Budgetmotion 23/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet

 

 

Landskapsregeringen har på flera punkter föreslagit att verksamheter som tidigare har finansierats med ordinarie medel istället år 2014 ska bekostas med PAF-medel. Trots att PAF de senaste åren presterat stora vinster, är det inte någon hållbar långsiktig lösning att göra den åländska välfärden beroende av ett enskilt bolags resultat i så stor utsträckning.

Av totalt 36 miljoner föreslagen avkastning från PAF, föreslår landskapsregeringen att 7.085.000 euro ska ägnas åt utveckling och sysselsättning. En betydande del av dessa medel föreslås dock gå till utveckling av landskapsregeringens egen verksamhet och sysselsättning inom den offentliga sektorn. I det rådande ekonomiska läget är dock behovet av stimulans av det åländska näringslivet betydligt mer motiverat och akut än en fortsatt utvidgning av landskapsregeringens eget interna arbete.

 

Mot den bakgrunden föreslår vi en omfördelning av PAF-medlen där landskapsregeringens föreslagna interna stimulans uteblir eller finansieras med ordinarie budgetmedel för att istället införa överföringar till medborgare, företag och kommuner i syfte att stärka den åländska köpkraften och företagens möjligheter till nödvändiga nysatsningar för framtiden.

Detaljerade motiveringar finns i budgetmotionerna nr 24, 27 samt 30-36/2013-2014.

 

Föreslås vidare att de 214.000 euro som utan vidare specifikation enligt bilaga 1 skulle användas för landskapsregeringens disposition, utgår.

 

Föreslås även att PAF medel för understöd till social verksamhet förblir oförändrat på samma nivå som för år 2013.

 

Föreslås således att momentet 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” används i huvudsak för stimulera näringslivet framom landskapsregering genom ett införande av det allmänna avdraget, fullt sjukkostnadsavdrag samt sänkt samfundsskatt.

 

Arbetet med den digitala agendan kan dock motiveras som en nödvändig utvecklingsåtgärd och kan finansieras med PAF-medel då arbetet har potential att ge betydande effektiviseringsvinster på både kort och lång sikt, således föreslås merparten av anslagen för den digitala agendan och anskaffning av It-stödsystem kvarstå. Satsningen på Ålands museums basutställning föreslås även kvarstå.

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 214.000 euro.

 

att anslaget under moment 45.25.50 ”Understöd för social verksamhet (R)” minskas med 370.000 euro”

    

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

 

 

Anders Eriksson