Budgetmotion 15/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reformering av näringsrättslagstiftningen, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Näringsfrihet innebär att vem som helst får starta företag och att konkurrensen ska vara fri. I marknadsekonomier tryggas näringsfriheten normalt på konstitutionell nivå i lagstiftningen.

 

     Självstyrelselagen gör det möjligt att i landskapslag göra inskränkningar i näringsfriheten. Dessa inskränkningar bör vara proportionella i förhållande till deras nationalitetsbevarande funktion. De ska inte snedvrida konkurrensen eller begränsa den fria rörligheten i EU mer än vad som är nödvändigt med tanke på syftet med självstyrelsen.

 

     Vi anser att näringsrättslagstiftningen är i behov av totalreform som ett led i självstyrelseutvecklingen. Budgetförslaget innehåller inga riktlinjer eller andra aviseringar om detta. Vi föreslår därför ett tillägg till budgetförslagets allmänna motivering för att åstadkomma en angelägen reformering av näringsrättslagstiftningen.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till den allmänna motiveringen under avsnittet Självstyrelseutveckling” under en ny mellanrubrik ”Näringsrättslagstiftning” på sid 7 i budgetförslagets allmänna motivering efter stycket ”Hembygds- och jordförvärvsrätt” av följande lydelse: ”Landskapsregeringen förelägger lagtinget förslag till refomerad näringsrättslagstiftning som tjänar syftet med en modern självstyrelse, förenklar företagandet och tryggar konkurrensneutraliteten.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Katrin Sjögren