Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024

Budgetförslag BF 5/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till andra ändring av Ålands budget år 2024.
I föreliggande förslag till ändring av budgeten föreslår landskapsregeringen bland annat:
- Fullmakten för att ingå nya hyresbostadslån utökas, för att stimulera till ökat byggande och främja sysselsättningen, i nuvarande läget med sviktande konjunktur för byggbranschen.
- Landskapets lönekostnader på grund av harmoniseringen mellan landskapets olika avlöningssystem ökar mer än tidigare beräknat vilket kräver utökade anslag.
- Kostnaden för förlikningsavtalet angående den avbrutna elhybridsupphandlingen understiger vad som tidigare deponerats med 1.340.000 euro.
- Projekt Sunnanvind med målet att skapa förutsättningar för storskalig havbaserad vindkraft på Åland inrättas som ett eget budgetmoment. Sammanlagt 2.910.000 euro budgeteras varav 1.141.000 kommer från olika EU-stöd.
- Arbetet med att konvertera Töftöfärjan från dieseldrift till elhybriddrift inleds.
- Kravställning, projektering och klassificering av en ny typmodell för frigående färjor, en mindre frigående färja samt två nya linfärjor inleds.

Åtgärder