Budgetmotion 1/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbud mot dumpning av toalettavfall, ändring av motiveringen

 

Det har länge och är fortfarande tillåtet att tömma allt avloppsvatten från fartyg i Östersjön. För oss ålänningar är det fullständigt oacceptabelt. Med tanke på att passagerarfartygen transporter över 90 miljoner människor årligen är det en betydande belastning på Östersjöns redan sårbara miljö. Allt avloppsvatten släpps förstås inte ut längre. Betydande förbättringar har skett men det är fortfarande ett stort miljöproblem som måste få ett stopp.

     HELCOMs kartläggning visar att det i de flesta hamnar runt Östersjön redan nu är möjligt att pumpa i land toalettavfall. Hamnarna har förbättrat sina mottagningsanläggningar genom lösningar som gör det möjligt att tömma avfallet i avloppssystemet, för vidare rengöring i de kommunala reningsverken. Men fortfarande finns det inte något uttryckligt krav på att fartygen måste göra detta.

     Inom både HELCOM och den internationella maritima organisationen IMO har frågan om att Östersjön borde göras till ett specialområde med strängare regler när det gäller tömning toalettavfall varit på gång länge, åtminstone sedan 2009. Det har lett till att Östersjön i det reviderade Annex IV i MARPOL är utsett som ett särskilt känsligt område där strängare krav på utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg och färjor kommer att gälla. För att reglerna ska kunna träda i kraft – för nya passagerarfartyg från och med 2016 och existerande passagerarfartyg från och med 2018 – behöver länderna runt Östersjön meddela IMO om att det finns tillräckliga mottagningsanordningar för toalettavfall i hamnar som trafikeras av passagerarfartyg och färjor. Detta ska göras minst 12 månader innan reglerna kan träda i kraft.

     HELCOM skulle på sitt senaste möte i Riga 4-6 november ta beslut att meddela, notifiera, IMO att Östersjöländerna är beredda och har de mottagningsmöjligheter som krävs för att IMO ska förbjuda utsläpp från passagerarfartyg enligt tidtabellen ovan. Tre länder motsatte sig emellertid av olika skäl detta beslut. Ryssland vill ha ytterligare tekniska klargöranden samt påpekar att man har vissa problem med mindre passagerarfartyg, dock inte de stora kryssningsfartygen som trafikerar St. Petersburg. Polen vill bl.a. att kvaliteten på det ilandpumpade avloppsvattnet ska klargöras. Tyskland i sin tur har problem att klara kraven i en av sina tre stora hamnar.

     HELCOM ska nu försöka lösa frågan genom att komma överens om att föreslå ett senareläggande av ikraftträdandet av förbudet mot utsläpp av avloppsvatten (the effective date), så att HELCOM i februari nästa år kan notifiera IMO inför det s.k. MEPC-mötet i vår.

     Här ligger frågan nu. Därför måste landskapsregeringen aktivt driva på så det blir ett totalförbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det under rubriken ”Miljö och hållbar utveckling” i Allmänna motiveringen sid. 24 införs ett nytt stycke med underrubriken ”Rent Vatten” med följande text: ”Landskapsregeringen kommer aktivt under året att kraftfullt driva på inom bl.a. Nordiska ministerrådet, Helcom, IMO och övriga internationella organ för att snarast möjligt få tillstånd ett totalförbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund