Budgetmotion 25/2019-2020

Särskilda bidrag

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   25/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Särskilda bidrag

 

Enligt Självstyrelselag (1991:71) för Åland, 51 §, Särskilda bidrag, skall landskapet beviljas bidrag av statsmedel "till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet. I detaljmotiveringen till paragrafen framkommer att "Åland ska beviljas tillskott av statsmedel i synnerhet till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar Åland. Här handlar det om en ekonomisk recession som hotar Ålands vitala intressen. En sådan situation kan uppstå exempelvis inom konjunkturkänsliga branscher som är synnerligen viktiga för Ålands ekonomi, såsom vid en kraftig recession inom servicenäringar som är beroende av sjöfarten eller turismen. Bestämmelsen förutsätter att störningarna orsakats av åtgärder som vidtagits utanför Åland. Därför är det motiverat att landskapet får ersättning för detta i form av statsbidrag."

Coronapandemin har rubbat den åländska samhällsekonomin fundamentalt och drabbat landskapets näringsliv särskilt hårt. Kärnan i det åländska näringslivet utgörs av service- och transportsektorn: rederinäringen, transportföretag, restaurang- och turistbranschen där flertalet företag har i princip fått hela sin verksamhet utraderad. Ålands utpräglade serviceekonomi gör den ekonomiska nedgången dubbelt värre på åland än i Finland.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Särskilda bidrag

Sida: 5

Följande text läggs till: Tillägg sist i stycket: Arbetet med att aktivera 51 § i självstyrelselagen till följd av Corona-pandemin kommer att inledas.

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Katrin Sjögren

 

Ingrid Zetterman

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund