Budgetförslag 4/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-08-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2019.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bl.a. följande

·         anslag för utveckling av ÅHS it-miljö och -system

·         anslag för att förverkliga byggandet av en biogasanläggning

·         anslag för utredning av Ålands medlemskap i Europiska unionen samt

·         anslag för att inleda tarmcancerscreening av personer mellan 60 och 74 år.

 

På basis av statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018 kan det slutliga avräkningsbeloppet beräknas uppgå till närmare 247 miljoner euro, vilket är drygt 1,9 miljoner euro högre än det förskott som landskapet erhöll under år 2018. Ålandsdelegationen har ännu inte verkställt avräkningen för år 2018.

 

Förskottet på avräkningen för år 2019 är fastställt till knappt 242,7 miljoner euro. Statens inkomster enligt den av riksdagen antagna statsbudgeten för år 2019 inklusive andra tillägget till statsbudgeten är marginellt högre än de beräknades vara vid tidpunkten för Ålandsdelegationens beslut om förskottet på avräkningsbeloppet för år 2019. Avräkningsbeloppet i enlighet med statsbudgeten är för närvarande ca 243 miljoner euro eller ca 0,3 miljoner euro högre än förskottet. I jämförelse med avräkningsbeloppet för år 2018 minskar därmed avräkningsbeloppet med ca 4 miljoner euro till år 2019. Det bör noteras att närmare 6,5 miljoner euro av 2018 års avräkningsbelopp berodde på en större intäktspost av engångskaraktär i statsbokslutet.

 

I det av finansministeriet nyligen publicerade förslaget till statsbudget för år 2020 uppgår avräkningsbeloppet till 246,4 miljoner euro, vilket är en ökning i jämförelse med budgeten för år 2019 men en minskning i förhållande till avräkningen för år 2018. Finansministeriet uppger att statsbudgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna bereds i en situation där Finlands ekonomiska tillväxt ser ut att avta under det innevarande året och kommande år. Osäkerheten kring i vilken riktning ekonomin kommer att utvecklas har ökat. Tillväxten inom världsekonomin avtar, och i synnerhet i euroområdet och tillväxtekonomierna avtog tillväxten år 2019. I juni bedömde finansministeriet att konsumtionen fortsätter öka stadigt i Finland, men att ökningen av investeringarna och exporten hotar att avta. Även sysselsättningen ökar långsammare än tidigare. I finansministeriets ekonomiska översikt från i juni framgår att skattegraden, d.v.s. den andel av BNP som skatterna och avgifterna av skattenatur står för, har minskat p.g.a. skattelättnader och konkurrenskraftsavtalet. Skattegraden bedöms förbli i stort sett oförändrad under de närmaste åren. I sammanhanget kan noteras att regeringen ännu inte behandlat förslaget till statsbudget för år 2020.

 

Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer från våren 2019, vilken baserade sig på en enkät som besvarades under februari och mars 2019, var det privata åländska näringslivets syn på den kommande 12-månadersperioden övervägande positiv. Totalindexet låg vid den tidpunkten över långtidsgenomsnittet. ÅSUB konstaterade att trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter BNP att växa ytterst långsamt. Landskapsregeringen konstaterar att läget för ekonomin såväl internationellt som i Finland har försämrats i förhållande till den tidpunkt när den senaste konjunkturöversikten för Åland gjordes upp. Landskapsregeringen befarar att osäkerheten och de försämrade ekonomiska utsikterna även kommer att inverka negativt på det åländska näringslivet och ekonomin som helhet på Åland.

 

Generellt kan konstateras att den ökande och åldrande befolkningen börjar märkas i landskapets utgifter inom flera områden.

 

Med beaktande av osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Finland och därmed utvecklingen av avräkningsbeloppet samt att nivån på skattegottgörelsen bedöms vara på lägre sidan för skatteår 2018 noterar landskapsregeringen att den totala nivån för landskapets skattefinansiering sannolikt sjunker till år 2020. Med beaktande av ovanstående avser landskapsregeringen inför arbetet med budgetförslaget för år 2020 fortsättningsvis betona kostnadseffektivitet samt att söka möjliga inbesparingar.

 

I och med tillägget har hittills under år 2019 budgeterats 378.894.000 euro.

 

Kostnadsökningarna i förslaget till tilläggsbudget hänför sig huvudsakligen till stödet för investering i biogasanläggning, satsningar på samordningen av it som i förlängningen skapar inbesparingar genom en kostnadseffektiv förvaltning, kostnader av engångsnatur och deltagande i projekt samt tilläggskostnaderna för att säkerställa ibruktagandet av alarmcentralens nödalarmeringssystem. Kostnadsökningarna är till denna del inte av fortlöpande karaktär.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2019.

 

 

Mariehamn den 29 augusti 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-90 000

0

101

LAGTINGET

-90 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-90 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-32 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH

UTGIFTER

-32 000

0

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-32 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-332 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-332 000

0

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-332 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-20 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-20 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-20 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-60 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-60 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-60 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-170 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-20 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-20 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-150 000

0

72000

Elsäkerhet och energi

-150 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-41 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-16 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-16 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-25 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-25 000

0

Verksamhet sammanlagt

-745 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-1 000 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-1 000 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-1 000 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-200 000

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

-200 000

0

MYNDIGHET

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-200 000

0

Överföringar sammanlagt

-1 200 000

0

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-160 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-160 000

0

982500

Investeringar (R)

-160 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-160 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 105 000

0


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

100

LAGTINGET

 

 

 

101

LAGTINGET

 

 

 

10100

Lagtinget, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 90.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Arvodeskommissionen tog den 10 maj 2019 med stöd av LL (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar beslut om att höja lagtingsledamöternas arvoden. Höjningen träder i kraft från den 1 november då det nya lagtinget tillträder.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 32.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av landskapsregeringens meddelande gällande landskapsregeringens externpolitik (M 4/2017-2018) avser landskapsregeringen att låta utföra en utvärdering av konsekvenserna av Ålands medlemskap i Europeiska unionen. Landskapsregeringen har i enlighet med nämndens uppmaning utrett närmare detaljer kring en sådan utvärdering. Ålands fredsinstitut har av landskapsregeringen fått i uppdrag att utföra utredningen under åren 2019 – 2021, vilket institutet kommer att göra i samarbete med ÅSUB. För att täcka kostnaderna för utredningen föreslår landskapsregeringen att anslag om totalt 160.000 euro upptas under åren 2019 - 2021 för att täcka den totala kostnaden för utredningen enligt Ålands fredsinstituts projektförslag och offert. För att täcka kostnaderna under år 2019 föreslår landskapsregeringen ett anslag om 32.000 euro.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 332.000 euro samt omfördelning av anslag.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För att förverkliga ”Digital agenda för landskapet Åland”, digitaliseringsrådets vision för Åland 2.0 och som ett resultat av programmet ”It-samordning för landskapsförvaltningen” föreslås ett anslag för att kunna tillgodose Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) uttalade behov av samordning för sin långsiktiga stabilitet, utveckling och resursförsörjning.

 

Avsikten är att inkludera ÅHS bas-it till offentliga Ålands gemensamma it-bolag, Åda Ab. Genomförandet omfattar inventering, planering och överföring. Överföringen avslutas efter att ÅHS har godkänt acceptanstester. Sammanlagt beräknas kostnaden uppgå till 643.000 euro, varav 332.000 euro föreslås i denna tilläggsbudget. Landskapsregeringen avser att föreslå resterande belopp i budgetförslaget för år 2020. Överföringen ska vara genomförd senast år 2022.

 

Dessutom omfördelas 80.000 euro av anslaget upptaget i grundbudgeten för år 2019 för vidareutveckling av Ålandstrafikens digitala system utgående från erfarenheterna av den hackaton som genomförts. Vid behov av ökat anslag återkommer landskapsregeringen i ett senare budgetförslag.

 


 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

 

 

43000

Allmän miljövård, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås som en budgetteknisk åtgärd att 20.000 euro ombudgeteras. Motsvarande belopp har indragits i bokslutet år 2018. Förslaget innebär ingen merkostnad.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

 

 

 

65000

Jakt- och viltvård (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget avser att delfinansiera arbetet med en internationell förvaltningsplan för ejderstammen i Östersjön/Vadehavet som genomförs i samarbete med Finlands viltcentral och AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement).

 

Ejdern utgör en fågel som upptas i skyddsprogrammet och AEWA rekommenderar att jakt endast sker inom ramen för en internationell förvaltningsplan för arten och att jaktens hållbarhet säkerställs genom en adaptiv avskjutningsplan. Förvaltningsplanen är en del av det långsiktiga arbetet att bevara ejderstammen och framtida möjligheter till vårjakt. Totalkostnaden för framtagande av förvaltningsplanen beräknas till 120.000 euro och projektet som administreras av Finlands viltcentral beräknas pågå 2-3 år.


 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen inleder en översyn av verksamheten vid Ålandstrafiken. Hela verksamheten inklusive det digitala systemet, kundservice, bokningsregler, biljettförsäljningen samt pakethanteringen ses över. Målet är en i huvudsak digitaliserad verksamhet som med avsevärt förenklade regler ger en bättre kundservice samtidigt som fartygskapaciteten utnyttjas så bra som möjligt.

 

Se även moment 39000.

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72000

Elsäkerhet och energi

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 150.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslaget föreslås användas för att täcka omkostnader till följd av periodisk besiktning av landskapets cistern för tung brännolja.

 


 

8

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 16.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget ska användas för att under hösten inleda tarmcancerscreening av personer mellan 60 och 74 år. Tarmcancer ingår inte för närvarande i det nationella screeningprogrammet, men EU rekommenderar medlemsländerna att införa det. Metoden är effektiv och forskningen visar på att den valda målgruppen är den mest utsatta för sjukdomen. Åtgärden är en förebyggande satsning som i förlängningen förväntas vara kostnadsinbesparande genom tidig upptäckt av tarmcancer.

 

Kostnaden på årsnivå har uppskattats till 128.000 euro.

 


852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 25.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget ska bl.a. användas för att täcka kostnader för avtalsenliga löneförhöjningar från december 2018.


 

Överföringar - detaljmotivering

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 1.000.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Enligt beslut taget 3.5.2019 har landskapsregeringen för avsikt att bevilja investeringsstöd uppgående till maximalt 20 % av de godkända kostnaderna, dock högst 1.000.000 euro för att förverkliga planerna på en biogasanläggning.

 

Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara källor omfattas inte av det generella kravet på att statsstöd som måste godkännas av Europeiska kommissionen innan det får utbetalas. Stödåtgärden har av landskapsregeringen anmälts till EU-kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER).

 

8

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 200.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Fler arbetssökande än beräknat har lyft arbetslöshetsunderstöd, varför ett behov av tilläggsanslag uppstått. Arbetslöshetsgraden är fortsatt på en nivå kring 3,5% men befolkningen har ökat och antalet långtidsarbetslösa som blir utförsäkrade från arbetslöshetskassa tenderar öka.

 


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

8

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

 

 

 

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

982500

Investeringar (R)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 160.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Under år 2017 inleddes arbetet med upphandlingen av en ny systemlösning för Landskapsalarmcentralens hantering av nödsamtal och nödmeddelanden.

 

För investeringen gavs en fullmakt i budgeten för år 2019 som uppgick till 3.350.000 euro. För år 2019 beviljades 750.000 euro som ett delanslag av hela investeringskostnaden. Under året har de löpande projekttimmarnas antal ökat på grund av utmaningar med byggandet av systemets tekniska omgivning och det har dessutom uppdagats att en del av systemets teknik som upphandlades har blivit föråldrad och måste förnyas. Även ruttnavigeringen som upphandlats måste korrigeras. Avsikten är att systemet ska tas i drift i mars 2020.

 

För att säkerställa ibruktagandet av nödalarmeringssystemet behövs ett tilläggsanslag, varför totalkostnaden kommer att uppgå till 3.510.000 euro. Anskaffningen samt underhåll och systemsupport sträcker sig fram till och med år 2025.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1