Budgetmotion 16/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

 

 

För barn och ungdomar som invandrat i skolåldern medför goda kunskaper i modersmålet att det är lättare att tillägna sig svenska. För nyanlända elever är det oerhört viktigt att utveckla och använda sitt modersmål så att både modersmålet och svenskan stärks. Ny teknik medför nya möjligheter, distans- och nätbaseradundervisning möjliggör för både grundskole- och gymnasieelever att få modersmålsundervisning. Inflyttade barn och ungdomar bör få undervisning i både svenska och sitt modersmål. Halvspråkiga barn och ungdomar riskerar utanförskap.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, utbildnings- och kulturpolitik, infogas ett nytt sista stycke: enligt lydande:

"För elever med annat modersmål är det viktigt att stärka både modersmål och svenska. Under året undersöks möjligheter till nätbaserad undervisning i olika språk och därefter kompletteras läroplanen."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson