Budgetmotion 24/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 24/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utnyttja de åländska avdragen

 

Åland befinner sig i ett läge där Ålands BNP har krympt tre år i rad och samtidigt stiger arbetslösheten. Det åländska näringslivet är i behov av nysatsningar för att öka lönsamheten och vända recession till tillväxt och på så sätt ta sig ur den negativa trend som hållit sig kvar ända sedan finanskrisen. För att sända en signal till det åländska folket att varje arbetad timme behövs och samtidigt uppmuntra näringslivet till offensiva utvecklingsåtgärder för att Åland som helhet ska börja växa, föreslås att det allmänna avdraget införs.

 

Det skulle bidra till att stärka den åländska köpkraften med målsättningen att öka det ekonomiska utrymmet för det åländska näringslivet att skapa nya jobb och göra nödvändiga nyinvesteringar.  Avdragets storlek föreslås bli 2 % av förvärvsinkomsten efter alla avdrag, men före grundavdraget. Enligt ÅSUB:s prognos över den kommunala skattebasen för år 2014 skulle detta medföra ett intäktsbortfall motsvarande 2.013.000 euro för de åländska kommunerna. Därför föreslås att avdraget liksom tidigare kompenseras av landskapet så att åtgärden inte leder till höjda kommunalskatter och indirekt förlorar sin verkan. Vi föreslår dock att 2.100.000 euro reserveras för ändamålet eftersom det uppskattade bortfallet beräknas utifrån en prognos, och utfallet kan förändras beroende på utvecklingen.

 

Att bli sjuk en längre period är något de flesta någon gång i livet råkar ut för, och innebär ofta ett hårt slag mot den privata ekonomin, oberoende om man är låg- eller höginkomsttagare. Sjukdomskostnadsavdraget utgör betydelsefull kompensation för att mildra de ekonomiska omständigheterna som snabbt kan föranledas av sjukdom och dess indirekta konsekvenser såsom minskade intäkter för den enskilde eller en familj.  

 

Avdraget kan således utgöra en viktig räddning för privatekonomin oberoende av den drabbades inkomstnivå. I nuvarande avdrags utformning beaktas inte detta tillräckligt då endast hälften av sjukdomskostnaderna kan dras av då årsinkomsten överstiger 15 000 €. Fullt sjukkostnadsavdrag beräknas enligt fjolårets budgetunderlag till en kostnad om 800.000 €.

 

Slutligen är avdraget ett centralt uttryck för ett tryggt och solidariskt samhälle där alla ska ha råd att bli sjuka, och bör förstärkas så att alla ges samma rätt oberoende av inkomstnivå. Ett fullt sjukkostnadsavdrag bidrar liksom det allmänna avdraget till att höja köpkraften.

 

Åtgärderna föreslås finanseras med PAF-medel upptagna i moment 44.20.69  Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)”.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att moment ”44.05.36. Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)” ges följande tillägg i motiveringen: ”Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag där ett allmänt avdrag om 2 % samt ett fullt sjukkostnadsavdrag oberoende av årsinkomst införs från och med skatteåret 2014. Kommunerna kompenseras fullt ut för inkomstbortfallet. Landskapsregeringen reserverar 2.900.000 euro ur penningautomatmedel för finansieringen. Med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69, 6 §) gottskrivs momentet med dessa inkomster.” samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” ökas med 2.900.000 euro.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

 

Brage Eklund