Budgetmotion 2/2013-2014

Tillhör ärendet: Avdrag för studielån
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avdrag för studielån

 

 

Åland är beroende av tillväxt för att klara av framtida utmaningar med en växande försörjningskvot för den arbetsföra befolkningen. Ett viktig ingrediens i en åländsk tillväxt är att bibehålla och framför allt skapa ett större inflyttningsnetto till Åland. Både det privata näringslivet och den offentliga serviceproduktionen kräver tillgång på kompetent arbetskraft för att kunna utvecklas i positiv riktning. En målgrupp för inflyttning bör självklart vara de åländska ungdomar som valt att studera utanför Åland och som genom sitt släktskap och genom sin uppväxt redan har starka band till Åland. Skatteförmånen skulle alltså rikta sig till återvändande åländska ungdomar så att de skulle kunna avdra studielånets kapitaldel i kommunalbeskattningen då de återvänder till Åland och blir skattebetalare i någon åländsk kommun. Antingen delvis eller till fullo. Det beredningsuppdrag som undertecknade motionärer föreslår får visa omfattningen av hur stor avdragsmöjligheten ska fastställas till. Vi föreslår att under den allmänna motiveringen i budgeten för 2013 införs ett stycke med Rubriken Skatteåtgärder inom behörigheten, där ovanstående förslag till beredningsuppdrag införs:

 

 Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen på sidan 14 införs ett nytt stycke med rubriken ”Skatteåtgärder inom behörigheten” där följande motivering införs: ”Landskapsregeringen bereder under år 2014 en skatteåtgärd som för åländska återvändande studeranden, efter avslutade studier som lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren