Budgetmotion 15/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ökat vårdsamarbete med privata aktörer

 

Av budgetförslaget framgår att utvecklingen av ÅHS driftskostnader följer en närmast linjär trend. Sedan 2010 beräknas kostnaderna enligt förslaget stiga med 27 %. Under samma tidsperiod beräknas Ålands BNP minska nästan 9 % enligt ÅSUB:s rapport ”Konjunkturläget våren 2015”.

På Åland finns idag ett kompletterande utbud av privata aktörer som med tanke på vår befolkningsmängd erbjuder ett fantastiskt utbud av tjänster som i hög grad bidrar till att avlasta den offentliga sjukvården.

     Med tanke på de utmanande offentliga sjukvårdsutgifterna och ett framtida stort investeringsbehov borde det offentliga Åland göra allt för att stärka samarbetet beträffande lokaler, kompetens, datasystem och större investeringar med befintliga privata aktörer för att nyttja de gemensamma resurserna så effektivt som möjligt. Flera goda exempel finns redan där privata läkare har opererat i offentliga operationssalar och där den offentliga sektorn nyttjar privata aktörer för företagshälsovård.

     För att ytterligare utveckla samarbetet och skapa synergieffekter borde varje större sjukvårdsinvestering föregås av gemensamma diskussioner om ömsesidiga behov med målsättning att i större utsträckning kunna dela på investeringskostnader och gemensamt öka nyttjandegraden av dyra lokaler och sjukvårdsutrustning.
     När ÅHS nu planerar två större investeringar i en ny operationssal samt en egen magnetresonansapparatur borde lagtinget kräva utförlig information om möjligheterna till gemensamma satsningar mellan det offentliga och privata före några medel anslås, särskilt med tanke på att det står en tom operationssal med stor ledig kapacitet en knapp kilometer från ÅHS samt att privata aktörer tidigare visat intresse att delta i en eventuell investering i en åländsk magnetresonansapparatur.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 984000 ”Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)” minskas med 500.000 euro samt

 

att motiveringen till moment 984000 ”Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)” ges följande tillägg: ”Ett forum för regelbundna diskussioner mellan privata och offentliga vårdaktörer etableras under året för att upprätta en kontinuerlig diskussion om gemensamma intressen och samarbetsmöjligheter inför större investeringar.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

 

 

Fredrik Fredlund