Budgetförslag 4/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2017.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat en ny tillväxtfrämjande insats för stimulans av små och medelstora företags investeringar. Landskapsregeringen föreslår att finansieringsramen för Ålands strukturfondsprogram 2014 – 2020 utökas med landskapsfinansiering till den del det gäller finansiering kopplad till Europeiska regionala utvecklingsfonden för att möjliggöra samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF). EIF har lanserat ett SMF-initiativ (SMF står för små och medelstora företag) som med ett förenklat förfarande direkt genom kreditinrättningar förser företag med krediter med en 50 procents garanti från EIF. EIF ansvarar för urvalsförfarandet och väljer ut de kreditinrättningar som kan delta. Landskapets del utgörs av en del av de eventuella kreditförluster som uppkommer.

 

Förbättrad tillgänglighet till finansiering och förbättrade villkor för små och medelstora företag är centralt för den ekonomiska utvecklingen. Finansieringsformen möter också den efterfrågan på finansiering som underlättar för generationsväxlingar, nystart av företag och tjänsteföretags utveckling samt t.ex. produktutveckling.

 

I och med tillägget har hittills under år 2017 budgeterats 381.492.800 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2017.

 

 

Mariehamn den 24 augusti 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

Budgetförslag i pdf

Bilaga 1:        Resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-10 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-10 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-10 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-39 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-39 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-39 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-105 000

25 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-105 000

25 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-105 000

25 000

Verksamhet sammanlagt

-154 000

25 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-512 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-312 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-312 000

0

460

AVFALLSHANTERING

-200 000

0

46000

Avfallshantering (R)

-200 000

0

Överföringar sammanlagt

-512 000

0

 

 

 

 

Anslag

Inkomster

tb 2017

tb 2017

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-624 000

933 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

933 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

933 000

892

FINANSIELLA POSTER

-624 000

0

89200

Finansiella poster (F)

-624 000

0

89205

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

-624 000

933 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-1 290 000

958 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

100

LAGTINGET

 

 

 

120

LANDSKAPSREVISIONEN

 

 

 

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 10.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaderna för 2016 års revision av ÅHS fakturerades först under år 2017 och för att kostnaderna för årets revision av ÅHS ska rymmas behövs en ökning av anslaget.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 39.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 39.000 euro för att fortsätta arbetet med kommunreformen under året. Sammanlagt uppskattas kostnaderna för kommunreformen till 250.000 euro fram till den 31 december 2018. Det föreslagna anslaget rör främst kostnader för kommunindelningsutredningar och gränsjusteringar.

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 80.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 80.000 euro för uppgradering av landskapsregeringens och ÅHS:s gemensamma ekonomisystem Visma Control.

 

Inom ramen för projektet gällande implementering av den nationella servicearkitekturen har samtliga offentliga tjänster på Åland förts in i det nationella servicedatalagret. Detta arbete är berättigat till statligt stöd. Stödbeloppet om 24.731 euro utgör 75% av dessa kostnader. Med hänvisning till 6 § i finansförvaltningslagen (2012:69) föreslås att det beviljade stödet påföres momentet netto.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

 

 

Föreslås en ökning av anslaget om 312.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

För bostadsbidrag i enlighet med landskapslag (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) upptogs i 2017 års budget ett anslag om 2.100.000 euro. Behovet av allmänt bostadsbidrag har visat sig större än beräknat varför ett tilläggsanslag om 271.000 euro föreslås.

 

Landskapslag (2015:117) om skyddshem, i vilken finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten läggs på landskapsregeringen istället för på kommunerna, tillämpas från och med år 2016. Antalet klienter inom skyddshemsverksamheten har ökat och tilläggsanslagsbehovet är 41.000 euro.

 

460

AVFALLSHANTERING

 

 

 

46000

Avfallshantering (R)

 

 

 

Rubriken ändrad.

Föreslås en ökning av anslaget om 200.000 euro.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

EU:s biproduktförordning innehåller de övergripande kraven på hantering av animaliska biprodukter i en komposteringsanläggning. Nationella bestämmelser finns i lagen om animaliska biprodukter (FFS 517/2015), vilken även gäller i landskapet.

 

Biproduktsförordningen innehåller omfattande krav på verksamhetsutövaren men även krav på medlemsländerna. Artikel 4.4 anger att medlemsländerna ska se till att de har ett tillfredsställande system på sitt territorium för att animaliska produkter ska behandlas, användas eller bortskaffas i enlighet med biproduktförordningen. Landskapsregeringen bedömer att det finns behov av minst en anläggning i landskapet som behandlar animaliska biprodukter. Det företag som visat på de längst komna planerna är Ålandskomposten Ab. Därför beviljades Ålandskomposten Ab den 30.5.2017 ett investeringsstöd om 200.000 euro med villkoret att lagtinget beviljar medel för ändamålet.

 

I tilläggsbudget 2 för år 2015 togs 200.000 euro upp som stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall. I tilläggsbudget 5 för år 2015 ändrades momentet till ett reservationsanslag. Medlen för stödet drogs in i samband med bokslutet för år 2016 och behöver därför återbudgeteras.

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

Statsbokslutet för år 2016 uppvisade högre statsinkomster än vad som låg till grund för Ålandsdelegationens beslut om förskott på avräkningen för år 2016, varför landskapet torde erhålla en slutavräkning om ca 2.162.000 euro.

 

Statens inkomster i statsbudgeten för år 2017 inkl. första tilläggsbudgeten har ökat i förhållande till de uppgifter som fanns tillhanda hösten 2016 när Ålandsdelegationen fastställde förskottet på avräkningen för år 2017. Avräkningsbeloppet beräknat på gällande statsbudget för år 2017 är för närvarande ca 2.873.000 euro högre än fastställt förskott.

 

Landskapsregeringen noterar de positiva signalerna om utvecklingen av statens inkomster och därmed avräkningsbeloppet, men föreslår i detta skede ingen ändring av budgeterat belopp, eftersom praxis är att budgetera enligt Ålandsdelegationens beslut.

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 933.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 933.000 euro. Under år 2016 erlade Ålands penningautomatförening 11.433.278,06 euro i lotteriskatt.

 

 

 

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89200

Finansiella poster (F)

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 624.000 euro och en bevillningsfullmakt om 770.000 euro för landskapsgarantier.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 24.000 euro för att ersätta landskapets andel av Finnvera Abp:s kreditförluster för lån till åländska företag beviljade enligt avtal.

 

Därtill föreslås ett tillägg om 600.000 euro för att resultatmässigt kostnadsföra osäkra bostadslånefordringar enligt god bokföringssed. I den mån landskapet i ett senare skede erhåller betalning för fordringarna kan inkomsten påföras momentet.

 

 

 

Fullmakt

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås vidare en bevillningsfullmakt om 770.000 euro för landskapsgarantier till lantbruksföretagare som har förutsättningar för kontinuerligt lönsam verksamhet, men vilka befinner sig i tillfälliga ekonomiska svårigheter. Jordbruksmarknaden drabbades av en kris från år 2014 som ledde till fallande producentpriser som i sin tur drabbat lantbruksföretag i form av försvagningar i den kortsiktiga likviditeten. Syftet är att lindra tillfälliga svårigheter på grund av dessa förändringar i jordbrukets verksamhetsmiljö. Landskapsgarantierna beviljas för krediter som upptas i kreditinrättning. Fullmakten omfattar garantier till tio lantbruksföretagare om de maximala garantierna beviljas. Överskrids antalet ansökningar minskas det maximala värdet per företag så att bevillningsfullmakten fördelas över antalet ansökningar.

 

Garantierna beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (den s.k. de minimis-förordningen för jordbrukssektorn), landskapsregeringens lagförslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 (lagförslag nr 34/2016-2017) vilket överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1991:71) samt i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer för handläggning och beviljande av stöd till lantbruksföretag.

 

 

 

89205

Europeiska Unionen – ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

 

 

 

Momentet nytt.

 

 

 

Fullmakt

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att finansieringsramen för Ålands strukturfondsprogram 2014 – 2020 utökas med 1.860.000 euro för landskapets andel av eventuella kreditförluster i genomförandet av SMF-initiativet (SMF står för små och medelstora företag) på Åland under förutsättning att Europeiska kommissionen godkänner programändringen och att Europeiska investeringsfonden (EIF) godkänner garantifullmakten. Anslag upptas i kommande budgeter för eventuella kreditförluster som uppstår till följd av beviljandet av EIF-garantier till små och medelstora företag på Åland. Förfarandet för landskapets åtagande regleras separat med EIF.

 

Syftet är att öka tillgången till finansiering för små och medelstora företag på Åland. SMF-initiativet innebär ett förenklat förfarande vid kreditgivning till små och medelstora företag i och med att en garanti beviljas av EIF om 50 procent av kreditbeloppet samtidigt som krediten beviljas av kreditinrättningen. Sammanlagt 20 miljoner euro kan ges ut i krediter till SMF på Åland inom ramen för initiativet. Garantierna beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kan inte ges till företag inom primärnäringarna.

 

89230

Landskapets fastighetsverk

 

 

 

Föreslås fullmakter för fastighetsverket enligt nedanstående motiveringar.

 

 

 

Verksamhet, mål och fullmakter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att styrelsen för Landskapets fastighetsverk ges fullmakt att avyttra följande fastigheter

-            hyreshuset Doppingvägen 5 (478-23-2-7) i Mariehamn. Lägenheterna omfattar 1.650 m2 och fastigheten totalt 3.267 m2. Lägenheterna är till fullo uthyrda

-            fastigheten Storklubb station (62-403-3-34) på Storklubb i Föglö. Fastigheten är 0,91 hektar och innefattar byggnader såsom sjöbevakningsstation, bastu, båtskjul samt verkstads- och båthall

-            föreslås att en tomt om ca 6.000 m2 kring rektorsbostaden vid Ålands Folkhögskola i Finström bryts ut för att avyttras tillsammans med byggnaden. Byggnaden ligger rimligt avskilt från skolans verksamhet och har en egen infart samt

-            fastigheten Bergbacka (170-432-2-24) i Jomala. Fastigheten är 2.060 m2 och bebyggd med diverse skjul.

 

Föreslås vidare att Landskapets fastighetsverk erhåller fullmakt att för en tid om maximalt 40 år för fortsatt golfbaneverksamhet utarrendera

-            den del, ca 141 hektar, av stomlägenheten RNr 1:29 som i dag arrenderas av Ålands golfklubb r.f.

-            området avses kompletteras med de tillandningar längs Slottssundet som för närvarande inlöses samt

-            ett mindre område om maximalt 0,5 hektar norr om dagens arrendeområde som fastighetsverket i samarbete med kulturbyrån utreder lämpligheten kring.

 


 

                                                                                                                                   Bilaga 1