Budgetmotion 17/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 17/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fortsatt förverkligande av turismstrategin

 

 

Turismens betydelse vad gäller sysselsättning motsvarar ca 20% av den privata sektorns arbetsplatser. Turismens förädlingsvärde motsvarar ca 20 % av det samlade förädlingsvärde inom det Åländska näringslivet och väger man ytterligare in den nytta som turismen bidrar med för att kunna upprätthålla den lokala service vi har på Åland så förstår man hur viktig den är. Därför anser vi att det är olyckligt att regeringen i sitt budgetförslag minskar anslaget till Visit Åland i tider när andra destinationer ökar sina marknadsföringsinsatser. Visit Åland har nyligen inlett samarbeten med andra aktörer för att bredda marknadsföringen till nya områden som utan tilläggsmedel prioriteras bort.

     Likaså riskeras finansieringen för ”Åland Convention Bureau” som efter tre års aktivt arbete nu tydligt kan börja se ett resultat av sitt arbete och hittills har avkastat 1 250 000 euro. Trots att verksamheten påbörjades som en gemensam satsning där samhället och branschen satsade lika stora delar, och branschen ser potential i ett fortsatt arbete saknas nu tyvärr budgetmedel och således uppenbarligen vilja från regeringens sida att ro satsningen i hamn. 

     Undertecknade anser att lagtinget bör kräva ett fortsatt engagemang av regeringen i en såpass ambitiös och välkommen satsning, som dessutom utgör en nyckel i turismsrategin.

     Som motprestation kan Visit Åland med fördel åläggas ansvaret för det arbete som idag utförs av regeringens turistutvecklare. Det skulle innebära en bättre helhet för skötseln av Ålands marknadsföring.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi följande:

 

att anslaget under avsnittet ”Överföringar”, moment 61000 ”Näringslivets främjande (R)” ökas med 150 000 euro samt

 

att anslaget under avsnittet ”Verksamhet”, moment 61000 ”Näringslivets främjande (R)” stryks.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

 

Lars Häggblom

Fredrik Fredlund

 

 

 

Bert Häggblom