Budgetmotion 12/2018-2019

Turismens framtid på Åland

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 12/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Turismens framtid på Åland

 

 

TURISMSTRATEGIDOKUMENTET  FÖR ÅLAND BÖR REVIDERAS OCH FÖRNYAS

Det nuvarande Turismstrategidokumentet för Åland 2012 – 2022, bör revideras och förnyas, och vara mer av aktuell karaktär, än vad som nu är fallet.

Turismen förändras hela tiden, de aktiviteter som turister efterfrågade  år 2012 är förmodligen inte aktuella eller intressanta att delta i längre. Turismen är en trendig marknad, det gäller för Åland att följa med aktuella förändringar, och därmed även förändra sin turismstrategi i enlighet med detta.

Landskapsregeringen har tillsatt en samordningsgrupp för turismstrategi för Åland 2012 – 2022, och till gruppens uppgifter hör bland annat att årligen se över och revidera strategin. Någon ny och för dagens turism tillrättalagd version av turismstrategin har dock inte presenterats hittills.

Skärgården har en stor och outnyttjad potential, vad gäller att erbjuda turisterna olika upplevelser, men tillgängligheten är inte optimal. Här är behovet av goda förbindelser viktiga för att kunna utöka antalet besökare och förbättra och utöka resmålen. Detsamma gäller de perifera delarna av fasta Åland. Avsaknaden av en god kollektivtrafik gör att turismströmmen stannar i Mariehamn, eller som nu, går från landgång till landgång från färja till färja, i stället för att göra ett längre besök på Åland , och samtidigt ha en trevlig semestertripp med upplevelse av skärgårdsmiljö.

Många turister förväntar sig också att få uppleva orörd natur, när de besöker Åland. Något som också poängteras i Ålands hållbarhetsagenda. Hur detta skall gå till när varken kollektivtrafiken eller skärgårdstrafiken är anpassad för turisters behov, är en frågeställning som Turismstrategins samordningsgrupp borde ägna sig åt att fördjupa sig i och komma med förslag till lösningar på.

Samordningsgruppen kunde med fördel utökas med aktörer från de små turistföretagen i skärgården och de perifera delarna av fasta Åland, människor med insikter om de problem som den småskaliga turistföretagaren brottas med, och som sällan kommer upp på Visit Ålands bord.

Det är också viktigt att Visit Åland, som årligen erhåller ett ganska stort samhällsstöd , bedriver en verksamhet som kommer hela Ålands turistnäring tillgodo, och inte enbart vänder sig till vissa grupper av besökare, som några få aktörer har intresse av. Här bör man  se till helheten, en organisation som Visit Åland bör ha hela Ålands turistnäring i blickfånget när man fattar sina strategiska beslut.

Den småskaliga turismen på landsbygen och i skärgården med vandringsleder och cykelturister har minskat till förmån för de större aktörernas aktiviteter.  Vandringslederna växer igen och cykelturisterna flyr landskapet. Åland som är ett småskaligt samhälle  borde värna mer om sin småskalighet, och ge de små turistföretagen möjlighet att växa och utvecklas.  Därför behövs ett nytt och aktuellt turismstrategidokument  som visar att Åland är ett småskaligt och naturnära turistmål som ä

 

FÖRSLAG

Moment: 61000 Näringslivets främjande (R) (s 94)

Ändring av anslag: Ökas med 50.000 euro

Momentmotiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ska användas för att en utomstående konsult uppgör åtgärdsförslag för att stärka och utveckla turismnäringen i landskapet.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Bert Häggblom                                          Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson                                         Brage Eklund