteriet, dels vattenprover som påverkats. Detta då personal som varit planerad att sköta dessa uppgifter blivit omedelbart omplacerade att hantera bekämpning, övervakning och utrotning av smittsam djursjukdom.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

2 403

3 000

 

 

Kostnader

-685 225

-924 000

 

-10 000

Anslag netto

-682 822

-921 000

 

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 10.000 euro.

Utgifter

Anslaget ökas med 50.000 euro för att i enlighet med grundbudgeten för år 2022 under överföringar moment 51600 genomföra kultur på beställning för barn och unga. Därtill överförs 40.000 euro till överföringar moment 51600. Sammantaget innebär detta en anslagsökning om 10.000 euro.

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-1 802 370

-2 190 000

-300 000

10 000

Anslag netto

-1 802 370

-2 190 000

-300 000

10 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 10.000 euro.

Utgifter

Anslaget om 50.000 euro för kultur på beställning för barn och unga överförs till verksamhet moment 51600. Dessutom ökas anslaget med 40.000 euro som understöd för extra föreställningar av Ålandskungen, vilket finansieras med motsvarande minskning under verksamhet moment 51600. Sammantaget innebär detta en anslagsminskning om 10.000 euro.

520 Landskapsandelar och stöd för grundskolan

52000 Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

Organisation: 52000 Grundskola stöd för undervisn    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-12 400 064

-12 100 000

 

-64 000

Anslag netto

-12 400 064

-12 100 000

 

-64 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 64.000 euro

Utgifter

Tilläggsbehovet föranleds av högre kostnader för landskapsandelar för grundskolan, inklusive träningsundervisning, barnomsorg och specialfritidsverksamhet (ca 34.000 euro) samt stöd för förberedande undervisningen (ca 34.000 euro). Ökningarna föranleds av ökat antal personer från höstterminen. Stödet till kommuner för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga blir något lägre än tidigare budgeterat belopp (ca 4.000 euro).

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, verksamhet

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

500 000

 

 

Kostnader

-99 312

-3 750 000

 

-450 000

Anslag netto

-99 312

-3 250 000

 

-450 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 450.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnaderna för upprätthållande av kollektivtrafik, vilken på grund av ovanligt hög kostnadsindexjustering av ingångna avtal blev större än vad som kunde förutses. Vid den senaste indexuppräkningen hade index ökat med 14,6 procent, främst beroende på bränsleprisets utveckling.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

1 433 495

1 100 000

 

285 000

Kostnader

-14 118 947

-15 986 000

-565 000

-3 938 000

Anslag netto

-12 685 452

-14 886 000

-565 000

-3 653 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 285.000 euro och ett tilläggsanslag om 3.938.000 euro.

Inkomster

Biljett- och fraktintäkterna beräknas överstiga budgeterat belopp samt så har landskapsregeringen erhållit ca 200.000 euro i försäkringsersättningar för m/s Alfågelns haverier. Eventuella försäkringsersättningar för det senaste haveriet är ännu inte kända.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnader för de frigående färjorna, vilka blivit högre än beräknat. Främsta orsakerna är högre kostnader än beräknat för reparationer samt m/s Alfågelns haverier (ca 670.000 euro), kostnader för ersättande tonnage och högre bunkerpris än budgeterat (ca 2.905.000 euro) samt obudgeterade driftskostnader för m/s Ådan (ca 242.000 euro). Dessutom har juridiska kostnader och ersättning i samband med tvisten om uppsägning av avtalet om totalentreprenad på Föglölinjen tillkommit under året (ca 121.000 euro).

Anslaget i grundbudgeten var dimensionerat utgående från ett bränslepris om 0,57 euro per liter netto. Prisutvecklingen under året framgår av nedanstående graf:

75030 Upphandling av linfärjetrafik

Organisation: 75030 Upphandling av linfärjetrafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

500

 

 

 

Kostnader

-2 239 226

-2 510 000

 

-135 000

Anslag netto

-2 238 726

-2 510 000

 

-135 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 135.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnaden för linfärjedriften, som blivit högre än beräknat. Främsta orsaken är att bunkerpriset under året varit högre än budgeterat.

75100 Understöd för varutransporter i skärgården

Organisation: 75100 Varutransporter i skärgården    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-279 912

-287 000

 

-35 000

Anslag netto

-279 912

-287 000

 

-35 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnader för varutransporter i skärgården på grund av ovanligt hög kostnadsindexjustering av ingångna avtal. Vid den senaste indexuppräkningen hade index ökat med 14,8 procent, främst beroende på bränsleprisets utveckling. Dessutom ökade kostnaderna något till följd av fler extra turer under sommaren än beräknat.

760 Kostnader för väghållning

76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

Organisation: 76010 Utg drift o underhåll vägar    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 363 260

-2 508 000

 

-148 000

Anslag netto

-2 363 260

-2 508 000

 

-148 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 148.000 euro.

Utgifter

Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnader för drift och underhåll av vägar som på grund av stigande kostnader för drivmedel och material blivit högre än beräknat.

76030 Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

Organisation: 76030 Utg underh farleder o fiskefyr    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro    

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-260 301

-860 000

 

570 000

Anslag netto

-260 301

-860 000

 

570 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 570.000 euro.

Utgifter

I grundbudgeten för år 2022 togs 570.000 euro upp för ett muddringsprojekt för farled nr 2756 Sottunga södra. Projektet har skjutits fram till år 2023 varför anslaget i 2022 års budget kan strykas.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

593 263

428 000

 

139 000

Kostnader

-8 560 395

-9 466 000

-66 000

161 000

Anslag netto

-7 967 132

-9 038 000

-66 000

300 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 139.000 euro och en minskning av anslag om 161.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna från kansliexpeditioner överstiger budgeterat belopp.

Utgifter

För att täcka merkostnader för retroaktiva avtalsenliga lönejusteringen per 1.5.2021 föreslås ett tillägg om 129.000 euro. Dessutom föreslås 10.000 euro för införskaffning av utrustning relaterat till situationer som det förändrade säkerhetsläget kan medföra. Under år 2022 uppstår inga kostnader för uppdateringen av polisens datasystem som är nödvändig när den åländska vägtrafiklagen förnyas, varför det anslag om 300.000 euro som togs upp för ändamålet i grundbudgeten kan strykas. Sammantaget innebär detta en anslagsminskning om 161.000 euro.

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Organisation: 840 ÅHS    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Försäljningsintäkter

11 208 264

4 657 000

 

4 200 000

Avgiftsintäkter

2 937 768

3 011 000

 

 

Erhållna bidrag

115 830

120 000

 

 

Övr verksamh intäkt

449 106

311 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

14 710 968

8 099 000

 

4 200 000

Personalkostnader

-57 782 257

-57 734 500

-231 000

-560 000

Köp av tjänster

-24 044 075

-24 429 805

-49 000

-1 600 000

Material förnödenh

-11 800 689

-9 705 653

 

-340 000

Övr verksamh kostn

-8 860 495

-8 582 042

 

-10 000

Summa Verksamhetens kostnader

-102 487 516

-100 452 000

-280 000

-2 510 000

Summa Verksamhetsbidrag

-87 776 548

-92 353 000

-280 000

1 690 000

Ränteintäkter

 

10 000

 

 

Övr finansiella int

60 776

50 000

 

 

Räntekostnader

-12 679

-12 000

 

 

Övr finansiella kost

-17 201

-25 000

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

30 896

23 000

 

 

Summa Årsbidrag

-87 745 652

-92 330 000

-280 000

1 690 000

Avskrivn enl plan

-1 279 759

-1 810 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-1 279 759

-1 810 000

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

-89 025 411

-94 140 000

-280 000

1 690 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-89 025 411

-94 140 000

-280 000

1 690 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning av inkomsterna med 4.200.000 euro och utgifterna med 2.510.000 euro.

Inkomster

Intäkterna består av beräknade statsstöd. Statsstödet är uppdelat där den ena delen ansökts för funktionsspecifika kostnader såsom testning, vaccinering och vårddygn. Beräkningen är gjord utgående statens givna enhetspriser och statistik. Den andra delen består av kostnader som uppstod på grund av bevakningen av gränserna. Statsstödet beräknas täcka kostnaderna.

Utgifter

Prognosen har beräknats utgående från att kostnaderna i huvudsak gällande löner och material fortsätter resten av året i samma omfattning som de senaste månaderna. Personalkostnaderna härrörs till smittspårning, vaccinering och testning. Resurserna arbetar inte längre med smittspårning. Kostnaderna för köpta tjänster och material härrörs främst till testning.

848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

Organisation: 84810 ÅMHM, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

560 260

529 000

 

 

Kostnader

-2 253 227

-2 287 000

-24 000

 

Anslag netto

-1 692 967

-1 758 000

-24 000

 

Budgetmotivering

Föreslås att motiveringen under momentet kompletteras enligt nedanstående.

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) föreslås att momentet kan gottskrivas med inkomster för uppdragsverksamhet från landskapsregeringen samt belastas med motsvarande anslag.

850 Högskolan på Åland

85000 Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

Organisation: 85000 Högskolan på Åland    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Försäljningsintäkter

67 908

 

 

 

Avgiftsintäkter

7 704 424

7 597 000

 

 

Erhållna bidrag

211 916

633 000

 

 

Övr verksamh intäkt

24 105

21 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

8 008 353

8 251 000

 

 

Personalkostnader

-4 165 017

-4 674 560

 

 

Köp av tjänster

-1 568 941

-1 605 440

 

 

Material förnödenh

-318 284

-497 500

 

 

Övr verksamh kostn

-1 333 899

-1 364 000

 

-621 000

Summa Verksamhetens kostnader

-7 386 141

-8 141 500

 

-621 000

Övr ink o kap överf

75 136

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

75 136

15 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap öv

75 136

15 000

 

 

Undervisn kultur idr

-14 176

-30 000

 

 

Soc hälsovård utksk

-26 328

-49 500

 

 

Summa Utgift ink o kap öv

-40 505

-79 500

 

 

Summa Kostn ink o kap öv

-40 505

-79 500

 

 

Summa Verksamhetsbidrag

656 844

45 000

 

-621 000

Räntekostnader

-415

 

 

 

Övr finansiella kost

-484

 

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

-899

 

 

 

Summa Årsbidrag

655 945

45 000

 

-621 000

Avskrivn enl plan

-34 577

-45 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-34 577

-45 000

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

621 368

0

 

-621 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

621 368

0

 

-621 000

Budgetmotivering

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

Därtill föreslås ett tillägg om 621.000 euro.

Utgifter

Föreslås att ej utnyttjade medel från år 2021 återförs till momentet. I enlighet med finansieringsmodellen för Högskolan på Ålands verksamhet är avsikten att Högskolan ska ta ansvar för hantering av både överskott och underskott.

856 Ålands sjösäkerhetscentrum

85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

Organisation: 85600 Ål Sjösäkerhetscentrum    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

769 797

920 000

 

-280 000

Kostnader

-1 564 780

-1 629 000

 

50 000

Anslag netto

-794 982

-709 000

 

-230 000

Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, att nettoanslaget höjs med 230.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna beräknas minska med ca 280.000 euro för kursenheten till följd av minskat behov av utbildningar samt anpassning av priser och kursupplägg till marknadsmässig nivå i Finland. Därtill beslöt de åländska skolorna att flytta fram flertalet utbildningstillfällen från hösten 2022 till våren 2023.

Utgifter

Utgifterna beräknas minska med ca 50.000 euro till följd av färre kurser och minskad beläggning. Eftersom budgeterade utgifter inkluderar löner och fasta kostnader motsvarar inbesparingen inte beloppet av inkomstbortfallet. Utfallet för år 2022 inkluderar även cirka 30.000 euro för oförutsedda utgifter för haverier.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-8 576 532

-9 700 000

1 190 000

685 000

Anslag netto

-8 576 532

-9 700 000

1 190 000

685 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 685.000 euro.

Utgifter

Arbetslösheten och därmed behovet av anslag för arbetslöshetsersättningar har minskat i en snabbare takt än vad som antogs vid uppgörandet av tilläggsbudget 3 för år 2022 och anslaget för arbetslöshetsersättningar kan minskas med ytterligare 685.000 euro.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

895 Särskilda bidrag

89500 Särskilda bidrag

Organisation: 89500 Särskilda bidrag    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Intäkter

 

 

 

17 537 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

 

 

 

17 537 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 17.537.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har beviljat ett särskilt bidrag i enlighet med 51 § 1 mom. 1 punkten i självstyrelselagen för Åland till förhindrande och undanröjande av de väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbade landskapet under år 2020. Det särskilda bidraget beviljades på basis av landskapsregeringens anhållan om särskilt bidrag med anledning av Covid-19-pandemins inverkan år 2020. Anhållan var på sammanlagt 17.537.120 euro för kostnader under år 2020 som pandemin medförde och som inte kompenserats på annat sätt genom statliga åtgärder. Republikens President stadfäste den 30 september 2022 Ålandsdelegationens beslut.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9340 Särskilda lån och investeringar

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Organisation: 934000 Övriga finansinvesteringar    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro    

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Anslag netto

-1 065 000

-739 000

81 000

-87 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 87.000 euro.

Utgifter

Högskolan på Åland behöver ett nytt digitalt studieadministrativt system för utbildningsprogrammen och Öppna högskolan för att kunna förenkla de administrativa processerna för alla användare (studerande, lärare och personal) vid högskolan. Det nuvarande studieadministrativa systemet Primus är primärt byggt för utbildning på första och andra stadiet och fyller inte högskolans krav på funktionalitet. Ett nytt studieadministrativt system förbättrar kompatibiliteten med de nationella registren och möjliggör den framtida integrationen med de digitala verktyg och system som utvecklas i det nationella utvecklingsprojektet/ekosystemet Digivision 2030. Denna utveckling är nödvändig för digital kompabilitet av högskolan med resten av högre utbildning i Finland.

Högskolan på Åland har under 2021-2022 utrett vilket studieadministrativt system (SAS) som bäst skulle fylla Högskolan på Ålands behov. En genomgång av de system som används nationellt på högskole- och universitetsnivå visade att det finns två inhemska system som är potentiella kandidater, eftersom dessa stöds av det nationella digitaliseringskonsortiet Digivision 2030 som Högskolan på Åland är delaktig i. Den sammantagna utvärderingen som högskolan har gjort visar att SISU blir helhetsmässigt det förmånligaste alternativet. Det ger en tydlig ägarstruktur samt en “nyckel i hand”-lösning, större möjligheter att påverka utvecklingen av systemet och mera förutsägbarhet för framtida kostnadsnivåer. Tekniska och säkerhetsmässiga aspekter bedöms vara goda. Bedömningen är att det interna resursbehovet minskar i jämförelse med Högskolans nuvarande studieadministrativa system.

SISU-systemet har utvecklats och upprätthålls av företaget Funidata Oy som ägs av de högskolor som använder systemet: Arcada, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Aalto-holding, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och LUT-universitetet. Som användare av SISU investerar intressenter i en del av företaget genom förvärv av aktier enligt en mall som baserar sig på antalet programstuderande på heltid (FTE). Högskolan har anmält ett FTE-tal om 456 vilket motsvarar medelvärdet av antalet programstuderande på heltid för åren 2021-2022. Företaget Funidata fungerar inhouse på engelska och ger följaktligen engelskspråkig support. Användare (studerande, lärare, administratör) av SISU har tillgång till en komplett svenskspråkig användarmiljö.

Valet av SISU förutsätter att Högskolan på Åland, via Ålands landskapsregering, kan bli delägare i bolaget Funidata Oy som äger SISU.

Med hänvisning till ovanstående förslår landskapsregeringen ett anslag om 87.000 euro för inköp av 456 stycken aktier till ett pris om 190,53 euro per aktie i företaget Funidata Oy.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

9860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

986000 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R)

Organisation: 986000 AMS investeringar    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 - 3 2022

Förslag tb 4 2022

Anslag netto

-226 132

-100 000

 

-40 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 40.000 euro.

Utgifter

För fortsatt utveckling av IT-systemet som ska användas vid handläggning av studiestödsärenden (STUART) föreslås ett anslag om 40.000 euro. Systemet beräknas ersätta tidigare system från och med april 2023.


 

Bilaga