Budgetförslag 5/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 5/2023-2024

 

Datum

 

 

2024-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till andra ändring av Ålands budget år 2024.

I föreliggande förslag till ändring av budgeten föreslår landskapsregeringen bland annat:

-       Fullmakten för att ingå nya hyresbostadslån utökas, för att stimulera till ökat byggande och främja sysselsättningen, i nuvarande läget med sviktande konjunktur för byggbranschen.

-       Landskapets lönekostnader på grund av harmoniseringen mellan landskapets olika avlöningssystem ökar mer än tidigare beräknat vilket kräver utökade anslag.

-       Kostnaden för förlikningsavtalet angående den avbrutna elhybridsupphandlingen understiger vad som tidigare deponerats med 1.340.000 euro.

-       Projekt Sunnanvind med målet att skapa förutsättningar för storskalig havbaserad vindkraft på Åland inrättas som ett eget budgetmoment. Sammanlagt 2.910.000 euro budgeteras varav 1.141.000 kommer från olika EU-stöd.

-       Arbetet med att konvertera Töftöfärjan från dieseldrift till elhybriddrift inleds.

-       Kravställning, projektering och klassificering av en ny typmodell för frigående färjor, en mindre frigående färja samt två nya linfärjor inleds.

 

I och med förslaget till andra ändringsbudget har för år 2024 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra ändring av budgeten för år 2024.

 

 

Mariehamn den 16 maj 2024

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


Sifferstat

 

Anslag

Inkomster

 äb 2024

 äb 2024

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-993 000

0

360

Bostäder och byggande privatpersoner

-50 000

0

36000

Räntestöd och landskapsborgen för privatpersoner (RA)

-50 000

0

390

Gemensamma förvaltningskostnader

-943 000

0

39050

Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade poster (F)

-943 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-106 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-106 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

-106 000

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

50 000

-50 000

610

Näringslivets främjande

50 000

-50 000

61000

Näringslivets främjande, verksamhet (R)

50 000

-50 000

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

330 000

601 000

700

Allmän förvaltning

110 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

110 000

0

715

Bostäder och byggande

50 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

50 000

0

720

Samhällsteknik

-1 470 000

601 000

72000

Elsäkerhet och energi

540 000

-540 000

72010

Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

900 000

0

72040

Projekt Sunnanvind (R)

-2 910 000

1 141 000

747

Övrig trafik

300 000

0

74700

Övrig trafik, överföringar

300 000

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

1 340 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

1 340 000

0

 

 

 

 

760

Kostnader för väghållning

0

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

0

0

80 – 88

Myndigheter samt fristående enheter

-155 000

100 000

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

0

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA)

0

0

825

Ålands polismyndighet

-55 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-55 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-100 000

100 000

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

-100 000

100 000

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-874 000

651 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

-3 050 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-2 800 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-2 800 000

892

Finansiella poster

0

-250 000

89200

Finansiella poster (F)

0

-300 000

89210

Trafikförseelseavgifter

0

50 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

-3 050 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

106 000

0

9350

Penningautomatmedel

106 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

106 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-1 846 000

386 000

9750

Kostnader för sjötrafik

-1 846 000

386 000

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-1 846 000

386 000

80 – 88

Myndigheter samt fristående enheter

-40 000

0

9873

Verkstad och lager

-40 000

0

987300

Verkstad och lager, investeringar (R)

-40 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

Sammanlagt

-1 780 000

386 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 654 000

-2 013 000

 

 

 


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

360 Bostäder och byggande privatpersoner

Kapitlet nytt.

Ansvaret för räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion för privatpersoner har överförts till finansavdelningen från infrastrukturavdelningen från 1 april 2024.

36000 Räntestöd och landskapsborgen för privatpersoner (RA)

Organisation: 36000 Räntestöd landskapsb privatper    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

-50 000

Anslag netto

 

 

 

-50 000

Budgetmotivering

Momentet nytt. Se moment 71510.

Föreslås ett anslag om 50.000 euro samt en fullmakt att utge landskapsborgen för nya ägarbostadslån om 9.500.000 euro.

Utgifter

Anslaget används för utbetalning av räntestöd för lån som beviljats privatpersoner för förvärv av första bostaden med stöd av LL (1999:40) om bostadsproduktion och LL (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad. Nya räntestödslån för ägarbostäder beviljas endast personer som har sparat till köp av den första bostaden inom ramen för BSP-systemet. Räntestöd inom BSP-systemet betalas då låntagarens ränta överstiger 3,8 %.

