Budgetmotion 10/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Konkreta åtgärder för mindre byråkrati, ändring av motiveringen

 

Undertecknade upplever dagligen en stor frustration över den växande byråkratin på Åland och ser den som ett av de största hindren mot ett blomstrande näringsliv. Regeringen har påbörjat flera projekt på området med lovvärda ambitioner, men som slutligen inte resulterat i nödvändiga förändringar för att vända utvecklingen. Ett regelråd inrättades och höll två möten i början av 2013 men enligt hemsidan har inga nya möten hållits sedan dess, och inga fler planeras. Av de konkreta förslag som inkommit till rådet har inget av dem förverkligats

     Nyligen uppdagades att avgifterna för ÅMHM:s tillsynsverksamhet nått oskäligt höga nivåer då de på sina håll höjts flera hundra procent, vilket direkt belastar framför allt Ålands många småföretagare hårt i tider av allmänt sjunkande efterfrågan. Därutöver föreslår regeringen för lagtinget allt oftare blankettlagstiftning på flera områden som i allmänhet leder till att regelverk skapade för en betydligt större stat som Finland även belastar det lilla åländska samhällets näringsidkare, myndigheter och medborgare.

     Skattegränsproblematiken har efter EU-inträdet utretts flertalet gånger och svenska tullverket har visat god vilja att bidra till en lösning av problematiken, men regeringen har passivt avvaktat eventuella förändringar av EU:s tullkodex vars tidsplan flera gånger skjutits på framtiden. Regeringen borde därför initiera förhandlingar mellan berörda finländska och svenska myndigheter för att åstadkomma förbättringar på området inom ramen för dagens regelverk.

     Det krävs mer än hemsidor och arbetsgrupper för att åstadkomma verkningsfulla åtgärder varför fokus bör flyttas från att lista existerande problematik till att omgående påbörja åtgärder för att lösa de problem som redan idag är väl kända.

 

att de allmänna motiveringarna under rubriken ”Miljö- och hållbar utveckling”, underrubriken ”Tillsyns- och förenklingsarbete” stryks och ersätts enligt följande: ”Arbetet med förenklingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett lätthanterligt regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och behov. Under hösten 2014 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem och en ny tillsyns- och verksamhetsplan för ÅMHM. Arbetet färdigställs under våren och en sänkt taxa samt en mindre omfattande tillsynsplan tas i bruk 1 september 2015. Där administrativa åtgärder inte räcker återkommer regeringen under året med förslag till lagstiftning.”

 

att ett nytt stycke i motiveringarna till kapitel 300 ”Finansavdelningens förvaltningsområde” under rubriken ”Allmän förvaltning” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Regeringen framställer med stöd av självstyrelselagens 58 § 1 mom. hos behörig myndighet om förhandlingar med Sverige om ett förenklat tullförfarande motsvarande dagens hantering mellan Finland och Åland.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson