Budgetmotion 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Landskapsregeringen redogör för att det budgeterade underskottet för år 2014 kommer att uppgå till drygt 9,9 miljoner euro, varvid det ackumulerade budgetunderskottet vid utgången av år 2014 uppgår till ca 52,4 miljoner euro. För år 2015 uppskattas underskottet till 7,4 miljoner euro (alternativ låg) och för år 2016 till 1,5 miljoner euro (alternativ låg). Det ackumulerade underskottet per 31.12.2016 skulle då uppgå till 61,3 miljoner euro.

     I sitt betänkande till budgeten för år 2013 hyste finans- och näringsutskottet stor oro för de budgeterade inkomsterna samt utgifterna och deras framtida utveckling.

     Vår uppfattning är att de strukturförändringar som landskapsregeringen nu själv föreslår (samhällsstrukturreformen, den digitala agendan, driftsprivatisering inom skärgårdstrafiken, utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen, upphandlingsverksamheten, gemensamt servicecenter m.m.) bör leda till att det ackumulerade underskottet succesivt minskar fram till år 2016.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen under rubriken Budgetsituationen fogas ett nytt elfte stycke på sidan 11 med följande text: "Nödvändiga strukturförändringar bör leda till att det ackumulerade underskottet minskar och tillåts inte överskrida 50 miljoner euro för perioden 2014-2016."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson