Budgetförslag 4/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

 

 

STARKA TILLSAMMANS!

 

Åland har liksom övriga världen på kort tid drabbats av omfattande effekter av coronaviruspandemins hot mot hälsa och ekonomi. Det går inte i dagsläget att uppskatta de accelererande negativa effekterna på näringslivet och samhällsekonomin. Landskapsregeringen följer undantagstillståndets rekommendationer och påbud och gör allt för att förhindra spridning och minimera invånarnas och företagens problem. Det åländska samhället kommer att sättas på ett hårt prov men tillsammans ska vi ta oss igenom prövningarna och möta tiden efter pandemin med framtidstro och tillförsikt. Landskapsregeringen står beredd att använda alla verktyg och ekonomiska resurser som står till buds. Vi kommer att ta vara på det lilla samhällets styrkor och göra skräddarsydda lösningar inom lagens ramar på ett för alla rättvist sätt. Vårt motto är: ”Starka tillsammans”.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslag för att i skyndsam ordning säkerställa resurserna för kritiska samhällsfunktioner och åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna för näringsliv, privatpersoner och tredje sektor som uppstår p.g.a. att det råder undantagsförhållanden i Finland och på Åland till följd av coronaviruspandemin. I förslaget ingår även anslag till landskapsregeringens disposition för idag ännu inte identifierade behov av snabba åtgärder. Landskapsregeringen föreslår att tilläggsbudgetförslaget finansieras med upplösning av reserveringar av penningautomatmedel.

 

Den finländska regeringen överlämnade den första tilläggsbudgetpropositionen till statsbudgeten för år 2020 till riksdagen den 20 mars. Genom tilläggsbudgeten bereder staten sig på de initiala kostnader som coronaviruset medför samt på att underlätta företagens finansiella situation. Detta tillsammans med en rad lagstiftningsåtgärder utgör det första stödpaketet. I tilläggsbudgeten om totalt 398 miljoner euro föreslås ett anslag om 200 miljoner euro för ospecificerade utgifter i anslutning till undantagsförhållandena. Regeringen kommer vid förhandlingarna om planen för de offentliga finanserna i början av april och i senare tilläggsbudgetpropositioner för år 2020 att bedöma behovet av andra tilläggsanslag som direkt föranleds av coronaviruset samt mer allmänt av åtgärder som stöder ekonomin.

 

 

Statens åtgärder som är relevanta för det åländska näringslivet är likviditetsgarantier till sjöfarten, tillfälligt sänkta pensionsavgifter, lindrade bestämmelser för deklarationer och betalning av skatter och avgifter samt att varseltiden vid permitteringar kortas ner från 14 till 5 dagar. Dessutom genomförs vissa arbetsmarknadsåtgärder även på Åland så som slopad karenstid för arbetslöshetsförmåner samt att småföretagare kan få arbetslöshetsförmåner utan krav på nedläggning av företag.

 

Landskapsregeringen har redan indikationer på att flera av landskapets verksamheter kan få betydande störningar i den planerade verksamheten, vilket kommer att leda till ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Landskapsregeringen överväger vilka åtgärder som kan göras i landskapets verksamheter för att underlätta de negativa effekterna för det åländska samhället. I det sammanhanget ses bland annat olika taxor och avgifter över. Landskapsregeringen ser det som nödvändigt att kunna fatta snabba beslut som landskapsregeringen identifierar som nödvändiga och akuta för att lindra de negativa konsekvenserna i det åländska samhället.

 

Landskapsregeringen återkommer i ett senare förslag till tilläggsbudget till ytterligare åtgärdsförslag samt uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna. Landskapsregeringen inleder omgående beredningen av tredje tilläggsbudgeten för året som avlämnas till lagtinget senast i juni. I den kommer speciell hänsyn tas till bl.a. situationen för kommunerna och Kommunernas socialtjänst k.f. Landskapsregeringen kommer att upprätthålla kontakter med arbetsmarknadens parter. Landskapsförvaltningens resurser tryggas och landskapsregeringen gör allt för att hålla personalen i arbete inom den allmänna förvaltningen och underlydande myndigheter. Med beaktande att många funktioner inom förvaltningen är satta under extra hårt tryck omfördelas personal i viss mån till nya arbetsuppgifter varvid icke akuta uppgifter får stå tillbaka.

 

Föreliggande förslag till tilläggsbudget innebär ökade utgifter om ca 32,8 miljoner euro, varav största delen bedöms utbetalas före halvårsskiftet. Samtidigt kommer det att vara ökat nettokostnadstryck inom flera av landskapets förvaltningsområden, vilket landskapsregeringen återkommer till i senare förslag till tilläggsbudget. Det är även sannolikt att förskottet på avräkningsbeloppet för år 2020 kommer att sänkas under året med beaktande av att statens skatteinkomster kommer att minska. Utgående från preliminära uppgifter om statens inkomster under år 2019 förväntas en återbetalning om drygt 2,9 miljoner euro bli aktuell under året eftersom det slutliga avräkningsbeloppet torde bli lägre än det förskott som landskapet erhöll under år 2019.

 

De ökade utgifterna i föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås finansierade med upplösning av reservering av penningautomatmedel. I grundbudgeten för år 2020 ingår ett utökat uttag av avkastning från Ålands penningautomatförening r.f. om 25 miljoner euro. Landskapsregeringen har erfarit att Ålands penningautomatförening r.f. har beredskap att överföra det ökade uttaget till landskapet under våren.

 

Per sista januari 2020 var landskapets kassa- och banktillgångar ca 13,7 miljoner euro samt ytterligare 31,6 miljoner euro i räntebärande papper. Fastighetsverkets likviditet uppgick till ca 16,2 miljoner euro. Likviditeten har minskat efter januari. Statsmakten kommer att betala ut såväl lotteriskatten för år 2019 som skattegottgörelsen för skatteår 2018 den 7 april 2020, sammanlagt ca 19,3 miljoner euro. Landskapsregeringens betalningsberedskap är därmed god. Landskapsregeringen återkommer till lagtinget i ett senare förslag till tilläggsbudget kring bedömningar om den framtida likviditetsutvecklingen.

 

 

I och med tillägget har hittills under år 2020 budgeterats 406.740.000 euro.

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget i skyndsam ordning antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 24 mars 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 

 

 


 

 

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-4 000 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-4 000 000

0

26099

Ofördelat resursanslag

-4 000 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-100 000

0

400

Allmän förvaltning

-100 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-100 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-50 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-50 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-50 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-7 239 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-7 019 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-7 019 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-220 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-220 000

0

Verksamhet sammanlagt

-11 389 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-250 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

-250 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-250 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-300 000

0

515

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

-150 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-150 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-150 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-150 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 600 000

0

610

Näringslivets främjande

-10 600 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-10 600 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-10 000 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000 000

0

Överföringar sammanlagt

-21 150 000

0

 

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

32 843 000

0

892

Finansiella poster

32 843 000

0

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

32 843 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt

32 843 000

0

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

80-88

MYNDIGHETER SAM FRISTÅENDE ENHETER

-304 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-304 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-304 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-304 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

0

0

 

 

 


Detaljmotivering - Verksamhet

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

260 Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

26099 Ofördelat resursanslag

Organisation: 26099 Ofördelat resursanslag    År: 2020    Budgettyp: Budget    ansvar: 26099 Ofördelat resursanslag    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

-4 000 000

Anslag netto

 

 

 

-4 000 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 4.000.000 euro.

Utgifter

Anslaget kan användas till landskapsregeringens disposition för utgifter som föranleds av landskapsregeringens beslut angående akuta åtgärder till följd av situationen med undantagsförhållanden för att upprätthålla nödvändiga funktioner i det åländska samhället. Anslaget kan användas för nödvändiga akuta åtgärder som ännu inte är identifierade.

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

400 Allmän förvaltning

40010 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    År: 2020    Budgettyp: Budget    ansvar: 40010 Soc- och miljö, verksamhet    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

451 038

43 000

 

 

Kostnader

-1 549 035

-1 810 000

 

-100 000

Anslag netto

-1 097 997

-1 767 000

 

-100 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro.

Utgifter

Anslaget ska förstärka resurserna på hälso- och sjukvårdsbyrån.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2020    Budgettyp: Budget    ansvar: 51600 Paf-medel kultur    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

2 385

3 000

 

 

Kostnader

-235 200

-500 000

 

-50 000

Anslag netto

-232 815

-497 000

 

-50 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 50.000 euro.

Utgifter

Anslaget ska täcka kostnader för att upphandla producenter som engagerar kulturutövare för att kunna sända kulturaktiviteter på nätet nu när större grupper i.o.m coronaviruspandemin inte får samlas.

8 Myndigheter samt fristående enheter

840 Ålands hälso- och sjukvård

84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Organisation: 840 ÅHS    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Försäljningsintäkter

4 185 853

4 976 000

 

 

Avgiftsintäkter

2 951 289

3 068 000

 

 

Erhållna bidrag

 

100 000

 

 

Övr verksamh intäkt

702 704

431 000

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

7 839 845

8 575 000

 

 

Löner o arvoden

-45 534 388

-46 526 900

 

-1 491 984

Pensionskostnader

-7 669 484

-8 466 800

 

-457 895

Övr lönebikostnader

-505 841

-497 500

 

-265 376

Summa Lönebikostnader

-8 175 325

-8 964 300

 

-723 271

Personalersättningar

853 120

951 200

 

 

Summa Personalkostnader

-53 372 351

-54 540 000

 

-2 215 255

Köp av tjänster

-22 679 135

-22 160 300

 

-3 549 045

Material förnödenh

-9 337 722

-8 800 600

 

-1 254 700

Övr verksamh kostn

-7 487 483

-8 411 100

 

 

Summa Verksamhetens kostnader

-92 876 691

-93 912 000

 

-7 019 000

Summa Verksamhetsbidrag

-85 036 846

-85 337 000

 

-7 019 000

Ränteintäkter

1 465

10 000

 

 

Övr finansiella int

58 364

35 000

 

 

Räntekostnader

-7 060

-1 000

 

 

Övr finansiella kost

-23 090

-16 000

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

29 679

28 000

 

 

Summa Årsbidrag

-85 007 167

-85 309 000

 

-7 019 000

Avskrivn enl plan

-1 863 565

-1 800 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-1 863 565

-1 800 000

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

-86 870 731

-87 109 000

 

-7 019 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-86 870 731

-87 109 000

 

-7 019 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 7.019.000 euro.

Utgifter

Efter att utfallet av intäkter och kostnader för år 2019 har klarnat har det visat sig att budgeten för år 2019 till vissa delar har varit för låg och budgeten har därmed inte speglat den faktiska kostnadsnivån. Vid beredningen av förslaget till grundbudgeten för år 2020 var detta inte känt och den budgeterade nivån för år 2020 har därmed till vissa delar lagts på för låg nivå. Landskapsregeringen föreslår med anledning av detta ett tilläggsanslag om 2.343.000 euro.

Landskapsregeringen föreslår därtill att det upptas ett tilläggsanslag om 4.676.000 euro som beredskap för att täcka uppskattade merkostnader som kan uppstå inom ÅHS:s verksamhet till följd av den rådande coronaviruspandemin. Anslaget baserar sig på en bedömning utgående från olika scenarier och inte på faktiska kostnader i dagsläget. Landskapsregeringen ser det som mycket viktigt att Ålands hälso- och sjukvård har extra resurser så att de kan hantera sjukvården optimalt då läget ändrar.

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2020    Budgettyp: Budget    ansvar: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-756 938

-922 000

 

-220 000

Anslag netto

-756 938

-922 000

 

-220 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 220.000 euro.

 
Utgifter

Tillägget avser att dubblera antalet högskolestuderande som kan erbjudas en praktikplats. Tillägget finansierar ytterligare ca 40 platser. Ökningen motiveras med att coronaviruspandemin påverkar näringslivets möjligheter att anställa sommararbetare.


 

Detaljmotivering - Överföringar

400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

410 Övriga sociala uppgifter

41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

Organisation: 41010 Övr sociala uppg, överföring    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-12 134 180

-12 566 000

 

-250 000

Anslag netto

-12 134 180

-12 566 000

 

-250 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 250.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringen bedömer att behovet av bostadsbidrag kommer att öka. Noteras kan att anslaget är ett förslagsanslag och kan vid behov överskridas.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

515 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

51500 Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

Organisation: 51500 Paf-medel ungdom och idrott    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro    

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 198 971

-2 280 000

 

-150 000

Anslag netto

-2 198 971

-2 280 000

 

-150 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 150.000 euro

Utgifter

Anslaget kan användas för beviljande av bidrag till idrotts- och ungdomsorganisationer som har drabbats av tillfälliga likviditetssvårigheter med anledning av effekterna av de restriktioner som införts p.g.a. coronaviruspandemin.


 

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-1 709 671

-1 852 000

 

-150 000

Anslag netto

-1 709 671

-1 852 000

 

-150 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 150.000 euro.

Utgifter

Anslaget kan användas för beviljande av bidrag till kulturföretagare och -organisationer med förutsättningar att bedriva en bärkraftig verksamhet men som har drabbats av tillfälliga likviditetssvårigheter med anledning av effekterna av de restriktioner som införts p.g.a. coronaviruspandemin.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 119 525

-1 592 000

 

-10 600 000

Anslag netto

-2 119 525

-1 592 000

 

-10 600 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.600.000 euro och en bevillningsfullmakt om 25.000.000 euro.

Utgifter

Tillfälligt likviditetsstöd

Föreslås ett anslag om 10.000.000 euro. Anslaget kan användas för beviljande av bidrag till företag med förutsättningar att bedriva långsiktig lönsam verksamhet men som har drabbats av tillfälliga likviditetssvårigheter med anledning av effekterna av de restriktioner som införts p.g.a. coronaviruset. En förutsättning för att beviljas likviditetsstöd är att företaget har beviljats en likviditetskredit från en bank. Stödet beviljas i enlighet med av landskapsregeringen fastställda principer och bl.a. kommissionens regelverk om försumbart stöd, s.k. de minimis.

 

Företagsrådgivningstjänster och innovationsstöd

Föreslås ett anslag om 250.000 euro. Anslaget kan användas för att finansiera extra företagsrådgivningstjänster och innovationsstöd i enlighet med ingånget resultatavtal med Ålands näringsliv r.f. respektive Företagarna på Åland r.f. för att bistå företag som drabbats av effekterna av de restriktioner som införts p.g.a. coronaviruspandemin. I företagsrådgivningstjänsten ska också ingå att bistå företagen i arbetet med att ta fram planer för att framtidssäkra verksamheterna i enlighet med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland samt utveckla affärsidéer som gynnar hemmamarknaden.

 

Turismens främjande

Med anledning av den exceptionella situationen för besöksnäringen med nästan heltäckande stopp i resandet för befolkningen i Norden och i andra europeiska länder föreslår landskapsregeringen följande ändringar i resultatavtalet med Visit Åland r.f. Kravet på 50 procents finansiering från branschen vilket utgör 300.000 euro av den gemensamma destinationsmarknadsföringen slopas under år 2020. Marknadsföringskampanjer flyttas fram tills olika länders restriktioner lättar. De frigjorda personella resurserna samarbetar med Ålands Näringsliv r.f. i den extra rådgivningsinsats som genomförs för att underlätta för företagen. En del av budgeten används för lokal marknadsföring för att stimulera hemmamarknadskonsumtionen.

Föreslås ett tilläggsanslag om 350.000 euro för destinationsmarknadsföring när restriktionerna lättar och som täcker upp branschfinansieringen samt möjliggör hjälp med att flytta fram planerade evenemang samt att skapa nya.

Fullmakt

Föreslås en bevillningsfullmakt om 25.000.000 euro för landskapets åtagande i de krediter och garantier som beviljas till åländska företag bland annat enligt samarbetsavtal med Finnvera Abp. Landskapets åtagande uppgår till 50 procent av Finnvera Abps åtaganden.

Sedan tidigare har landskapet åtaganden om ca 5,6 miljoner euro i enlighet med samarbetsavtalet med Finnvera Abp. Landskapets totala åtagande kan därmed som högst uppgå till ca 30,6 miljoner euro.

Anslag för eventuella kreditförluster till följd av åtagandena belastas moment 89200.

8 Myndigheter samt fristående enheter

860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

Organisation: 86050 Sysselsättn. o arb.löshet.stöd    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-4 441 124

-4 760 000

 

-10 000 000

Anslag netto

-4 441 124

-4 760 000

 

-10 000 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 10.000.000 euro.

Utgifter

Föreslås ett särskilt temporärt tilläggsstöd om 30 euro per dag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för enskilda som drabbas till följd av de samhälleliga restriktioner som införts på grund av coronaviruspandemin. Tillägget ges till de personer som är berättigade till grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd under perioden 1.4 - 30.6.2020.

Landskapsregeringen avlämnar ett separat lagförslag om tillägget. Avsikten är att lagändringen ska sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

892 Finansiella poster

89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

Organisation: 89250 Penningautomatmedel    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Intäkter

21 000 000

40 000 000

 

 

Kostnader

-505 774

-20 000 000

 

32 843 000

Anslag netto

20 494 226

20 000 000

 

32 843 000

Budgetmotivering

För att finansiera föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås minskning av reserveringen av penningautomatmedel med 32.843.000 euro.

Utgifter

Landskapsregeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska föreslå riktlinjer för framtida användning av penningautomatmedel. Med beaktande av de omvälvande ändringar i förutsättningarna för den åländska samhällsekonomin som nu uppstår föreslår landskapsregeringen att anslagen i föreliggande tilläggsbudget finansieras med penningautomatmedel, trots att kommittén inte hunnit komma med förslag på riktlinjer.

Vid utgången av år 2019 uppgick beloppet för reserveringarna ur pennningautomatmedel till sammanlagt 29.715.519,81 euro, vari ingår den reservering om 10.000.000 euro som i budgeten för år 2014 upptogs som en reservering för att trygga tredje sektorns grundverksamhet. I grundbudgeten för år 2020 ingår att 5.000.000 euro av tidigare reserveringar skulle upplösas. I grundbudgeten för år 2020 ingår även en ny reservering om 25.000.000 euro. Med beaktande av att föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås finansieras med upplösning av reserveringen är beloppet av återstående reservering 16.872.519,81 euro.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

8 Myndigheter samt fristående enheter

9840 Ålands hälso- och sjukvård

984000 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

Organisation: 984 Inv ÅHS    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro    

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Anslag netto

-1 167 998

-1 695 000

 

-304 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 304.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser tilläggsanskaffning av medicinsk utrustning.


 

Bilaga 1

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V1    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 2020

Förslag tb 2 2020

Försäljningsintäkter

9 313 360

9 607 645

 

 

Avgiftsintäkter

9 400 228

9 316 225

 

0

Erhållna bidrag

2 273 275

975 400

 

 

Övr verksamh intäkt

1 460 258

1 007 730

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

22 447 121

20 907 000

 

0

Löner o arvoden

-88 404 395

-92 711 254

-56 175

-1 538 713

Pensionskostnader

-15 408 471

-16 883 472

-10 224

-466 400

Övr lönebikostnader

-1 015 120

-990 673

-601

-266 142

Summa Lönebikostnader

-16 423 591

-17 874 145

-10 825

-732 542

Personalersättningar

1 345 650

1 011 200

 

 

Summa Personalkostnader

-104 223 613

-109 353 194

-67 000

-2 271 255

Köp av tjänster

-53 118 598

-53 470 968

-50 000

-7 643 045

Material förnödenh

-19 831 566

-18 916 344

 

-1 254 700

Övr verksamh kostn

-23 835 461

-25 676 495

 

-220 000

Summa Verksamhetens kostnader

-201 009 237

-207 417 000

-117 000

-11 389 000

Pensionsintäkter

17 700 000

19 100 000

 

 

Pensionskostnader

-35 076 941

-37 260 000

 

 

Summa Pensioner

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Summa Pensionsint o kostn

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Överföring fr EU

3 454 873

4 176 000

 

 

Återbet av överf

42 429

55 000

 

 

Övr ink o kap överf

235 528

393 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

3 732 830

4 624 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap öv

3 732 830

4 624 000

 

 

Undervisn kultur idr

-11 465 549

-12 106 000

 

-300 000

Soc hälsovård utksk

-38 917 017

-40 088 000

 

-10 250 000

Arbetsmarknad

-225 882

-330 000

 

 

Bostadsproduktion

-422 015

-250 000

 

 

Primärnäringar

-10 255 780

-11 680 000

 

 

Övrigt näringsliv

-5 040 504

-6 227 000

 

-10 600 000

Allmänna stöd

-18 555 908

-18 361 000

 

 

Övriga ink kap överf

-6 706 146

-9 029 000

 

 

Summa Utgift ink o kap öv

-91 588 801

-98 071 000

 

-21 150 000

Summa Kostn ink o kap öv

-91 588 801

-98 071 000

 

-21 150 000

Summa Verksamhetsbidrag

-283 795 030

-298 117 000

-117 000

-32 539 000

Intäkter skattenatur

269 540 722

271 487 000

 

0

Summa Skatteinkomster

269 540 722

271 487 000

 

0

Ränteintäkter

1 232 225

666 000

 

 

Övr finansiella int

27 897 138

46 149 000

 

 

Räntekostnader

-33 007

-11 000

 

 

Övr finansiella kost

-229 563

-166 000

 

 

Summa Finansiella intäkter och kostnader

28 866 794

46 638 000

 

 

Summa Årsbidrag

14 612 485

20 008 000

-117 000

-32 539 000

Avskrivn enl plan

-9 032 467

-10 000 000

 

 

Summa Av- och nedskrivningar

-9 032 467

-10 000 000

 

 

Extraordinära intäkt

183 269

 

 

 

Summa Extraordinära poster

183 269

 

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

5 763 287

10 008 000

-117 000

-32 539 000

Ökning eller minskning av reserver

-7 810 170

-19 840 000

 

32 843 000

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-2 046 883

-9 832 000

-117 000

304 000