Budgetmotion 23/2019-2020

Åtgärder i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    23/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åtgärder i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan

 

Landskapsregeringens budgetförslag upptar ett resonemang kring hur Ålands ska komma i åtnjutande av de fondmedel som anslagits inom EU för att lindra följdverkningarna av den pågående coronapandemin. Landskapsregeringen måste nu i brådskande ordning mobilisera resurser för att aktivt förhandla med regeringen i Finland så att stöd kan erhållas för åtgärder i enlighet med de långsiktiga målsättningarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Lämpliga projekt som bör lyftas fram i förhandlingarna är de infrastrukturella åtgärder som är miljöförbättrande och som är av gemensamt intresse och medför fördelar i första hand för Åland med även i andra hand för riket. Sådana ändamålsenliga och högaktuella projekt kan vara redan aviserade större infrastrukturprojekt bl.a. i den sydöstra skärgården samt tillgodoseende av moderniseringsbehov inom skärgårdsflottan.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en komplettering till s. 4 under rubriken Coronaviruspandemins följdverkningar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Corornaviruspandemins följdverkningar

Sida: 4

Stycket ges följande lydelse (tillägg med fet stil):

Med tanke på att både tidtabellen på EU-nivå och tidtabellen på nationell nivå i Finland är snäv har landskapsregeringen inlett arbetet med att planera och motivera lämpliga projekt såsom infrastrukturprojekt i den sydöstra skärgården i vilken även ingår behov av partiell förnyelse av skärgårdsflottan enligt givna villkor i fonden som kan tas upp i Finlands nationella plan för återhämtning och resiliens. Av särskild vikt är att de nya satsningarna samtidigt bidrar till de långsiktiga målsättningarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

                                               

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

 

Rainer Juslin

 

John Holmberg

 

Simon Påvals

 

Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman