Budgetmotion 14/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 14/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Landskapet Åland bör ta humanitärt ansvar och ta emot flyktingar och asylsökanden. Lagstiftningen om flyktingar hör till rikets behörighet. För att systematisera mottagandet bör en överenskommelseförordning utarbetas. Landskapsregeringen bör dessutom tillse att arbetsmarknadslagsiftningen moderniseras och är ändamålsenlig. Landskapet bör vidare har en policy för flyktingmottagning. I policyn kan exempelvis ingå planer på i vilken utsträckning och inom vilken tidrymd flyktingar ska tas emot samt vilket stöd och koordinerande roll landskapsregeringen kan erbjuda de mottagande kommunerna. Policyn bör utarbetas i samarbete med kommunerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, Flyktingmottagning,s21 infogas följande nya stycke "En policy för flyktingmottagning utarbetas i nära samarbete med kommunerna."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Mats Perämaa