Landskapsregeringen noterade under åren 2022 och 2023 relativt snabbt stigande räntenivåer, varför landskapets kostnader för räntestöd märkbart har börjat öka, i takt med att låntagarnas räntor justeras. Kostnaderna för utbetalning av räntestöd är svåra att prognosticera. Vid behov återkommer landskapsregeringen i en ändringsbudget under året.

Fullmakt

Föreslås att landskapsborgen får utges för nya ägarbostadslån om högst 9.500.000 euro under året. Det totala åtagandet av tidigare borgensförbindelser och sådana som utges under året får uppgå till högst 63.000.000 euro vid årets slut.

Eventuella kostnader för att täcka åtaganden för ägarbostäder med landskapsborgen, se moment 89200.


 

390 Gemensamma förvaltningskostnader

39050 Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade poster (F)

Organisation: 39050 Bokföringsmässiga korr.    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-120 408

-1 807 000

 

-943 000

Anslag netto

-120 408

-1 807 000

 

-943 000

Budgetmotivering

Föreslås en ökning om 943.000 euro.

Utgifter

Avtalsparterna har kommit överens om att harmonisera landskapets olika avlöningssystem fr.o.m. 1.6.2024. Harmonisering innebär att grundlöner, minimigrundlöner och årsbaserade tillägg (erfarenhetstillägg och ålderstillägg) mellan systemen förenhetligas. Det blir grundlön/uppgiftsrelaterad lön med möjlighet till tre erfarenhetstillägg inom de olika avlöningssystemen. I grundbudgeten upptogs ett anslag om 1.807.000 euro för kostnader som harmoniseringen medför. Anslaget har visat sig vara för lågt beräknat varför en ökning föreslås så att sammanlagt 2.750.000 euro upptas för de kalkylerade merkostnaderna för perioden 1.6 - 31.12.2024. Anslaget kommer att i ett senare förslag till ändringsbudget fördelas om till respektive enhet som belastas av kostnader efter att potterna har fördelats.

500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

Organisation: 51600 Paf-medel kultur    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 368 560

-2 201 000

 

-106 000

Anslag netto

-2 368 560

-2 201 000

 

-106 000

Budgetmotivering

Förslås ett ökat anslag om 106.000 euro.

Utgifter

Anslaget avser produktionsstöd till produktionsbolaget Napafilms Oy:s filmprojekt Black Waters. Stödet, som kan beviljas enligt Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 53 och 54, täcker en del av bolagets kostnader på Åland och utbetalas mot redovisning.

Höjningen av anslaget möjliggör beviljande av ett stöd på sammanlagt 186.000 euro för produktion av Black Waters. Filmen är en finländsk/polsk samproduktion som har en ekonomisk betydelse för det åländska näringslivet. Genom att bevilja stödet säkras inspelningen till Åland vilket i sin tur innebär att det åländska näringslivet ges möjlighet till inkomster i form av ersättningar för bland annat tjänster, varor och övernattningar. För beviljande av stödet krävs inköp om minst 372.000 euro på Åland. Inspelningarna av filmen kommer att äga rum under lågsäsong.

Förslaget finansieras med en överföring av 106.000 euro från moment 935010.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande, verksamhet (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

50 000

 

-50 000

Kostnader

-157 554

-225 000

 

50 000

Anslag netto

-157 554

-175 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås att ett nettoanslag, med inkomster och utgifter om vardera 50.000 euro, stryks under momentet.

I grundbudgeten fanns inkomster och utgifter upptagna för projektet Bifrost, med syfte att utveckla en grundinfrastruktur på flygplatser för cirkulär användning av energilagringsteknologi för snabbladdning av elflyg. Projektet skulle finansierats till 100 % genom EU:s Innovation Fund. Då projektansökan inte beviljades finns inte förutsättningar att förverkliga projektet.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

700 Allmän förvaltning

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 70010 Infrastruktur, verksamhet    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

176 298

70 000

 

 

Kostnader

-2 502 650

-2 795 000

 

110 000

Anslag netto

-2 326 352

-2 725 000

 

110 000

Budgetmotivering

Föreslås att 110.000 euro överförs till moment 72040.

Utgifter

Kostnaderna är förknippade med projekt Sunnanvind.


 

715 Bostäder och byggande

71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

Organisation: 71510 Räntest o landsb.borgen, bost    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-613 080

-500 000

 

50 000

Anslag netto

-613 080

-500 000

 

50 000

Budgetmotivering

Föreslås att momentet minskas med 50.000 euro, vilka överförs till moment 36000.

Utgifter

Föreslås att utgifterna minskas med 50.000, vilket motsvarar kalkylerade kostnader för utbetalning av räntestöd till privatpersoner beviljade i enlighet med LL (1999:40) om bostadsproduktion och LL (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad.

Fullmakt

Föreslås att den i grundbudgeten beviljade fullmakten om landskapsborgen för nya ägarbostadslån, hyresbostadslån och energieffektiviseringslån ändras så att landskapsborgen för nya hyresbostadslån och energieffektiviseringslån under året får ingås om maximalt 5.000.000 euro. Förslaget innebär en höjning av fullmakten med 2.500.000 euro. Det totala åtagandet av tidigare borgensförbindelser och sådana som utges under året får uppgå till högst 20.000.000 euro vid årets slut.

Fullmakten för landskapsborgen för nya ägarbostadslån om 9.500.000 euro överförs till moment 36000.

720 Samhällsteknik

72000 Elsäkerhet och energi

Organisation: 72000 Elsäkerhet och energi    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

292 623

550 000

 

-540 000

Kostnader

-299 794

-630 000

 

540 000

Anslag netto

-7 171

-80 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås att det nettoanslag om 540.000 euro som budgeterats för projekt Sunnanvind överförs till moment 72040.

inkomster

Förslås att inkomsterna minskas med 540.000, vilket motsvarar budgeterade inkomster för projekt Sunnanvind. Inkomsten avser medel ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Utgifter

Förslås att kostnaderna minskar med 540.000 euro, vilket motsvarar budgeterade kostnader för projekt Sunnanvind.

72010 Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

Organisation: 72010 Främj hållbar energiomställn    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-218 687

-900 000

 

900 000

Anslag netto

-218 687

-900 000

 

900 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 900.000 euro.

Utgifter

Föreslås att stöd som ges i enlighet med 8 § i näringsstödlagen (2008:110) för landskapet Åland minskas med 200.000 euro till 350.000 euro för år 2024 genom att reglerna för företagsstöd justeras. Därtill föreslås att resterande anslag om 350.000 euro finansieras med kvarstående medel från tidigare år.

I grundbudgeten upptogs ett anslag om 350.000 euro för produktionsstöd för el. Föreslås att anslaget finansieras med kvarstående medel från tidigare år.

Dessutom föreslås att ett anslag om 401.000 euro som avsatts för stöd till storskaliga solcellsanläggningar i budgeten för år 2023 indras i bokslutet för år 2024 så som obehövligt. Anslaget finanseriades med medel ur EU:s fond för återhämtning och resiliens varför även motsvarande inkomstbelopp stryks i bokslutet för år 2024. Landskapsregeringen har av EU fått godkänt för att överföra motsvarande medel till att användas för havsbaserad vindkraft, se moment 72040.

72040 Projekt Sunnanvind (R)

Organisation: 72040 Havsbaserad vindkraft    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

1 141 000

Kostnader

 

 

 

-2 910 000

Anslag netto

 

 

 

-1 769 000

Budgetmotivering

Momentet nytt. Se moment 70010, 72000 samt 72010.

Föreslås med hänvisning till 6§ LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning ett nettoanslag om 1.769.000 euro för att inleda arbetet med att förbereda för utauktionering av havsområden samt för utredningar inom ramen för projekt Sunnanvind.

Inkomster

EU-kommissionen har godkänt en total inkomst om 698.000 euro av RePowerEU-medel, vilka utbetalas under en treårsperiod. Av dessa medel förväntas 200.000 euro utbetalas år 2024. Dessa medel omnämns under moment 72000 i grundbudgeten, men har tidigare inte upptagits som intäkt.

Därtill föreslås 401.000 euro som tidigare avsatts för stöd till installation av storskaliga solcellsanläggningar omfördelas till att användas för havsbaserad vindkraft, dessa indras på moment 72010. Omfördelningen har godkänts av EU-kommissionen. De omfördelade medlen om 401.000 euro planeras användas till kostnader för fågelinventering och bottenutredning som är en förutsättning för miljöbedömning och generalplanläggning.

De 540.000 euro från EU:s fond för återhämtning och resiliens som tidigare budgeterats på moment 72000 överförs även till momentet.

Utgifter

Anslaget används för att förbereda och genomföra konkurrensutsättning av nyttjanderätten för de norra havsområdena. För att kunna genomföra utauktioneringen av nyttjanderätten till havsområden behöver ett projektledningskontor upprättas. För genomförandet beräknas 3 ytterligare personalresurser behöva anställas. Därtill beräknas kostnader för extern expertis och konsulter tillkomma. Totala kostnaden för de åtgärder som planerats under året uppskattas till 2.910.000 euro.

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, överföringar

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 162 768

-3 250 000

 

300 000

Anslag netto

-2 162 768

-3 250 000

 

300 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 300.000 euro.

Utgifter

I grundbudgeten avsattes 300.000 euro för att upprätthålla frekventa transporter året runt av farligt gods på linjen Nådendal-Långnäs. De då pågående diskussionerna med Kommunikationsministeriet resulterade i att det är dessa som står för kostnaden, varför anslaget kan minskas.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

1 755 254

1 200 000

 

1 340 000

Kostnader

-30 679 887

-18 854 000

 

 

Anslag netto

-28 924 633

-17 654 000

 

1 340 000

Budgetmotivering

Förslås en inkomst om 1.340.000 euro.

Inkomster

Då förlikning ingåtts gällande elhybridsupphandlingen och beloppet understiger det tidigare deponerade intäktsförs mellanskillnaden som en extraordinär intäkt.


 

760 Kostnader för väghållning

76000 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

Organisation: 76000 Understöd kommunalvägar    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-217 357

-2 000 000

 

 

Anslag netto

-217 357

-2 000 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås att fullmaktsskrivning ändras så att ett anslag om ytterligare 1.250.000 euro upptas i budgetförslaget för år 2025.

Fullmakt

Bron i Dånösund är i stort behov av utbyte. Kostnaden för en ny bro beräknades då projektet inleddes uppgå till 3.950.000 euro. På grund av förseningar och stigande priser för byggentreprenader beräknas totalkostnaden för projektet bli 300.000 euro högre än när bron ursprungligen budgeterades. Ny totalkostnad för bron beräknas uppgå till 4.250.000 euro. Landskapsregeringen har i budgeten för år 2023 förbundit sig att finansiera den nya bron i enlighet med 19 § LL (1964:16) om kommunalvägar. För ändamålet upptogs i budgeten för år 2023 1.000.000 euro och för år 2024 ett anslag om 2.000.000 euro. Fullmakten föreslås höjas så att resterande anslag om 1.250.000 euro upptas i budgeten för år 2025.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

820 Ålands statistik- och utredningsbyrå

82000 Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA)

Organisation: 82000 ÅSUB    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

283 361

295 000

 

 

Kostnader

-967 188

-1 009 000

 

 

Anslag netto

-683 827

-714 000

 

 

Budgetmotivering

Förslås att anslaget blir ett ramanslag.

825 Ålands polismyndighet

82500 Ålands polismyndighet, verksamhet

Organisation: 82500 Ålands polismyndighet    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

662 320

458 000

 

 

Kostnader

-9 747 763

-11 155 000

 

-55 000

Anslag netto

-9 085 444

-10 697 000

 

-55 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 55.000 euro.

Utgifter

Tillägget avser kostnader för att förnya supporten för Ålarms servrar, lagring och switchar.

865 Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

86500 Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

Organisation: 86500 Ålands fiskevårdscentrum    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

125 438

95 000

 

100 000

Kostnader

-732 824

-728 000

 

-100 000

Anslag netto

-607 386

-633 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69) 6 § ett nettoanslag om 0 euro.

Inkomster

Föreslås en inkomst om 100.000 euro vilken utgörs av finansiering från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027 för ett projekt på Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp. Projektet har som målsättning att genom olika metoder skydda viktiga lekområden för olika fiskarter från negativ påverkan från predatorer. Många fiskarter är under sin lekperiod bundna till grunda havsvikar och under senare år har predatorer orsakat stora störningar och hög dödlighet i dessa områden. Projektet ämnar använda olika mobila metoder i flera områden för att motverka denna problematik och trygga livskraftiga fiskbestånd samt främja den småskaliga fiskerinäringen.

Den totala projektbudgeten är 200.000 euro. Projektet ansöker om 100 % finansiering från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027 och planeras att pågå under tre år.

Utgifter

I anslaget ingår utgifter för inköp av material och utrustning, inköp av tjänster för skötsel, övervakning samt uppföljning och medel för att kunna kommunicera ut resultaten.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

324 346 187

318 746 000

 

-2 800 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

324 346 187

318 746 000

 

-2 800 000

Budgetmotivering

Inkomsten förslås minskad med 2.800.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har fastställt skatteavräkningen för skatteår 2022 till 85.694.401 euro. Landskapet Åland har erhållit 92.000.000 euro i förskott, varför en återbetalning om 6.305.599 euro ska göras. I grundbudgeten hade en preliminär minskning om 3.500.000 euro beaktats varför en ytterligare minskning om 2.800.000 euro föreslås.

892 Finansiella poster

89200 Finansiella poster (F)

Organisation: 89200 Finansiella poster    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

3 606 448

3 295 000

 

-300 000

Kostnader

-367 340

-460 000

 

 

Anslag netto

3 239 108

2 835 000

 

-300 000

Budgetmotivering

Föreslås minskade intäkter om 300.000 euro.

Inkomster

I grundbudgeten har 1.900.000 euro i ränteintäkter beaktats. Med beaktande av att likviditeten bedöms vara lägre än vad som antogs när grundbudgeten gjordes upp kalkyleras i dagsläget ränteintäkterna uppgå till 1.600.000 euro.


 

89210 Trafikförseelseavgifter

Organisation: 89210 Trafikförseelseavgifter    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Intäkter

 

 

 

50 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

 

 

 

50 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås inkomster om 50.000 euro.

Inkomster

Den 1 april 2024 trädde en ny vägtrafiklag i kraft på Åland (ÅFS 2023:108). Den nya lagen medför intäkter till landskapet Åland dels genom avgifter för trafikförseelse, dels genom överlastavgifter.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

300 Finansavdelningens förvaltningsområde

9350 Penningautomatmedel

935010 Lån ur penningautomatmedel (R)

Organisation: 935010 Lån ur PAF-medel    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Anslag netto

-673 250

-890 000

 

106 000

Budgetmotivering

Föreslås att anslaget minskas med 106.000 euro för att finansiera ökningen under moment 51600.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

9750 Kostnader för sjötrafik

975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

Organisation: 975000 Fartygs- o färjinvesteringar    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Anslag netto

-373 467

-250 000

 

-1 460 000

Budgetmotivering

Föreslås med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning ett nettoanslag om 78.000 euro där tidigare budgeterade medel omfördelas för att användas för landskapets nettokostnad i samarbetsprojektet REISFER.

Därtill föreslås att 40.000 euro omfördelas till moment 987300.

Vidare föreslås ett nytt anslag om sammanlagt 1.500.000 för nya fartygs- och färjeinvesteringar. Av vilka 500.000 euro används för att påbörja elektrifiering av linfärjan på Töftölinjen och 1.000.000 euro används för att inleda kravställning, projektering och klassificering av nya typmodeller för frigående färjor, mindre frigående färjor samt linfärjor.

Inkomster

Av kostnaden för deltagande i RESIFER-projektet, som beräknas till 386.000 euro, förväntas finansieringen till 80 % eller motsvarande 308.000 euro komma från EU:s Central Baltic Programme.

Utgifter

Anslaget för REISFER-projektet används för att installera ett energiledningssystem på landskapets frigående färjor. Vidare avses anslaget bidra till en rapport om optimering av färjetrafik. Anslaget används också till kurser i Ecodriving och till att ta fram principer om Ecodriving och läromedel i ämnet.

Linfärjan på Töftölinjen föreslås konverteras från dieseldrift till elhybriddrift, kostnaden beräknas till 500.000 euro för 2024 och 500.000 för år 2025.

För kravställning, projektering samt klassificering av en frigående färja (inkl. option på ett systerfartyg), en mindre frigående färja till Enklingelinjen samt två nya linfärjor avsätts 1.000.000 euro, kostnaden avser endast projekteringen av fartygen.

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

9873 Verkstad och lager

987300 Verkstad och lager, investeringar (R)

Organisation: 987300 Verkstad o lager    År: 2024    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – lr    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2023

Budget 2024

Äb 1 2024

Förslag äb 2 2024

Anslag netto

 

 

 

-40 000

Budgetmotivering

Momentet nytt.

Föreslås att 40.000 euro omfördelas från moment 975000 till moment 987300 för att användas till inköp av fordon.

Utgifter

Anslaget används för att inköpa ett begagnat fordon för verkstadens behov av servicefordon med kran.

 


 

Bilaga