Budgetmotion 25/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 25/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter, t ex utbildning samt fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta barnen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska.

 

Rapporten "Barnfattigdomen i Sverige 2010" visar att så mycket som en dryg tiondel av de svenska barnen lever i fattigdom. Enligt forskaren Mikko Niemelä vid FPA har barnfattigdomen i det närmaste tredubblats i Finland sedan den ekonomiska krisen under 1990-talet. Dessa fakta ger en indikation om att barnfattigdom med stor sannolikt också existerar på Åland.

 

Barnfattigdom förekommer främst i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande eller lågavlönade. Ur ett barnperspektiv är det allvarligt att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard ökar eftersom det innebär risk för både sociala och ekonomiska problem. Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra.

 

Den begränsade behörighet Åland har på skatteområdet försvårar starkt möjligheterna att göra något för att åtgärda problemet. ÅSUB:s utredning ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (2007:5)” klarerar dock att 45 % av alla ensamförsörjare med hemmavarande barn under 18 år på Åland vid tidpunkten låg under den relativa fattigdomsgränsen innan skattefria transfereringar. Således kan man dra slutsatsen att en majoritet av de allra fattigaste barnen sannolikt lever med en ensamstående förälder och att en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg följaktligen skulle ha en direkt positiv effekt.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att motiveringen under moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med ett lagförslag om att barnbidragets ensamförsörjartillägg dubbleras från och med år 2014.”

 

att anslaget under moment 45.10.53 ”Barnbidrag (F)” ökas med 393.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund