Budgetmotion 13/2013-2014

Tillhör ärendet: Tillväxt- och hållbarhetsfond
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillväxt- och hållbarhetsfond

 

 

Det finns ett stort behov av en starkare tillväxt i det åländska samhället. Preliminära uppgifter och prognoser för BNP-utvecklingen i landskapet visar detta tydligt. Även den prognostiserade minskningen av skattgottgörelsen visar på en icke önskvärd utveckling.

     Det finns också ett stort behov av göra Åland till ett hållbart samhälle. Begreppet hållbarhet innefattar en ekonomisk-, social- och miljömässigt hållbar utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora och kräver ett aktivt arbete för att hitta lösningar.

     PAF torde ha en betydande kassa till sitt förfogande. 60-70 miljoner euro enligt det som redovisats under tidigare budgetarbete i lagtinget. Landskapsregeringen kan, med utövande av ägarmakten, kontrollera denna kassa. Delar av denna kassa ska enligt vårt förslag placeras i en lagreglerad fond med målet att skapa arbetsplatser (utanför den offentliga sektorn), tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.

     Då lagstiftningsarbetet för tillväxt- och hållbarhetsfonden utförs så bör utomstående organisationer och expertorgan inom sektorerna ekonomi, social utveckling samt miljö anlitas för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Exempelvis kunde det ekonomiska råd som föreslås i en annan budgetmotion utgöra en remissinstans då lagen om tillväxt- och hållbarhetsfonden bereds.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under EKONOMISK POLITIK på sidan 14 införs ett nytt stycke med rubriken "Tillväxt- och hållbarhetsfond". Det nya stycket placeras före rubriken "Landskapet och kommunerna". I det nya stycket införs följande motivering: En tillväxt- och hållbarhetsfond inrättas med redan genererade spelvinster från PAF. Fonden regleras i lag med målet att generera arbetsplatser, tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren