Budgetmotion 1/2013-2014

Tillhör ärendet: Ett ekonomiskt råd
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ett ekonomiskt råd

 

 

Under avsnittet ”Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen (s16f.) anger budgetförslaget bl.a. att landskapsregeringen initialt planerar att skapa serviceenheter för den administrativa verksamheten inom områdena IT-drift och utveckling samt e-kontoret (ÅDA), upphandlingsverksamheten, ekonomi- och personaladministrationen samt fastighetsförvaltningen.

     Alla dessa områden är defensiva, byråkratiska och skapar knappt något mervärde eller minskar på utgifterna.

I denna budgetmotion föreslår vi att lagstiftning antas av ett ekonomiskt råd för Åland.

     Ekonomiska rådet skulle vara ett samarbetsorgan för landskapsregeringen, näringslivet och intresseorganisationerna som under lantrådets ordförandeskap sammanträder ca en gång per månad. Rådet skulle behandla frågor av de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna och behov av förändringar, resursutnyttjande och konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning samt den offentliga sektorns roll.

     Sekretariat för ekonomiska rådet bör kunna skapas inom ramen för befintliga resurser. Rådet bör bygga upp en kompetens och ett utbyte med morsvarande organ och andra samarbetspartner.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi att

 

I budgetförslagets allmänna motivering på sid 16 införs ett nytt stycke direkt efter rubriken av följande lydelse: Landskapsregeringen inleder omgående lagstiftning om att grunda ett ekonomiskt råd för lanskapet som ett samarbetsorgan mellan självstyrelsemyndigheterna, näringslivet och intresseorganisationerna för att främja ekonomin på Åland.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom