Budgetmotion 11/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

 

 

I budgeten för år 2014 aviserar landskapsregeringen att man inte kommer att kompensera de åländska kommunerna för de ändringar och reformer inom beskattningen som kommer att genomföras av Finlands riksdag. Dessa reformer kommer att innebära en direkt sänkning av de åländska kommunernas skatteinkomster.

     Landskapsregeringen ska vid beredning av budgetförslag ta hänsyn till de kommunala finansieringsprinciperna och beakta de kommunalekonomiska effekterna då förändringar sker av bl.a. direkta skatter som påverkar det kommunala skatteunderlaget.

     Finansieringsprinciperna är grundläggande och ömsesidig för de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunsektorn.

     Landskapsregeringens finanspolitik mot kommunerna kan inte i första hand bygga på att balansera den egna ekonomin utan att respektera överenskomna avtal som bygger på att trygga kommunernas ekonomi.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Ekonomisk politik, Landskapet och kommunerna på sidan 14 infogas ett nytt sjätte stycke enligt följande: ” Landskapet avser att kompensera de åländska kommunerna med uppskattningsvis 140.000 euro för de förändringar i skattegrunderna som riksdagen genomför för år 2014."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson